Epifyse

Tot de jaren 70 van de vorige eeuw werd de epifyse in het Westen beschouwd als een overblijfsel. Tegenwoordig weten we dat de epifyse een belangrijke neuro-endocrine klier is voor de lichaamswarmte regeling, het immuunsysteem en als regelaar van diverse cycli zoals dagelijkse ritmes van waken en slapen, seizoensgebonden ritmes zoals menstrueren en voortplantingscycli en psychologische aanpassing aan de omgeving, en cycli van groei en ontwikkeling in het leven zoals seksuele volwassenheid.

De epifyse heeft belangrijke invloed op andere endocriene klieren en kan gezien worden als de hoofdschakelaar van ons fysieke systeem. De functie van de epifyse speelt ook een belangrijke rol in mentale onbalans zoals schizofrenie en aanverwante stoornissen. Denk hierbij aan al die mentale ‘ziektes’ waarin het woord ‘disorder’ wordt gebruikt. Het zijn de etiketten die men op onze kinderen en kleinkinderen plakken.

In een andersoortig onderzoek naar de vermogens van de epifyse heeft men ontdekt dat deze klier functioneert als een omvormer van omgevingsenergie zoals elektromagnetische velden. Denk hierbij aan mobiele telefonie, Wi-Fi en de TETRA masten van het de C2000 communicatienetwerk, en aan de potenties van windturbines die Extra Lage Frequenties (ELF) opwekken met hun beweging.

De resonantie tussen elektromagnetische velden en de epifyse werd rond 1988 ontdekt. Na jaren van veronachtzaming, heeft de epifyse zijn plek in biologie en geneeskunde heroverd. Men begrijpt nu dat de epifyse dienst als een interface of koppeling tussen de omgeving en het fysieke voertuig. Westerse wetenschap en oosterse mystiek komen bij elkaar als het om de epifyse gaat. Een waarlijk inzicht in de epifyse is niet van de laatste decennia.

Dennenappel.
De machtselite kent de geheimen al langer. Denk maar aan de enorme sculptuur van de dennenappel in het Vaticaan en de afbeelding ervan op het pauselijke wapenschild. Het derde oog, de alternatieve naam voor de epifyse, komt niet voor niets voor op de symbolen van macht; de piramide met het oog op het één dollar biljet. Er zijn op onze site al meerdere schrijfseltjes gewijd aan deze ‘Calimero’ onder de organen.

De epifyse werd historisch beschouwd als een membraam dat gedachtepatronen reguleert, als de zetel van de ziel, en uiteraard als een derde oog. Tegenwoordig wordt de epifyse gezien als een neuro-endocrine omvormer, met veel ingewikkelder fysiologische functies dan men ooit heeft aangenomen, en er zijn veronderstellingen dat er meer ontdekkingen komen met betrekking tot uitgebreide implicaties op ziektebeelden en - processen.

De Oude Grieken kenden het belang van de epifyse en de interactie en de connectie met wat wij de hemel noemen. Anders gezegd, ze begrepen de rol die de epifyse speelt in buitenzintuiglijke waarnemingen en/of ervaringen, en zagen de epifyse als de zetel van de ziel. De Franse filosoof Descartes ging op dat concept verder en zag de functie van de epifyse als koerier tussen de onsterfelijke ziel en het fysieke jasje. Het Vaticaan als instituut heeft niets van doen met de leerstellingen van Yeshua, en het is geen weerspiegeling van Hebreeuwse tradities. De kerkvaders hebben zoveel belangrijke teksten en boeken uit de Bijbel verduisterd dat we dit instituut kunnen zien als een religieus programma om het collectief bewustzijn te controleren.

Keizer Constantine, de eerste christelijke caesar, verborg de zelf bekrachtigende doctrines van communie met de hemel, maar behield de geheimen daarvan voor de elite. Zo kreeg de kerk de macht over allen die hun eigen soevereiniteit opgaven en zo werd de kerk de enige schakel tussen de hemel en de mensheid. De onderdrukking van inzicht in de werking van het Universum wordt gesymboliseerd door de dennenappel en/of de epifyse.

Religie is de sleutel van de maximum security gevangenis, de matrix of quarantaine waarin we leven. De elite zijn de bewakers van die gevangenis. Zo zijn we er allemaal in gaan geloven dat de wil van de kerk de wil is van god, en de wil van god (Enlil/Jehova) is gebaseerd op zelfzucht, wat een valkuil is voor niet ontwaakte zielen. Het zal je niet verbazen dat de wil van de kerk de wil is van de Jezuïeten.

Soevereiniteit.
Door de kerk als enige intermediair tussen god en de massa te accepteren, gaf de massa haar soevereiniteit weg aan instituten die door de elite beheerst worden. Het uiterlijk vertoon van het Vaticaan geeft de massa het idee dat het anti-leven systeem van de kerk het enige ware levenssysteem is. We zien het terug in de aanbidding van de mammon in de vroegste dageraad. Dienaren van de mammon stellen geld boven alles.

De doctrine van uiterlijk vertoon, glans en praalzucht, plus de verering van de mammon belet de mens te luisteren naar de stille stem van de epifyse. We zijn alleen nog maar gefocust op uiterlijkheden en kunnen niet meer intuïtief bewust zijn, of telepathisch communiceren. En daar zit de adder onder de parochie. Het toenemende gebruik van draadloze communicatie is een kankercel (Cellphone) in de ether.

