De Duim.

De duim is behalve de kortste en dikste vinger van de hand, ook een haakje voor het ophangen van schilderijen, een uitholling in de handgreep van een werktuig en een oude lengtemaat. Bij de vingers van een hand staat de duim voor het ik, de wijsvinger voor kracht, de middelvinger voor beheersing de ringvinger voor zelfvertrouwen en de pink voor spiritualiteit.

Het is een mooie uitdaging om enige samenhang tussen de duim van de hand, de sprookjesfiguur Klein Duimpje en de laatste alinea uit mijn schrijfseltje over de Kluts begrijpelijk te maken. ‘In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden.’
Genesis 6:4.

Het is denkbaar dat een deel van de mensheid afstamt van die vermenging van bloedlijnen tussen de reuzen en de dochters der mensen. Het is denkbaar dat de afstammelingen van die bloedlijn zich verweesd voelden en een rancune tegen andere mensen hebben opgevat die aan alle volgende generaties werd doorgegeven. Zon ontstond een rancuneuze elite die het menselijk collectief domineerde en onderdrukte.

Laten we het menselijk collectief vergelijken met Klein Duimpje. Een houthakker en zijn vrouw werden uit hongersnood gedwongen hun zeven zonen in het bos achter te laten. Klein Duimpje kon door op de heenweg kiezelsteentjes te strooien de weg naar Thuis toch weer vinden. Het menselijk collectief heeft zich met materie omringd om zich op Aarde toch thuis te voelen.

Verdwaald.
Na enige tijd was het weer noodzakelijk de zeven zonen te dumpen, maar Klein Duimpje had broodkorstjes rondgestrooid omdat hij dacht dat hij alleen maar het broodspoor hoefde te volgen om weer veilig thuis te komen. De vogels hadden de kruimels opgepikt en de zeven zonen verdwaalden. Er is een verhaal over een volk dat 40 jaar in de woestenij rondzwierf op weg naar het Beloofde Land.

Het menselijk collectief zwerft al 26.000 jaar in quarantaine op zoek naar haar ware identiteit. Buitenaardse wezens kwamen hier goud delven en lieten geen kruimel over voor de mensen. Ze werden op muurreliëfs in Sumerië en Babylonië afgebeeld met arendskoppen en vleugels. Deze vreemde vogels gebruikten de mensheid als slaaf voor het harde wek dat zij zelf niet meer wilden verrichten.

Klein Duimpje en zijn broeders kwamen bij het huis van een reus. De vrouw van de reus gaf de kinderen eerst nog wat te eten en verstopte ze daarna onder het bed. Net op tijd! Er werd hard op de deur gebonsd en de reus dreunde naar binnen: "Ik ruik vers vlees!" bulderde hij meteen. "Heb je kinderen voor me?" De vrouw probeerde hem nog om de tuin te leiden: “Nee,” zei ze, “ik denk dat je het schaap ruikt dat ik aan het spit aan het braden ben."

De reus is een metafoor voor het Romeinse imperium. Herodes, een van de vazallen van dat imperium gaf bevel tot de kindermoord van Bethlehem. De betekenis van Bethlehem is Huis van Brood, een verwijzing naar de broodkruimels uit Klein Duimpje. De Roomse Reus versmaadde het schaap aan het spit en nagelde het Lam Gods aan het kruis nadat Pontius Pilatus zijn handen in onschuld had gewassen.

In het verhaal van Klein Duimpje verwisselde hij de kroontjes van de zeven dochters van de reus voor de slaapmutsen die hij en zijn broers op hadden. De reus merkte die verwisseling niet op en at zijn eigen dochters op. De volgende ochtend ging de vrouw van de reus haar dochters wakker maken. Bij hun bedjes gekomen, zag zij meteen wat er was gebeurd en zij schrok zo verschrikkelijk dat zij flauwviel.

Samenhang.
De reus is ook een metafoor voor het wereldwijde netwerk van satanisten dat kinderen misbruikt, er jacht op maakt en ze tenslotte in afschuwelijke rituelen afslacht. De kroontjes van de dochters zijn een verwijzing naar de Reptielen Royalty op Aarde. De vrouw van de reus is een metafoor voor Gaia die huilde om de dochteren der mensen nadat de reuzen zich aan hen hadden vergrepen.

De geschiedenis herhaalt zich tot we er iets van leren. In Jeremia 31:15 lezen we immers: "Een stem werd gehoord in Rama, geween en veel geweeklaag; het was Rachel, die weende om haar kinderen, en zij wilde zich niet laten troosten, omdat zij er niet meer zijn." Laten we hopen dat de mensheid, net als Klein Duimpje, het Pad van Verlichting vindt, en dat de Overvloed va het Universum haar ten dele mag vallen.

In het verhaal van Klein Duimpje valt het mij op dat de reus veel slaapt, en nu komen we terug op de laatste alinea van het vorige artikel. Op Internet vond ik een artikel over reuzen die na duizenden jaren ‘winterslaap’ aan het ontwaken zijn en door negatieve militaire krachten opgespoord en gevangen worden gehouden voor de machtselite die willen voorkomen dat de slapende mensheid er achter komt.

Stasis-chambers.
Corey Goode werd als 6-jarige al ingelijfd bij de MILAB programma’s vanwege zijn sterke helderziende vermogens. De MILAB-programma’s zijn porgramma’s waar geheime diensten van de VS samenwerken met buitenaardse wezens aan black-ops programma’s. Goode was een van de eersten die het bestaan van stasis-chambers (kamers die je kunt vergelijken met cyberslaap ruimtes) openbaar maakten.

