Krishna of Christus

Hits: 1481

Nu we dit pad ingeslagen zijn, gaan we een stap verder. Edgar Cayce, de slapende profeet, zei eens dat er nooit een tijd/ruimte was waarin het Christusbewustzijn niet op Aarde aanwezig was. Omdat tijd een illusie is, zullen de volgende alinea’s dat helder en verrassend uit de doeken doen. Net zoals we thans kopiëren en plakken, zo deden de schrijvers van weleer dat ook.

Eusebius van Caesarea (circa 283-371 AD) schreef het al: "De religie van Jezus Christus is niet nieuw noch vreemd." St. Augustinus van Hippo (354-430 AD) schreef: "In onze tijd wordt het de christelijke religie genoemd, die benaming was in vervlogen tijden anders.” De katholieke kerk heeft altijd geweten dat het christendom niet met Yeshua de Christus begon, toch probeert de kerk ons te laten geloven.

De 17e eeuwse Britse oriëntalist en iconoclast, Godfrey Higgins, benadrukte in zijn boek Anacalypsis (van 1.436 pagina's) dat het christendom, vele eeuwen voordat de Christus werd geboren, al stevig aanwezig was in zowel het westen als het oosten. Higgins gebruikte de term christendom, waar het concept Christusbewustzijn beter was geweest. Maar dat idee was in zijn tijd nog volkomen onbekend.

Melito, bisschop van Sardis in 170 AD, beweert dat de zogenaamde christelijke religie, die hij ‘onze filosofie’ noemt, is geïmporteerd uit landen die buiten de grenzen van het Romeinse rijk liggen. In mijn lezing over Pasen, een heidens vruchtbaarheidsfeest, maak ik duidelijk hoe Rome heidense rituelen transformeerde in christelijke ceremonieën. Er staat een tempeltje in de tuin van het Vaticaan dat gewijd is aan de Moedergodin Cybele.

Het beeld van Cybele dat nu nog in dat tempeltje staat werd in 204 BC van Pergamon naar Rome vervoerd. In andere tijd/ruimte continua kenden we Cybele ook als Isis, Ishtar, Athena, Minerva, Ashtarte, Astoreth en Diana. Dit is een bewijs dat het christendom niet afkomstig was uit de Romeinse provincie Judea, maar een oriëntaals concept, dat werd gekopieerd en geplakt uit de Indus vallei.

Het Hindoeïsme, de oudste religie op Aarde, dankt zijn naam aan de Perzische uitspraak van het volk dat aan de rivier Sindhu van de Indusvallei woonde zo'n 3.000 tot 4.000 jaar geleden. De benaming is afgeleid van het Perzische woord hindoe, dat ‘rivier’ betekent. De naam Hebreeër komt van het woord Ibri of ‘zij die van de overkant komen’. Zo ontdek je hoe het Christusbewustzijn van de overkant, voorbij de rivier (Melkweg) op Aarde is gekomen.

Abraham de Hebreeër, kwam uit Ur of Urim; een stad in Sumerië, in het zuidelijk deel van Mesopotamië (zuidoost Irak), waar de rivieren Eufraat en Tigris in de Perzische Golf uitmonden. De stad werd al in 4.000 BC gesticht. Abraham kwam dus van de overkant van de Eufraat. Jaren geleden zag ik in de naam Abraham een codering voor Brahma, de schepper van het universum volgens het Hindoeïsme.

Triade.
De Hindu-triade bestaat uit Brahma, het equivalent van ‘onze’ god, en Shiva en Vishnu. Eigenlijk zijn Shiva en Vishnu een en dezelfde energie. Samen zijn ze Brahma. Tegenwoordig zijn er in India maar twee tempels gewijd aan Brahma omdat de Hindoes vinden dat de mensheid nog niet klaar is om zo'n verheven concept te aanbidden.

Nu maken we een kwantumsprong op dit ingeslagen pad. We weten dat de schrijvers uit de Oudheid met hun kopieer en plakwerk namen en locaties naar eigen inzicht, of wellicht het gebrek daaraan, veranderden. Het bekendste voorbeeld is de verandering van de Hebreeuws/Aramese naam Yeshua in het Griekse Iesus en tenslotte in Jezus. Je kunt je voorstellen dat Yeshua de naam Jezus nooit heeft gehoord.

De letter J is pas met de uitvinding van de boekdrukkunst in Europa ontworpen. Die letter was oorspronkelijk alleen de hoofdlettervorm van de i. Dit gebruik is niet alleen in oude handschriften terug te vinden, sommige mensen in Duitsland en Italië spellen nog steeds hun naam als Jsabel, Jnes enz. in plaats van als Isabel of Ines.

Er staat geschreven dat Yeshua zowel Shiva als Vishnu was. Zijn Bijbelse namen zijn Isa / Isha (Shiva), Yeshua (in het Sanskriet als Yeshwara uitgesproken), Kristos en Yesu, een andere naam van Krishna. Zelfs in India werd en wordt Heer Krishna nog steeds Yesu Krishna en Kristna genoemd. De titel Christus resoneert fonetisch en ritmisch met Krishna.

