Mysterieschool van On.

Hits: 1349

Ter voorbereiding op onze 11.11.11 missie schreef ik voor de reisgenoten een artikel over de geschiedenis van Egypte/Khemet. Hierna kopieer en plak ik eerst vier alinea’s uit dat artikel, voor ik ga uitweiden over de mysterieschool van On.

Voordat de Faraonische dynastieën gesticht werden, was Egypte of KMT/Khemet het domein van godkoningen. Die wezens waren ongetwijfeld identiek aan de Anunnaki uit de oude Sumerische teksten, maar onder andere namen. De Anunnaki kregen in verschillende tijd/ruimte continua ook andere namen. Dat gaat ook op voor al onze vorige belichamingen!

Het zal ongeveer 9.420 jaar voor onze jaartelling zijn geweest dat Ra (Hij werd in Egypte als de Complete of de Zuivere beschouwd) aan een regeerperiode begon van plusminus 1.000 jaar. Je kunt je afvragen wie of wat hij regeerde omdat het merendeel van de bevolking door de Zonvloed was verzwolgen. Er staat geschreven dat Ra van de ‘Planeet van Miljoenen Jaren’ kwam in een Celestijnse Sloep.

Ra’s thuisplaneet was uiteraard Nibiru, en we weten dat 1 jaar op Nibiru gelijk staat aan 3600 jaren op Aarde, wat die poëtische naam ‘Planeet van Miljoenen Jaren’ kan verklaren. De Celestijnse Sloep is waarschijnlijk een Igigi spaceshuttle, maar veel geavanceerder dan de shuttles die tegenwoordig het zonnestelsel doorkruisen.

Heliopolis is de Griekse naam voor een stad uit het Oude Egypte. De naam betekent stad van de zon (Helios: god van de zon, polis: stad). Vandaag ligt het in de buitenwijken van Caïro. In het Egyptisch heet de stad Iunu, in de Bijbel wordt zij vermeldt als On en de Oude Egyptenaren zelf noemden haar Annu.

Onlangs ontving ik e-mail van een Amerikaanse website voor academici. Het platform wordt gebruikt om documenten te delen, hun impact te bewaken en het onderzoek op een bepaald gebied te volgen. Ik ben allerminst een academicus ben, maar mijn interesse in - en kennis van de Anunnaki overstijgt mijn MULO opleiding. Het bericht bevatte een PDF van 450 pagina’s over de Egyptische mysterieschool van On of Annu.

Zep Tepi.
In Zep Tepi (17.000 - 10.000 BC) heersten, volgens Herodotus en Manethos de halfgoden over Egypte. Thoth/Tehuti stichtte een opleidingsinstituut dat de doctrines, technologieën en procedures onderwees voor een theocratische samenleving in de stad On/Annu. In een theocratie is een halfgod de enige gezagsdrager. Het Oude Egypte was verdeeld in 42 provincies en elke provincie werd bestuurd door een koning/priester die aan de mysterieschool van On/Annu was opgeleid.

In de Oude Tijd lag het koning/priesterschap bij één persoon. Dat was ook de reden waarom de drie Wijzen uit het Oosten met hun geschenken het koning/priesterschap van het kind Yeshua erkenden! In feite begon daarna de verdeling tussen koning - en de priesterschap, waarmee het verdeel & heers principe ineens manifest werd.

Plotinus, een Egyptische spirituele leraar die les gaf in het oude Rome, omschrijft de spirituele ervaring van de mysterieschool als de verlossing van de geest uit het beperkte bewustzijn naar een onbeperkt bewustzijn. De ziel werd niet alleen uit haar lichamelijke belemmeringen verlost, maar ook bevrijd van wedergeboorte of reïncarnatie. Het was een proces van zuivering voor lichaam en ziel.

De mysterieschool van On of Annu kende drie niveaus van studenten. Studenten die les als proef kregen maar nog geen innerlijke visie hadden ervaren. Intelligentsia die innerlijke visie hadden ervaren en hun geest hadden geïntegreerd.

Schepperzonen en - dochters die met het Licht werden gelijkgesteld of er mee waren verenigd. Het Licht in deze context is uiteraard waarlijk spiritueel bewustzijn, en dat is exact wat regel 3 uit het boek Genesis ons wil zeggen! Jarenlang ondergingen ze strenge intellectuele oefeningen en een ascetische levenswijze met tussentijdse testen en beproevingen om hun geschiktheid te bepalen voor de serieuze, plechtige en ontzagwekkende eigenlijke inwijding.

Je vindt veel hierover terug in het boek Inwijding, de spirituele autobiografie van Elisabeth Haich, met informatie over het denken en leven in het oude Egypte en een goed beeld van de wetten van karma en reïncarnatie.

Het Pad van Aton.
De pagina’s over de mysterieschool van On/Annu zijn een kopie van de ontbrekende 42 Boeken van Thoth/Tehuti uit de mysterieschool van On/Annu, en vertegenwoordigen het spirituele systeem van vóór de 18e faraonische dynastie, dat gekend was als het Pad van Aton. Die boeken werden ook bekend als de Smaragden Tafelen van Thoth, de originele teksten die later als de gecorrumpeerde Tien Geboden op onze mouw werden gespeld.

