Overkant.

Hits: 1135

De naam Hebreeër komt van het woord Ibri of ‘zij die van de overkant komen’. Zo ontdek je hoe het Christusbewustzijn van de overkant, van voorbij de Melkweg op Aarde is gekomen. Deze stelling werd ons bevestigd tijdens een lange meditatie op 20 mei 2012 in Eilat. Die avond voelde ik dat er een meditatie gedaan moest worden; het was een 5.5.5 dag!

Het thema kwam al vóór het avondeten binnen…Nora en ik gaan morgen naar het Timna Park in de Negev woestijn, en daar is een replica van het Tabernakel op ware grootte. Het Tabernakel is de tent die de Hebreeërs in hun Exodus 40 jaar door de woestijn hebben meegesjouwd op weg naar het Beloofde Land.

De volgende alinea’s zijn een transcriptie van het audio bestand die we tijdens de meditatie hebben gemaakt. De woorden werden, voorbij het lagere ego-bewustzijn, door mijn stem uitgesproken. Je zou het channelen kunnen noemen, maar ik heb enige weerstand tegen dat begrip.

“Het thema zit daar onder; het gaat niet om het tabernakel… Als je denkt aan de Exodus, dan denk je aan Egypte, de Rode Zee, de Woestijn en uiteindelijk een hele generatie later; aan Canaän of het Land van Belofte… Jullie kennen de wet: “Zo Boven, Zo Beneden…”

Vanuit een Land van Belofte… Je mag het ’t Paradijs noemen…Je mag het de Bron noemen, of het Koninkrijk… Zijn jullie afgedaald via de Rode Zee, dat vergelijken wij met de planeet Mars. Door de woestijn, dat vergelijken wij met de asteroïden gordel… Om uiteindelijk op een totaal andere planeet, een ander Canaän, terecht te komen. Deze Aarde, deze fantastische planeet, een oase van planten en zuiver water… Een oase van Onvoorwaardelijke Liefde voor de kinderen van de Ene.

En het gaat er niet om dat wij hier verwijten maken, het gaat er om dat jullie ervaringen hebben opgedaan. Die ervaringen zijn wel extreem geworden. Deze parel in het Universum, in dit Universum waarin jullie reizen, is verworden tot een land vol afval…iets wat weg geworpen is. En het meest merkwaardige…, die ervaringen hebben ertoe geleid dat jullie je zelf hebben weg geworpen. Dat wat je als een paradijs hebt kunnen ervaren…, dat heb je met je karma, met je gedachten, met je onderlinge twisten… hebben jullie dit gemaakt tot een gevangenis.”

Deze woorden komen overeen met de bewering dat Yeshua zowel een Koresh, een Hebreeër als een Yehudi was. En Krishna was zowel een Kuru's, een Abhira als een Yadava. Koresh en Kuru zijn uitdrukkingen voor de halfgoden die voortkwamen uit de bloedlijnen tussen Nephilim en de dochters der mensen. (Genesis 6:4)

Hebreeër, Abhira, Habiru, Hapiru of Apiru was een verzamelnaam voor verschillende groepen in de Vruchtbare Sikkel, van Noordoost-Mesopotamië over de Kanaänitische regio, van de grenzen van Iran tot die van het Oude Egypte, die over een periode van 2000 tot 1200 BC vermeld worden in verschillende bronnen uit het Oude Nabije Oosten. Je ziet in het woord Abhira wellicht het voorvoegsel Ab, wat Abba of Vader betekende.

Dan begrijp je wellicht ook waarom Abram door de Vader (god) uit het land tussen de twee rivieren (Mesopotamië) naar Kanaän werd gezonden. God/Enlil/Yahweh zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je verwanten, en ga naar het land dat ik je wijzen zal.’ (Genesis 12:1)

Wanneer je voorbij de Babylonische Spraakverwarring bent geëvolueerd, lees je Kanaän als volgt: Ka is ziel in het Oudegyptisch, An/Anu was de naam van god in het Sumerisch. Voor ogen die kunnen zien is Kanaän een code voor ziel die het spiegelbeeld (NA.AN) is van god, naar wiens gelijkenis/reflectie we zijn geschapen…

De naam Abram is geen spelfout. Het leven van Abram begon in de stad Ur van de Chaldeeërs (Genesis 11:27) en hij eindigde dat leven in Kanaän als Abraham de grootvader van Jacob die na een nachtelijke worsteling met god de naam Israël (Hebreeuws voor ‘Hij die vecht met god) ontving. De naam Abram is een samenvoeging van het zelfstandige naamwoord Ab (Vader) en het werkwoord ram/rum wat ‘hoog zijn’ betekent.

Deze samenvoeging zou een code kunnen zijn voor zijn Anunnaki afkomst. Abrams vader heette Terah, een naam die afgeleid is van het werkwoord ‘tur’ dat zoeken, selecteren, onderzoeken of spioneren betekent. Dit werkwoord wordt geassocieerd met een brede cirkelvormige of ingrijpende beweging. De familie van Terah en Abram waren dus verkenners of spionnen van een ‘hoge vader’.

Als je weet dat Yahweh/Jehova dezelfde entiteiten zijn als Enlil (Heer van de Lucht/Hemel), dan weet je welke godheid Abram bewoog om een cirkelvormige of ingrijpende beweging te maken die we nu kennen als een circumcisie of besnijdenis van de voorhuid. Na die besnijdenis kreeg Abram van Jahweh/Enlil de naam Abraham; Vader van vele volken. Als je weet dat Abraham met slechts 318 bewapende knechten een grote legermacht versloeg in de Slag van de Vijf Legers, moet hij over ‘bovennatuurlijke krachten’ hebben beschikt.

