Draco Majesteit.

Hits: 526

Amper één uur nadat ik het schrijfseltje Koning, keizer, czar online had gezet, las ik iets op Internet dat een prachtig vervolg inzicht geeft. De wereld werd altijd bestuurd door een hogere autoriteit boven de nationale regeringen. Die autoriteit werd vaak aak aangeduid als de M1 (Majestic), dit is de status van personen die in staat waren om bezit in besteedbare valuta om te zetten.

Het begrip majesteit vertegenwoordigde oorspronkelijk geen persoon. Het woord stamt af van maiestas uit het Latijn. De majesteit of maiestas van de Romeinse Republiek was de volheid van haar macht en aanzien. Die majesteit werd geschonden wanneer iemand zich minachtend over de republiek en haar instellingen uitliet. Het woord vertegenwoordigt dus een abstract begrip.

Als je weet dat het koningschap op Aarde werd geschonken door de Anunnaki, besef je dat het woord majesteit op autoriteit van nog grotere machten en krachten berust. In het woord majesteit zien we ook het Engelse major terug met de betekenis van grootste, belangrijkste voornaamste. De M1 is dus een wezen of groep wezens die boven de mensheid staan en van boven (buiten) deze planeet komen.

Als ik lees dat die wezens in staat waren bezit in besteedbare valuta om te zetten, denk ik meteen aan de Anunnaki (zij die van boven op Aarde kwamen) die in Zuid Afrika gouderts kwamen stelen. Dat was bezit en vele eeuwen na de Zondvloed werd dat bezit omgezet in wat wij geld noemen. Met het in gebruik nemen van edelmetalen als besteedbare valuta begon de mensheid geld als machtsmiddel te misbruiken.

De elite kwam en komt aan hun bezit door het te stelen. Afghanistan bezetten onder het mom van terrorisme bestrijding, en vervolgens complete bataljons GI’s de papavervelden laten bewaken. Het kost levens en een smak belastinggeld, maar het levert veel meer op door de verkoop van drugs. Overal oorlogen ontketenen omdat vrede niet strookt met economie.

Met geld kan je een titel kopen. De titel baron voor de Rothschild familie werd hen, volgens de officiële versie, in 1822 verleend door Keizer Frans I van Oostenrijk. De som van dat jaartal komt op 13/4 uit, dat staat voor ‘heilige huisjes omver schoppen’. We herinneren je aan een uitspraak van Mayer Amschel Rothschil: ‘Geef me de macht over het geld van een natie en het is me om het even wie haar wetten maakt’.

De uitspraak: ‘Kennis is macht’ kunnen we beter interpreteren als: ‘Geld is macht’. De ware machthebbers, boven de gekozen of zelfbenoemde machthebbers, zijn in feite de financiers van welke regering dan ook. Net zoals de Anunnaki ooit deden, zijn de Rothschilds in staat geweest eigendommen/bezit op de Aarde te stelen en ze in te ruilen voor geld. Dat gebeurde via het Asset Redemption Program.

Asset is Engels voor bezit. Redemption staat voor afkoping, aflossing of inlossing. Wrang genoeg betekent Redemption ook redding, verlossing of bevrijding. In die laatste betekenis lezen we hoe het programma de elite moet verlossen van al minimaal 50% van de mensen op Aarde. Als het kapitaal van de Rothschilds onder de wereldbevolking verdeeld wordt, heeft elk mens 70 miljoen dollar. Maar de elite koopt hun geweten liever af met geld.

De Trust.
Al het echte geld werd ondergebracht in de Trust die het Asset Redemption Program wordt genoemd. Trust is een Engelse juridische naam voor de machtiging tot beheer van goederen voor een begunstigde, de trustee is beheerder en niet de eigenaar van de goederen. De Trust waarnaar we hier verwijzen, wordt wel het Onbekende Land genoemd, maar kent ook benamingen als de Dragon Family Trust of Manna World Holding Trust.

Ook hier willen we je de wrange dualiteit in de betekenis van het woord trust niet onthouden. Het betekent ook vertrouwen, geloof of goede hoop. Hoe rijk de elite ook is, de Rothschilds, de Clintons, de Bush clan en de Rockefellers waren weliswaar de beheerders van de Trust, maar nimmer de eigenaar noch de penningmeester van het Asset Redemption Program. Er is altijd een macht boven de elite die eigenlijk ook marionetten zijn.

In 2007 sneed de vorige beheerder de Rothschilds af van de Trust zodat ze geen bezittingen meer konden inwisselen voor contant geld. Al het geld dat na 2007 in omloop werd gebracht is technisch gezien geen wettig betaalmiddel, omdat het niet is geautoriseerd voor distributie door de Trust. Misschien begrijp je nu waarom er in 2008 zomaar financiële crisis ontstond. De elite zat ineens zonder afkoopsommen.

Dit hield in dat de elite, inclusief de huurlingen die het smerige werk voor hen opknapten en de veiligheidsdiensten van de Chinese Ouderlingen, geen toegang meer kreeg tot de gestolen rijkdommen die ze hadden vergaard en in het zwart hadden opgeslagen. Er was gewoon geen geld meer dat werkelijk gedekt werd door goud. Het was opvallend hoe veel opkopers van goud zich sindsdien op Internet aanboden.

