Windkei.

Hits: 1883

Een Windkei is een steen die door wind en zand in prachtige facetten is uitgeslepen. De Aarde heeft veel schitterende rotskunst die door de wind is gebeeldhouwd. Voordat ik een van de meest opmerkelijke windsculpturen beschrijf, wil ik een minder bekend idee voor het fenomeen wind te berde brengen.

Het Hebreeuwse woord Ruach betekent wind, adem en levenskracht. Hieruit blijkt dat de wortels van het denken over de Geest in het Oude Testament liggen. Het Oude Testament immers was de religieuze achtergrond van de eerste christengemeenten. Daar heette de geest 'Ruach' in het Hebreeuws en de vertaling is dan 'wind', 'adem' en 'levenskracht'. We zullen zien dat dit geen zijspoor is, maar een inzicht in Samenhang!

De Tayma Oase in het noordwesten van Saoedi Arabië is een locatie tussen Medina en Dumah waar de oude karavaanroute de Nefudwoestijn begint over te steken. In die oase ligt een reusachtige Windkei, met opmerkelijke in het oppervlak gekerfde symbolen, die perfect doormidden is gespleten. De perfect verticale spleet lijkt eerder door een laserwapen te zijn gemaakt dan door de wind.

88_orig.jpg

Deze perfect verticale opening en de mogelijke oorsprong ervan hebben de onderzoekers al jaren verbaasd. De formatie heet in het Arabisch Al Naslaa, en ik heb tot nu toe de betekenis van die naam niet kunnen vinden. Er zijn vele speculaties geweest om de redenen en de methode van de snede vast te stellen, maar het mysterie van deze megaliet is nog steeds zo versluierd als het was ten tijde van zijn ontdekking in 1833.

De Tayma Oase was de woonplaats van Nabonidus, een Babylonische koning. Zowel Assyrische als Bijbelse bronnen onthullen dat de oase een originele handelspost was en bekend stond om zijn overvloedige rotskunst die ongeveer 4000 jaar geleden werd gemaakt. Archeologen hebben ontdekt dat de Tayma Oase in de 8ste eeuw BC ‘Tiamat’ werd genoemd. En met die naam zijn we weer bij de Anunnaki…

Tiamat.
Tiamat is de oergodin in de Sumerische en Babylonische mythologie en speelt een centrale rol in het Enuma Elish scheppingsverhaal. Tiamat wordt gezien als belichaming van de Oerchaos en wordt door sommige bronnen gelijkgesteld met een draak. Ze is later de personificatie van het principe van zoutwateroceaan als tegenpool van haar gemaal Apsu, principe van zuivere zoetwateroceaan.

Nadat de jonge goden, hun kindskinderen, haar en Apsu met hun lawaai en bedrijvigheid gewekt hebben, wil Apsu de rustverstoorders vernietigen. Maar omdat Apsu door Enki wordt gedood, zweert Tiamat wraak en gaat een verbond aan met haar zoon Kingu (hij wordt zelfs haar minnaar), die ze grote macht verleend. Samen met een leger monsters wil ze nu haar kindskinderen bekampen. Maar die sturen Marduk, de zoon van Enki/Ea er tegenaan.

Marduk overwint Tiamat in een tweekamp, splijt haar lichaam in twee en maakt uit de twee helften het firmament en de wereld. Marduk stond op haar achterdelen, en haar de schedel in. Hij sneed door de vaten van haar bloed, en hij liet de Noordenwind het wegvoeren naar geheime plaatsen. Hij spleet haar in twee en schiep uit de helften het firmament en de wereld. Haar tranende ogen werden de bron van de Tigris en van de Eufraat. (Enuma Elish).

En God maakte een scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. (Genesis 1:7)

Er komt een tijd waarin onze ware geschiedenis onthuld zal worden, dat is het moment waarop de Sluier van Vergetelheid verdwijnt en de mensheid zich haar ware oorsprong zal herinneren. Is het denkbaar dat het mysterie van de Al Naslaa megaliet een verwijzing is naar het splijten van de oergodin? Kan het een sculptuur zijn die door Ruach (wind, adem of levenskracht) is achtergelaten als herinnering aan de botsing van twee werelden?

Immanuel Velikovsky, schetst in zijn boeken “Werelden in botsing” en “Aarde in beroering” catastrofistische theorieën, die erop neerkomen dat bepaalde tijdperken in de geschiedenis van de aarde abrupt worden afgesloten door rampen van kosmische aard. Denk hierbij aan het langs de Aarde scheren van een komeet, die zich vervolgens in een permanente baan om de zon heeft gevestigd en nu bekend is als de planeet Venus.

Deze rampen zouden in het collectieve geheugen van de mensheid zijn gegrift en de bron vormen van diverse mythen over de hele wereld. Juist omdat de theorieën van Velikovsky door de gevestigde academische wereld afgewezen of genegeerd worden, ben ik geneigd ze te geloven! Bovendien is zijn voornaam van grote betekenis voor ogen die kunnen zien…

Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven. (Jesaja 7: 14).
Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven... (Mattheus 1: 23)

Tiamat is Akkadisch voor Levende Zee, een merkwaardige overeenkomst met een van de titels die de moeder van Yeshua kreeg: "Stella Maris" of "Sterre der Zee." Juist omdat de theorieën van Velikovsky door de gevestigde academische wereld afgewezen of genegeerd worden, wil ik een tweede mogelijkheid opperen voor het mysterie van de Al Naslaa megaliet.

Kadesh Barnea Numeri 20
In de eerste maand kwamen de Israëlieten in de Zin-woestijn. Ze zetten hun tenten op bij Kadesh. Op een dag riepen de mensen kwaad: ´Waarom hebben jullie ons uit Egypte meegenomen? Er is hier helemaal niets: geen graan, geen vijgenbomen, geen wijnstruiken, geen granaatappelbomen! Er is zelfs geen water!’

Toen liepen Mozes en Aäron bij het volk weg en gingen naar de ingang van de tent van ontmoeting. Daar lieten ze zich voor de Heer op de grond vallen, waarop de stralende aanwezigheid van de Heer verscheen en de verschijning zei: ‘Haal de staf die bij de kist van het verbond ligt en roep het volk bij elkaar. Spreek dan tegen de rots, terwijl iedereen het hoort. Dan zal er water uit de rots komen. Dan kunnen de mensen en het vee drinken.’

Zo gezegd, zo gedaan. Mozes sloeg twee keer met de staf op de rots en er kwam zoveel water uit dat alle mensen en al het vee konden drinken. Als je de naam Kadesh etymologisch ontleedt, krijg je betekenissen als snijden, breken of overtreden. Het kan ook gaan om het snijden van letters in steen of Stenen Tafelen.

Er komt een tijd waarin de Sluier van Vergetelheid verdwijnt en de mensheid zich haar ware oorsprong zal herinneren. Is het denkbaar dat het mysterie van de Al Naslaa megaliet een verwijzing is naar het splijten van de rots? Is het mogelijk dat Al Naslaa een signaal is voor het drinken van het water des levens? Zijn we vergeten dat wij Zelf het Water des Levens zijn?

Ons fysieke jasje bestaat immers voor 60 - 70% uit water! In den beginne schiep God hemel en aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. Je kunt iemand de Bron wijzen, of hij/zij ervan drinkt blijft een kwestie van Vrije Wil. De ganse mensheid is een Windkei die door de Ruach (wind, adem en levenskracht) in prachtige facetten wordt geslepen. Amen…

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com