Die stasis-chambers bevatten perfect geconserveerde reuzen die er al duizenden jaren lagen. In augustus 2015 vertelde Goode tijdens een interview met Cosmic Disclosure dat hij in zijn diensttijd bij de MILAB programma’s informatie had verkregen op “smart-glass pads” over slapende reuzen en de technologie van de stasis-chambers die hen in een soort comateuze toestand hielden.

Als hij even de tijd kreeg, zat hij bij de smart-glass pad om zoveel mogelijk informatie te absorberen. Zo vond hij informatie over wezens die onder de oppervlakte van de Aarde

In grafheuvels lagen, wezens die niet dood waren maar leefden. Ze werden stasis wezens genoemd. Stasis is Engels voor stagnatie, je kunt er het begrip stationair in herkennen. De technologie kwam, ver voor onze beschaving, van de Oude Grafheuvel Bouwers.

Grafheuvel Bouwers waren inwoners van Noord Amerika die, over een periode van circa 5.000 jaar, verschillende soorten enorme grafheuvels opwierpen voor religieuze ceremonie en als laatste rustplaats voor hun elite. We dienen te beseffen dat de wezens in stasis niet bevroren waren. De stasis-chambers veranderde hun tijdservaring, zo zouden ze 20 minuten kunnen slapen terwijl er 30.000 jaar voorbijgingen.

Goode zag de omvang van die wezens toen ze in de 19e eeuw over de hele wereld voor het eerst ontdekt werden. Het waren erg grote menselijke wezens met roodachtige baarden, ze werden gevonden in Europa, en in Zuid - en Noord Amerika. Het had er alle schijn van dat ze voor de laatste IJstijd over enorme gebieden heersten. Goode gaf ook voorbeelden van de stasis-chambers die wereldwijd werden ontdekt.

E
nkele ruimten bevatten verschillende moderne menselijke groepen, die kennelijk de technologie hadden leren benutten, terwijl er ook beschadigde stasis-chambers waren met gestorven wezens daarin. Er zijn op YouTube wazige video’s te vinden van een van die menselijke wezens in stasis, die in Koerdistan is ontdekt. Volgens Goode werden de stasis reuzen, als ze eenmaal ontdekt waren, naar geheime locaties getransporteerd. Zodra ze er een reus uit de cyberslaap ontwaakte, werd deze bij andere ontwaakte reuzen gebracht, maar ze werden uiteraard niet aan het grote publiek bekend gemaakt.

Afghanistan.
Stephen Quayle, auteur van boeken over reuzen met een eigen radioprogramma over elite strijdkrachten, reisde over de hele wereld, waaronder probleemregio’s in Afghanistan, om stasis-chambers met reuzen te lokaliseren. Het toonaangevende boek hierover is Genesis 6 Reuzen - Volume 2, over meester bouwers van de prehistorie en Oude Beschavingen.

Quayle interviewde elite strijdkrachten die met de reuzen hadden gevochten. In een van zijn radio interviews belde een van zijn militaire informanten, die op de radio een incident in Afghanistan onthulde van een dodelijke confrontatie tussen een reus van 3.60 m en US Speciale Troepen. De informant beweerde dat de reus al negen leden van een elite korps had gedood, voordat een tweede team er in slaagde de reus te doden.

Quayle gebruikt Bijbelse bronnen om zijn analyse over reuzen te ondersteunen en wat ze betekenen voor de huidige mensheid. Hij beschouwt ze als de Bijbelse Nephilim, het nageslacht van demonische entiteiten die de mensheid vijandelijk gezind zijn. Quayle kent de Bijbelse voorspellingen dat de Nephilim aan het einde van een cyclus op zouden duiken en hun macht terug kregen via de corrupte wereldelite.

Hoe bizar dit ook mag klinken, de geschiedenis herhaalt zich voortdurend. Laten we een deel van de regels uit Genesis 6 analyseren: ‘In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna.’ De duiding ‘in die dagen’ refereert aan de tijd vóór de Zondvloed, en ook daarna duidt op de periode na de Zondvloed waarin de Aarde opnieuw in domeinen werd verdeeld onder de Anunnaki elite.

Waterman.
We leven in het Waterman Tijdperk, een verwijzing naar Noach uit het Oude Testament. In het oudere Zondvloed epos uit Babylon was Atrahasis de hoofdpersoon, terwijl in de nog veel oudere Eridu Genesis de held Ziusudra heette. Het is denkbaar dat het nageslacht van die hybride wezens, half menselijk, half Anunnaki, in de stasis-chambers hebben gewacht op het Waterman Tijdperk.

Volgens Corey Goode echter, waren de motivaties van de reuzen veel complexer dan wat Quayle suggereert. De reuzen komen van een hoog geëvolueerde beschaving uit de menselijke geschiedenis en hebben in de stasis-chambers geslapen gedurende de Galactisch Nacht. Hun ontwaken kan een signaal zijn dat we op de drempel staan van een grote transformatie en dat de reuzen een constructieve rol zullen spelen in die verschuiving van bewustzijn.

De mensheid was, net als Klein Duimpje en zijn broers, de weg naar Thuis kwijtgeraakt, afgedwaald van de Bron. Laten we hopen dat de mensheid met zevenmijlslaarzen een schitterende Nieuwe Dageraad tegemoet danst.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com