Hemelvaart.

Hits: 501

Vorig jaar publiceerde ik één dag voor Hemelvaart het schrijfseltje over Vorm. Dit jaar, gedwongen rusthouden vanwege een blessure, krijg ik de kans op Hemelvaartsdag het fenomeen Hemelvaart onder de loep te nemen. We willen vier ‘hemelvaarten’ met elkaar vergelijken.

De eerste hemelvaart lezen we in Genesis 5:22-24: ‘En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.’ Eerst was er nog sprake van wandelen, en dat doe je volgens mij uit vrije wil. Dan staat er dat Henoch er niet meer was omdat god hem wegnam. Het oorspronkelijke Griekse woord is metatithemi. De hoofdbetekenis is: naar een andere plaats overbrengen, verplaatsen.

Nu rijst onmiddellijk de vraag hoe verplaatste god hem? Vatte god hem bij de kraag en sleepte hij de man die ‘hem welgevallig’ was achter de wolken? Gaf god hem een lift in een tweepersoons voertuig? Wanneer je weet dat Jehova gewoon een schuilnaam was voor Enlil, is het tweepersoonsvoertuig niet eens zo ver gezocht. Het zal een van de Anunnaki shuttles zijn geweest waarin Henoch door god werd overgebracht, verplaatst.

Het kan het voertuig zijn geweest waarin god de wandelaars in de woestijn de weg wees. ‘En de Heer toog voor hen uit, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op den weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag en nacht. De Heer ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil.’(Exodus 13:21 - 22.)

Welk soort voertuig kan er overdag uitzien als een wolkkolom en ’s nachts als een vuurzuil? Wanneer je ooit een raket lancering hebt gezien, heb je het antwoord. Het is weliswaar een antwoord dat het bevattingsvermogen van brave gelovigen te boven gaat, toch is dit het enige antwoord. Enlil was in Mesopotamië bekend als de Heer van Wind & Storm, de NASA heeft een instrument dat ze Enlil noemen omdat het zonnestormen kan meten…

Geen goede wandelschoenen voor Henoch om de Vierdaagse te wandelen, maar een ruimteschip. God nam hem weg in een shuttle en verplaatste hem. Je zou het Boek van Henoch kunnen lezen waarin een accurate beschrijving, in het taalgebruik van zijn dagen, wordt gegeven van een ruimteschip dat bestuurd wordt door engelen. Jawel!

Elijah.
Dan is er de merkwaardige ten hemel opneming van Elijah. Als ik die naam schrijf, hoor ik in gedachten een nummer 1 hit uit 1973 van Chi Coltrane ‘Go like Elijah’. Ze zingt over het heengaan van de Bijbelse profeet Elijah. Hij stierf niet, maar werd door een rijtuig met vurige paarden in de hemel opgenomen.

In 2 Koningen 2. De tijd was niet ver meer, dat de Heer de profeet Elijah in de hemel zou opnemen door een stormwind. Elijah en Elisa hadden Gilgal verlaten en onderweg zei Elia tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, ik moet van de Heer verder naar Betel.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Bij de levende Heer en bij uw leven: ik laat u niet in de steek.’ Zo gingen ze samen verder.

Vijftig leden van de profetengroep volgden hen, maar toen Elijah en Elisa bij de Jordaan stilhielden, bleven zij op eerbiedige afstand staan. Elijah deed zijn mantel af, rolde hem op en sloeg ermee op het water. Dat vloeide naar rechts en links weg, zodat zij droogvoets konden oversteken. Plotseling werden zij van elkaar gescheiden door een wagen van vuur, getrokken door paarden van vuur, en Elijah steeg in een stormwind op naar de hemel.

Als je weet hoe bang paarden zijn voor vuur, begrijp je dat het hier om iets heel anders ging. Ook hier past de beschrijving bij de lancering van een raket. Het ontsteken van de raketmotoren creëert altijd een enorme stormwind op het lanceerplatform.

Elisa was er getuige van en riep uit: ‘Vader, vader, u betekende voor Israël evenveel als een leger van wagens en paarden!’ Toen hij Elijah niet langer met zijn ogen kon volgen, raapte hij de mantel op die van Elijah was afgevallen en keerde terug naar de oever van de Jordaan. Nu sloeg ook hij met de mantel op het water, en het water vloeide naar rechts en links weg, zodat hij de Jordaan kon oversteken.

Toen de leden van de profetengroep uit Jericho hem zagen aankomen, zeiden ze: ‘De geestesgaven van Elijah zijn nu overgegaan op Elisa.’ Ze liepen hem tegemoet en bogen zich diep voor hem neer. Het is denkbaar dat de groep over Elijah dacht: ‘Die zien we nooit meer terug.’ Ze maakten het niet meer mee, maar Elijah kwam 800 jaar later terug als Johannes de Doper en Elisa kwam terug als Yeshua.

Yeshua.
Daarmee komen we aan de bekende Hemelvaart zoals Lucas 24:51 het ons doet geloven. Op de dag van het definitieve afscheid ging Yeshua met zijn discipelen naar de Olijfberg, dicht bij Bethanië en niet ver van Yerushalaim. Daar gaf hij hen zijn laatste instructies, gaf hen zijn zegen en verdween op een bijzondere manier uit hun gezichtsveld.

En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. Ze stonden erbij en ze keken ernaar (ik zag twee beren broodjes smeren) toen hij werd opgenomen tot een wolk hem aan hun ogen onttrok. Dit keer geen wagen van vuur, getrokken door paarden van vuur, die in een stormwind naar de hemel opsteeg. Gewoon zoals Cpt. Kirk van de Enterprise in Star Trek zei: ‘Beam me up, Scotty.’