De Slag van de Vijf Legers in de Hobbit is direct hiervan afgeleid! Ook in die slag waren er bovennatuurlijke krachten aan het werk. Ook daar was er een cirkelvormige of ingrijpende beweging van de negatieve krachten om de legers van mensen, elfen en dwergen om de knieën te krijgen. Ook daar waren er gevleugelde wezens, de reuzenarenden die het tij deden keren.

Halfgoden.
Een halfgod is het nageslacht van een relatie tussen een god en een mens. Het is niet te verwarren met andere 'mindere' goden zonder godheid als ouder, die bijvoorbeeld natuurkrachten verpersoonlijken, zoals nimfen. De meeste halfgoden zijn sterfelijk als een mens, maar bezitten wel bovennatuurlijke krachten. Deze worden vaak heroën genoemd. Soms is er een 'soortnaam' voor meerdere broers en/of zussen uit dezelfde gemengde ouders, zoals Titanen, Giganten of Nephilim.

In de Thora en in sommige apocriefe joodse en vroege christelijke geschriften zoals het Eerste boek van Henoch zijn Nephilim (de gevallenen) een volk van reuzen ontstaan door de vermenging van de B’nai Elohim (zonen van goden) met menselijke vrouwen. Wanneer je ‘gevallenen’ vervangt door ‘Zij die uit de Hemel naar de Aarde kwamen’, weet je dat het de Anunnaki betreft. Het was immers Enki die zei: ‘Laat ons wezens creëren naar onze gelijkenis.’

In het Oude Testament komen we die hybride wezens tegen. Het nageslacht van de Nephilim was bekend onder diverse namen. Er wordt gewag gemaakt van de Anakim of Enakieten, de Refaim, de Zamzummims, de Emims en de Avims. Al die afstammelingen waren reusachtig, lang en sterk.

Koning Og van Basan was de enig overgebleven afstammeling van de Refaim. Zijn bed (nog te zien in Amman, de hoofdstad van Jordanië) is van ijzer en meet ongeveer 4,68 meter lang en 2,08 meter breed. Goliath uit de tijd van David, waarschijnlijk ook nog een van de Nephilim, droeg een pantser dat bijna honderd kilo woog en het werd gezegd dat hij ongeveer 2,70 meter lang moest zijn geweest

In de Griekse mythologie wemelt ook het van de halfgoden en/of godheden. Om je niet te vervelen met de hele lijst noem ik alleen de Plejaden of de Zeven Zusters: Maya, Kelaino, Alcyone, Elektra, Sterope, Taygeta en Merope.

Dit waren de dochters van de Titaan Atlas en Pleione, de Zeilende Koningin. Toen Atlas, hun vader, het hemelgewelf op zijn schouders moest dragen, wilde Orion, de jager, wel een beschuitje met de zeven nimfen eten.

Omdat Atlas zijn handen vol had, transformeerde de oppergod Zeus de nimfen in het Zevengesternte. Je ziet hier dat de reis van de Aarde naar de Hemel, of de reis naar de ‘Overkant’ ook gemaakt wordt. Wellicht vinden we in dit verhaal de symboliek terug van de Jacobsladder, waarop engelen naar de hemel opstijgen en dan weer afdalen naar de Aarde. In code is dit niets anders dan het concept van reïncarnatie.

Pandava.
In de Mahabharata komen we ook helden tegen die sterfelijk waren als een mens, maar wel bovennatuurlijke krachten bezitten. De Pandava's zijn hoofdrolspelers in het Indiase epos Mahabharata. Het zijn de zonen van Pandu. De eerste drie zonen van Pandu en zijn eerste vrouw Kunti zijn Yudhistira, Bhima en Arjuna. Daarna kwam de tweeling Nakula en Sahadeva van zijn tweede vrouw Madri.

Pandu kon vanwege een vervloeking geen nageslacht verwekken. Kunti echter, had een mantra verworven toen ze nog een meisje was. Daarmee kon Kunti iedere god oproepen om een kind te verwekken en toch maagd blijven. Dit klinkt als een Onbevlekte Ontvangenis.

Kunti gaf de mantra ook aan de tweede vrouw van Pandu, die zo toch een tweeling kreeg. Deze vijf halfgoden, de Pandava's waren de rechtmatige opvolgers in het rijk.

Overkant.
Waarom ik zoveel ‘oude koeien’ uit de sloot haal is omdat we onze ware geschiedenis moeten kennen. De geschiedenis blijft zich namelijk herhalen tot wij de lessen die erin besloten liggen in eigendom hebben genomen.

Tegenwoordig zijn het de Cabal, de Reptiliaanse Royalty, de Rothschilds en de Khazarianen die met een cirkelvormige of ingrijpende bewegingen (valse vlag operaties) de mensheid in een wurggreep houden. Ook het Vaticaan speelt een sinister spel in dit geheel. Als je de structuur van het St. Pieterplein bekijkt, zie je dat het de vorm heeft van een castreertang! Achter de schermen wordt een heftige strijd geleverd tegen deze vijf machtige legers.

Het zijn deze duistere genootschappen en hun buitenaardse meesters die de mensheid al 26.000 jaar in quarantaine of de matrix gevangen houden. Het zijn deze reptiliaanse afstammelingen die de mensheid tegenhouden te ascenderen en met behoud van het fysieke voertuig de Vijfde Dimensie of de Overkant te bereiken.

Het laatste bericht van Benjamin Fulford eindigde met een hoopgevende alinea: ‘De regerende klasse heeft ons al zo lang behandeld als boerderijdieren die naar believen werden gedood, dat ze het nog steeds niet kunnen geloven dat hun regering eindigt. De planeet Aarde staat op het punt om bevrijd te worden.’ En zo is het.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com