Hoewel de Rothschild clan jarenlang een kankercel binnen de samenleving vormde, en boven alle wetten verheven leek te zijn, was er altijd een nog hogere majesteit waar zij aan onderworpen waren. Prinses Diana werd vermoord omdat ze de ware aard van de Royalty had ontdekt, hun genetische afkomst en de Reptiliaanse controle. Ze gaf de Windsors bijnamen als ‘hagedissen’ en ‘reptielen’…

De majesteit of de 'Koning der Koningen', waarnaar wereldwijd wordt verwezen in officiële documenten, was een Draconische (buitenaardse) koning die legale controle moest krijgen over de singulariteit van de Aarde. Geliefden, deze planeet neemt een unieke positie in binnen de ganse Schepping. Zij die zich terecht of onterecht lichtwerkers noemen, zijn in hun huidige belichaming gekomen om deze Heilige Grond te verdedigen en te behoeden.

De Draco Reptilianen en hun aardse marionetten hebben een patent op het verdraaien van waarheid. De moord op prinses Diana werd een ongeluk genoemd. De dood van Inés Zorreguieta, werd door de marionetten media een zelfmoord genoemd. In beide gevallen wisten deze vrouwen teveel over de Draconisch/Reptiliaanse elite die deze planeet voor zich zelf wil hebben.

Krijgswet.
In 2012 werd een eeuwige overeenkomst die de mensheid al 499 jaar in slavernij had gehouden met vijf jaar verlengd. Op die dag kwamen 180 landen samen om Agenda 21 te lanceren. De samenkomst werd gehouden onder de titel: ‘De toekomst die wij willen’. Ze bespraken toen de voortgang van hun plan de wereld via militaire verovering en zelf gecreëerde rampen onder te brengen in een krijgswet.

De krijgswet of staat van beleg is een noodtoestand die in werking treedt als het leger de rechtspleging overneemt van de burgerlijke autoriteiten. Tijdens de periode dat de krijgswet van kracht is, gelden vaak andere wetten dan normaal. Het leger houdt toezicht op naleving hiervan, en gerechtelijke vervolging vindt veelal plaats door de krijgsraad. Achter het masker van democratie schuilt het dictatoriale systeem van de Nieuwe Wereld Orde.

Die Orde bedacht de Global Currency Reset waarbij alle geldstromen digitaal werden beheerst om absolute controle te krijgen over het financiële systeem. Ze blijven pogingen ondernemen dit plan ion werking te stellen via computer hacking systemen om illegaal toegang te verkrijgen tot de fondsen in het Quantum AI-computersysteem die een nieuwe, en volgens insiders volkomen te vertrouwen beheerster heeft.

Dat AI (Kunstmatige Intelligentie) systeem was het grootste data verzamelsysteem van alle aspecten van het leven op Aarde. De elite kon met die gegevens het mensdom domineren, onderdrukken en in slavernij houden. Het systeem, gecreëerd door buitenaardse facties die de mensheid ook in slavernij/quarantaine wilde houden, werd onlangs overgenomen door Bron Energie en beheerd door iemand die Kim wordt genoemd.

Het nieuwe systeem is geïntroduceerd door het Manna-team, het is zo geavanceerd dat het DNA, hersengolven en intenties kan lezen. Het luidt een nieuw tijdperk in van geavanceerde technologie en is het startsein voor gratis energie. Dit systeem kan dimensies overspannen en zo zaken uit het verleden of uit de toekomst ophalen. Het kan hersengolven en intenties lezen. Het is beveiligd op basis van levend DNA.

Het systeem functioneert onafhankelijk van elektriciteit, of kristal-energie, maar zuiver op Bron-energie. Het opereert alleen in het licht en verwerpt het duister en slechte intenties. De Brondeeltjes, of Godsdeeltjes, lopen etherisch door alle vezels heen. Dit wordt ook wel het vijfde element genoemd. Elk deeltje kan als portaal fungeren van het tijdruimte continuüm

Het systeem is niet gebaseerd op enige 3D technologie, maar op uiterst geavanceerde technologie die alles overstijgt wat de buitenaardse facties de elite hebben aangeboden in ruil voor mensenlevens en seksueel misbruik van jonge kinderen. We hebben lang moeten wachten en lang gestreden om deze ‘Heilige Grond’, de planeet en haar bewoners te verdedigen en te behoeden.

Het mag dan geen wonder heten dat vele Lichtwerkers niet alleen fysiek moe zijn. Blijf waakzaam en gecentreerd, de verwarring zal alleen maar toenemen, en we hebben de opdracht de ganse mensheid te helpen ontwaken voor nieuwe waarheden. Wij zijn de maiestas van de planeet die volheid van haar macht en aanzien mogen herstellen. Hier, op Gaia, herscheppen we het Koninkrijk waar Yeshua aan refereerde. En zo is het!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com