Het anti-leven systeem van de kerk komt tot uiting in de Goede Week of lijdensweek. Het zijn de laatste zeven dagen van de Vasten en dan worden Witte Donderdag en Goede Vrijdag gevierd. Miljoenen mensen die niet beseffen dat het paasfeest een heidense oorsprong heeft, vieren het lijden en sterven van een rebel die is uitgegroeid tot een christelijk icoon. Het afwijzen van Yeshua’s voortplantingsvermogen is het afwijzen van de epifyse.

De heidense oorsprong voert juist terug tot de voortplantingscyclus, zoals de dennenappel het ultieme symbool is van testosteron. Het zijn de duistere meesters van de Aarde, de gevallen engelen, die via bloed rituelen naar deze dimensie kwamen en het drinken van het bloed van christus hun duistere doctrines aan het mensdom opdrongen. Het zijn de Grigori die fysieke lichamen aannamen om met de dochters der mensen samen te komen.

Hoewel de kerk met het argument komt dat engelen geslachtloos waren en dus geen kinderen konden verwekken, spreekt de Schrift dat tegen. In die dagen waren er reuzen op Aarde, en ook daarna, als gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van macht. En het zijn nog steeds mannen van macht die de wereld beheersen.

De massa’s die ze controleren verwerden tot een golem, een slaaf die gehoor gaf aan het recht van de sterkste en daarmee de toegang tot de epifyse verloor, de poort naar de hemel ging dicht met het bouwen van de Toren van Babel, een structuur die net als de piramide met het alziend oog op het één dollar biljet een uiting was van machtswellust. Daarmee werd ons de macht afgenomen te communiceren met hogere dimensies.

Macht berust altijd op een piramidale structuur. Je kunt dat terug vinden in het artikel ‘Draagvlak’ van juli 2016. Het is niet voor niets dat de Nieuwe Wereld Orde de piramidale structuur op het dollarbiljet afbeeldt. De piramiden zijn gebouwd door buitenaardse wezens die hun machtspelletjes nog steeds uitoefenen. De epifyse wordt in esoterische concepten vergeleken met het Oog van Horus, en Horus was een buitenaards wezen.

Satelliet ontvangers.
Satelliet ontvangers/zenders hebben dezelfde functie als de epifyse, en de bouwers van de piramiden wisten dat. De Grote Piramide op Giza werd niet alleen gebouwd als activator en stimulator van de epifyse; de locatie van de inwijdingskamer of Koningskamer komt overeen met de locatie van de epifyse in ons hoofd. Ook de Toren van Babel was bedoeld als een zend - en ontvangst station.

Met het verloren gaan van onze telepathische vermogens zijn we noodgedwongen gaan vertrouwen op technologische zend en ontvangst stations; satellieten en een woud aan TETRA masten die onder andere kankerverwekkende energieën uitzenden. Alle draadloze communicatie apparatuur, DECT huistelefoons en magnetrons, Wi-Fi en GSM masten zijn het asbest van de toekomst.

Volgens het woordenboek is een satelliet een hemellichaam dat een baan beschrijft om een ander, groter hemellichaam of een kunstmaan. Als we de epifyse blijven veronachtzamen worden we zelf een kunstmatige intelligentie, dan zijn we satellieten van de Cabal. We worden, en deels zijn we dat al, fysieke wezens die volkomen afhankelijk zijn van de Nieuwe Wereld Orde.

T
och zijn er rebellen en klokkenluiders onder ons, die net als Yeshua, de gevestigde orde niet erkennen en diverse manieren geven om de epifyse zijn oorspronkelijke functie terug te geven. Zaterdag 22 april houd ik in België een lezing over de heidense oorsprong van Pasen, en ik zal er oefeningen geven om de epifyse in zijn oude glorie te herstellen. Wij doen dat sinds maart 2016 regelmatig op de woensdagavond meditaties.

Zoethoudertje.
De kunstmatige zoetstof aspartaam, ofwel E951, is het meest bekende vervangmiddel voor suiker. Het is een chemische stof die in duizenden voedingsproducten zit. In het kader van dit artikel is het belangrijk te weten dat aspartaam de epifyse kan verkalken met onvoorziene schade als gevolg. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, en dat is exact wat de machtselite doet via elektromagnetische storing in gamecomputers, tablets en snoepgoed.

Al die ´light producten´ bewerkstelligen eigenlijk het tegengestelde van licht. In 1980 werd aspartaam nog geweigerd omdat het volgens de FDA onveilig was om in voeding te verwerken. In 1981 werd er onder invloed van de politiek een nieuwe FDA commissaris aangewezen en plots werd aspartaam wel goedgekeurd. Vanaf die tijd tot in de jaren negentig waren er al meer dan 10.000 klachten ingediend bij de FDA.

De piramidale machtsstructuur maakt met hun technologische kennis meer slachtoffers dan alle terreurgroepen bij elkaar. En het wrange is dat de mensheid zich steeds afhankelijker opstelt ten opzicht van technologie. Wanneer keren we terug naar onze ware aard als Lichtwezens met onbeperkte vermogens. Wanneer gooien we in navolging van Yeshua en andere rebellen de Nieuwe Wereld Orde omver?

We zijn ertoe in staat als we de epifyse laten functioneren conform de goddelijke blauwdruk die we uit de Bron hebben meegekregen. We hebben een affirmatie die je regelmatig zou kunnen uiten: “Niets is machtiger dan IK BEN!” Je verstand zal zich daar tegen verzetten, je hart zal er van dansen. Nu stop ik met dit schrijfseltje, ik ga naar YouTube om te luisteren naar Crosby, Stlls & Nash met Teach your children…

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com