Etymologie van het woord Krishna: Het woord 'krish' is het kenmerk van de existentie van de Schepper, en 'na' betekent spirituele voldoening. Wanneer het werkwoord 'krish' wordt aangevuld met het toevoegsel 'na', wordt het Krishna, wat op Absolute Waarheid duidt. (Mahabharata 71.4)

Reïncarnatie.
Een andere absolute (door de kerk verzwegen) waarheid is de uitspraak die Yeshua tegen Nicodemus deed: ‘Om het Koninkrijk Gods te zien moet je weer geboren worden.’ Volgens Johannes 3:4-5 had Yeshua het niet over een nieuwe belichaming maar over een spirituele hergeboorte. Dat is een kwestie van perceptie en/of interpretatie. Het concept van reïncarnatie is nog niet volledig geaccepteerd in het Westen. In het Oosten wordt het gekoppeld aan het begrip karma.

Religieuze historici hebben honderden jaren moeite gehad om erachter te komen hoe en waarom de verhalen over Yeshua en Krishna, die 2000 jaar na elkaar zijn geboren, zo bijna identiek zijn. We zullen hierna de opvallende overeenkomsten in de levens van Krishna en Yeshua uit de doeken doen.

 1. Zowel Yeshua als Krishna zijn afstammelingen van Noach.
 2. De geboorten van beide profeten werden van tevoren voorspeld.
 3. Yeshua was zowel een Koresh, een Hebreeër als een Yehudi.
 4. Krishna was zowel een Kuru's, een Abhira en een Yadava.

Koresh en Kuru zijn uitdrukkingen voor halfgoden, fysieke zonen van god. Deze begrippen komen voort uit het mengen van bloedlijnen tussen Nephilim en de dochters der mensen.

In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden. (Genesis 6:4)

Zowel het Griekse Nephilim als het Sanskriet Navalin zijn verwijzingen naar de interstellaire schepen waarin de (Anunnaki) goden naar de Aarde kwamen.

 1. Yeshua was een incarnatie van Yahweh.
 2. Krishna was een incarnatie van Vishnu en Shiva.
 3. Beide mannen werden op 25 december in een stal geboren uit ‘maagden’.
 4. Krishna's moeder heette Devaki (Goddelijke Moeder).
 5. Yeshua’s moeder heette Miryam ( Moeder Maria).
 6. Krishna had geen biologische vader, maar een beschermer, Vasudeva genaamd.
 7. Yeshua had geen biologische vader, maar een beschermer genaamd Jozef.
 8. Een tiran probeerde Yeshua en Krishna te doden toen ze allebei kinderen waren.
 9. Om Yeshua te beschermen, namen zijn ouders hem mee naar Matoerai, Egypte.
 10. Om Krishna te beschermen, brachten zijn ouders hem naar Mathura, India.

Zoals je waarschijnlijk hebt gemerkt, zochten ze hun toevlucht op plaatsen met bijna identieke namen.

Het is opvallend dat zowel Krishna als Yeshua op 25 december ‘geboren’ werden… Deze datum markeert de terugkeer van de Zon na het Winter Solstitium. Siddharta Gautama Boeddha werd op 25 december geboren uit een maagdelijke vrouw die Maya heette. Mithras van Perzië werd op 25 december geboren uit een maagd, en er kwamen herders die geschenken brachten om hem te eren.

Horus, van Egypte, werd geboren op 25 december. Zijn moeder, de maagd Isis, gaf hem geboorte in een grot/kribbe. Zijn geboorte werd aangekondigd door een ster en bijgewoond door drie wijze mannen. Hij kwam om de wet te vervullen als de incarnatie van de zonnegod Amen-Ra. Hij werd: ‘KRST’, de "Gezalfde" genoemd.

Van 1700 - 500 BC waren er al 15 Verlossers op Aarde, die uit een maagd waren geboren, de zoon (of Zon/Licht) van god werden genoemd, aan het eind van hun missie gekruisigd werden en na drie dagen weer opstonden uit de dood. De Christelijke doctrine van een maagdelijke geboorte is, rationeel gezien, gelijk aan een hele serie goddelijke geboorten van Hindoestaanse, Egyptische, Perzische, Griekse en Oud Testamentische godenzonen.

Bevruchting door Engelen/Nephilim, als afgezanten van god, werd beschouwd als heilig en wenselijk. De Onbevlekte Ontvangenis symboliseert zo’n vereniging. We kennen als gevolg van zo’n Onbevlekte Ontvangenis ook Boeddha, Dionysus, Hercules, Krishna, Theseus, Melchizedek, Plato, Apollonius van Tyana en Merlijn de Magiër. Allemaal kinderen van een goddelijke, buitenaardse vader en een menselijke maagd.

Wat je gelooft is waar, maar wát zou je willen geloven. Wij geloven in de missie die de Leraar Yeshua had ten opzichte van de mensheid. Zijn ware misse was niet de Verlossing van al onze zonden. Alleen al daarom zouden alle biechtstoelen op de brandstapel moeten!

Zonde bestaat niet, alleen ervaring bestaat. En als je alles hebt ervaren mag je als belichaamde ziel ook eens opvaren, of met een modern woord ascenderen.

Dan komen we Thuis, en daar worden we Onbevlekt Ontvangen!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com