De kerk wil niet dat we de Smaragden Tafelen van Thoth kennen! Daarmee volgt de kerk de doctrine van de zwarte loge van de Thebaanse priesters die de mysterieschool van On/Annu in eigen belang negeerden en afwezen. Thebe (nu Luxor) was in de oudheid lange tijd de belangrijkste stad van Opper-Egypte. De stad was gedurende enkele perioden de hoofdstad van het gehele land en bloeide cultureel vooral tijdens de 12e en 18e dynastie.

De Thebaanse zwarte loge creëerde het Egyptische Dodenboek, en mengde hun occulte concepten met de heilige geschriften van de mysterieschool van On/Annu. De zwarte loge verkocht het boek aan prominente Egyptenaren met de belofte van Verlossing van de Ziel na de dood zonder dat ze het esoterische systeem van Verlossing van de Ziel door middel van vergoddelijking bij het leven hadden ervaren.

In tegenstelling tot het Pad van Aton bood het Dodenboek valse spirituele doctrines van fysieke Verrijzenis na mummificatie via hun Amen-Ra and Osiris-Isis cultus. Als gevolg daarvan deed Achnaton, de excentrieke (en wellicht buitenaardse) Meester van het Pad van Aton, een briljante maar vergeefse poging de corrupte macht van de Thebaanse zwarte loge te breken. Hoe machtig die loge is blijkt wel uit het verhaal over Champollion.

Champollion was een Frans taalkundige en grondlegger van de egyptologie. Hij werd beroemd met de ontcijfering van het hiërogliefenschrift op de Steen van Rosetta. Hij was de eerste egyptoloog die de mystieke geschriften van de mysterieschool van On/Annu onderscheidde en herkende. In 1834 gaf hij een vertaalde samenstelling uit onder de titel: ‘Manifestatie van het Licht’. Kort na de publicatie stierf Champollion onder verdachte omstandigheden.

De zwarte loge verdoezelde en vervalste systematisch alles over de mysterieschool van On/Annu nadat ze Achnaton hadden verwijderd. Dat systeem van doofpot en leugens werd voortgezet door alle volgende regeringen van het dynastieke en post-dynastieke Egypte om het enorme aandeel van het zwarthoofdige Afrikaanse Anu volk en hun Regenboog Natie in de evolutie van Egypte/Kemet geheim te houden.

Achnaton.
Achnaton of Akhenaten was de bekendste farao van de 18e Dynastie van het Oude Egypte. Hij is bekend geworden vanwege de losse Amarna-kunst en de introductie van het monotheïsme in Egypte. Achnaton was de laatste heerser van de 18e dynastie die zowel koning/priester als Meester van het Pad van Aton was. Veel Egyptologen nemen aan dat hij is vermoord door Thebaanse zwarte loge van de Amoncultus.

Aanwijzingen daarvoor zijn de ‘plotseling intredende dood’ van Achnaton en het feit dat het uitwissen en het ongedaan maken van zijn politiek/religieuze beslissingen meteen na zijn dood begon. Dit alles zou op een gecoördineerde actie wijzen. Maar ook dit is een vervalsing van feiten. Achnaton werd na een verbitterde burgeroorlog verdreven naar Palestina en Syrië, waar hij transmuteerde in de historische Mozes van de Exodus!

De bijbelgeleerde/egyptoloog Ahmed Osman heeft zich gespecialiseerd in het samenvoegen van de Bijbelse geschiedenis met de historie van het Oude Egypte en het Oude Palestina. Hij gaf in 1990 een boek uit met de titel: ‘Mozes en Achnaton; de geheime geschiedenis van Egypte ten tijde van de Exodus’. Voor mij is Osman een schoolvoorbeeld van buiten de kaders denken en schrijven.

In 1999 kocht ik in Luxor zijn boek: ‘The House of the Messiah’. In deze herinterpretatie van de Bijbelse en oude Egyptische geschiedenis toont hij dat koning David kan worden geïdentificeerd als farao Thutmoses III (nu Kuthumi lal Singh) en dat de historische Jezus verscheidene eeuwen leefde voordat de standaardversies van de geschiedenis zijn bestaan ‚Äč‚Äčonderschrijven.

Osman beweert, aan de hand van bewijsmateriaal uit de Dode Zee rollen, de Koran, de Talmoed en Bijbelse bronnen, dat de historische Jezus kan worden geïdentificeerd als de farao Toetanchamon. Ahmed Osman is de auteur van "Vreemde in de Vallei der Koningen" en "Mozes: Farao van Egypte".

Dit schrijfseltje is alleen maar bedoeld om, net als ik, buiten de kaders te denken en dat over te dragen aan het collectief bewustzijn. Het is leerzaam en uitdagend omdat je altijd een roepende in de woestijn zult zijn. Troost je met deze woorden van Albert Einstein: ‘Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid’.

Die vrijheid van geest kregen we, ondanks de disciplinaire oefeningen, testen, beproevingen en ascetische levenswijze, ook op de mysterieschool van On/Annu. De Thebaanse zwarte loge, zij het onder andere namen, werkt nog steeds. Daarom zie ik het als mijn taak alles wat ons op de mouw is gespeld te vervangen door Universele wijsheid. Mijn ziel is geïncarneerd met een matrix op Waarheid, dat vergt een hoger onderscheidingsvermogen.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com