Het is dezelfde trekstraal waarmee de zwarte hoeden runderen omhoog trekken naar de laboratoria in hun ruimteschepen om er afschuwelijke experimenten mee uit te voeren. Het ontbreken van de spectaculaire vurige wagens, dito paarden en stormwinden is voor mij een teken dat hier een andere godheid er zorg voor droeg dat de Zoon des Mensen vanaf de Olijfberg In Yerushalaim zijn Hemelvaart heeft mogen ervaren.

Deze hemelvaart kwam niet tot stand door de Jehova/Enlil entiteit maar door zijn halfbroer Enki. In mijn praktijk krijg ik soms extreme verhalen van wat mensen thuis ervaren. In een regressie sessie bracht ik een vrouw die in haar eigen huis werd ‘aangevallen’ door de Anunnaki zo ver in tijd/ruimte terug dat ze ontdekte dat Enki de ‘vader’ was van Yeshua. Ik zal haar verbazing nooit vergeten.

Er is in het collectieve bewustzijn een zeer eenduidige aanname over de Anunnaki. Weet dat er, in een werkelijkheid die berust op dualiteit, ook witte hoeden onder de Anunnaki zijn! Kort door de bocht genomen zijn er twee facties die elkaar sinds de Dageraad bestrijden. De Enkiclan versus de Enlilclan. De eerste groep staat welwillend tegenover de mensheid, de tweede groep beschouwt de mensheid als gehoorzame slaven. Je mag voor jezelf deduceren welke groep de dominante factor vertegenwoordigt in de verscheidenheid aan religies op de Aarde!

Mohammed.
Dan komen we aan de vierde ‘hemelvaart’. Tussen de eerste verplaatsing van Henoch en de Hemelvaart van Elijah ligt circa 2500 jaar. Tussen de vurige wagen van Elijah en zijn reïncarnatie als Johannes de Doper liggen circa 800 jaren. Tussen de hemelvaart van Yeshua en de ‘nachtelijke reis’ van de profeet Mohammed liggen ongeveer 500 - 600 jaren. In 2010 aten we in een mohammedaans restaurant in Yerushalaim.

De papieren placemats toonden afbeeldingen van de Nachtreis van de profeet. Na het eten vroeg ik of ze een schone placemat voor mij hadden, omdat ik het zo interessant vond. Het heeft nog jaren onder een snij mat op mijn bureau gelegen. Blijkbaar heb ik het onlangs weggegooid vanwege de Islamitische ontwrichting van de samenleving.

De Nachtreis of Isra en Mi'raj verwijst naar een reis die de profeet Mohammed volgens de traditie gemaakt zou hebben op het hemelse dier Buraq. Isra staat voor het eerste traject dat Mohammed van Mekka naar Yerushalaim, Israël bracht. Mi’raj refereert aan het tweede traject van de Nachtreis waarbij de profeet van de Rotskoepel of de Al-Aqsa naar de hemel werd gevlogen.

Een aantal madhhabs (Islam scholen) gaat ervan uit dat het een droom betreft, hoewel veel moslims geloven dat Mohammed de reis fysiek gemaakt zou hebben. Volgens andere madhhabs is het een van de Gezegende Nachten. De Koran heeft een Sura (hoofdstuk) die gewijd is aan De Nachtreis.

Volgens de overlevering verscheen Djibril (Gabriël) op een nacht aan Mohammed. De profeet mocht in die nacht Buraq bestijgen om zo met Djibril naar Yerushalaim te gaan. Daar aangekomen bond Mohammed Buraq met een touw vast aan een ring in de Westmuur. Na een ritueel gebed met enkele profeten te hebben verricht, besteeg Mohammed het dier weer en steeg op ten hemel, alwaar hij door zeven hemelen reisde.

Volgens de traditie is de Buraq een wit en lang dier, groter dan een ezel, maar kleiner dan een muilezel, dat zijn hoeven met een afstand gelijk aan het gezichtsveld verplaatste. Wat kunnen we daarvan bakken? Het zou mij niets verwonderen als het een lange witte shuttle was met vier steunpoten als een raket. In sommige geschriften wordt Gabriel genoemd als de landvoogd van de Hof van Eden die in Sumerië de naam Ninlil droeg.

In de eerste hemel ontmoetten Mohammed en Gabriel de profeet Adam, in de tweede hemel ontmoetten ze de profeten Yochanan (de Doper) en Yeshua. In de derde hemel ontmoetten ze Jozef, in de vierde ontmoetten ze Henoch, in de vijfde ontmoetten ze Aäron, in de zesde ontmoetten ze Mozes en in de zevende ontmoetten ze Abraham. Mohammed sprak met elke profeet en zij feliciteerden hem.

In de zevende hemel ontmoette Mohammed tenslotte Allah/Enlil. Allah/Enlil zei tegen Mohammed dat de moslims 5 keer per dag de salat, het rituele gebed moesten verrichten. Vanaf dat moment zouden moslims verplicht zijn vijfmaal per dag de salat te verrichten. De islam erkent ook een hemelvaart van de profeet Isa/Yeshua. In soera De Vrouwen 157 stelt de Koran bovendien dat Isa/Yeshua niet aan het kruis is gestorven…

Mohammed kwam wel terug van zijn Nachtreis. Henoch bleef weg en Elijah reïncarneerde als Yochanan de Doper. We kunnen wachten op de terugkomst van Yeshua tot we een ons wegen, of we verheffen ons als collectief in het Christusbewustzijn. De keus is geheel aan de mensheid, en de Vijfde Dimensie wacht al 500 jaar op die keus.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com