Mythe.

Hits: 1274

Een mythe is volgens het woordenboek een heilig, overgeleverd verhaal van een volk over zijn herkomst en godsdienst, maar ook een als waar aangenomen verzinsel. Heilig heeft in het woordenboek vele betekenissen. Daar ga ik niet verder op in omdat het woord alleen al kots neigingen bij mij oproept.

Het woord mythe klinkt als mijter, je weet wel dat hoofdeksel dat verdacht veel lijkt op een vissenkop. Het is een hoofdeksel dat zowel door kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders als door Sinterklaas (ook zo´n mythische figuur) wordt gedragen. Een mijter bestaat uit twee spits toelopende vlakken die een pentagram vormen. Een mijter moet voorzien zijn van twee versierde banden in de vorm van een omgekeerde T.

Het pentagram is oorspronkelijk een heidens, voorchristelijk symbool, dat al meer dan 4.000 jaar voor Christus in gebruik was. Je vindt het terug op logo's van militaire organisaties. Het pentagram wordt gebruikt als symbool in de esoterie en het occultisme. Bijvoorbeeld was het pentagram het symbool van de wiskundige Pythagoras. Het werd door de katharen bij hun rituelen gebruikt.

Het Sumerische spijkerschrift teken voor ‘leven’ was de vorm van de letter T. De kerkvorsten dragen een hoofddeksel in de vorm van een pentagram met twee linten die het leven ondersteboven symboliseren. Het wordt tijd dat al die pedofielen in de zak van Sinterklaas terecht komen. Dan kan Pieterman-knecht ze met zijn roede bevredigen.

Van mythe naar mijter.
De mijter is ook een verwijzing naar Mithras; de god van het mithraïsme, (klinkt als militarisme) die vooral populair was bij Romeinse soldaten. Mithras werd wel Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon, genoemd. Het mithraïsme was een felle concurrent van het in opkomst zijnde christendom. Nadat Constantijn de Grote onder bescherming van de Sol Invictus keizer was geworden, werd het christendom de staatreligie van het Romeinse Rijk.

De mythe van Mithras echter was kopieer en plak werk van de Oud-Perzische godheid Mithra die een belangrijke rol vervulde in het Zoroastrisme. Deze Mithra was weer kopieer en plakwerk van de godheid Mitra uit de Indiase Rig-Veda’s. Indra is in de Vedische traditie de koning der goden, met onder andere de Asura-goden Mitra, Agni en Varuna.

In het eerste artikel van dit jaar schreef ik al dat Enki, Thoth en Indra dezelfde entiteit zijn. Ook schreef ik in hetzelfde artikel dat Krishna en Yeshua dezelfde entiteit zijn. Omdat het voor het merendeel van het mensdom allemaal mythische figuren zijn, kan hun bestaan zijn voortgekomen uit een heilig, overgeleverd verhaal van een volk over zijn herkomst en godsdienst, maar ook een als waar aangenomen verzinsel.

Het is opmerkelijk dat de mythes over Krishna, Mitra en Yeshua enorme overeenkomsten kennen. Ze werden uit een maagd geboren, gekruisigd en verrezen drie dagen later spik & span uit het graf. In april 2008 heb ik al een schrijfseltje gepubliceerd over 16 Verlossers die tussen 1700 BC - 506 BC dezelfde buitengewone levenservaringen deelden. Een mythe kan ook geboren worden uit de godsdienstige behoefte van het mensdom.

Godsdienst.
Volgens het woordenboek is het een mannelijk woord, en dat is geen wonder. Sinds de uitvinding van dat als waar aangenomen verzinsel wordt de mensheid gedomineerd door het patriarchaat. Daarom bidden christenen het ‘Onze Vader’ terwijl ze vergeten dat ze allemaal uit een moederschoot op Aarde kwamen. Waar komt die merkwaardige behoefte aan een godsdienst uit voort? Voor mij was het de behoefte van buitenaardse kolonisten die de primitieve mens een god (of godheden) opdrongen om daarmee de mens tot gehoorzaamheid te dwingen.

Daarmee komen we aan een tweede concept waar ik kots neigingen van krijg. Gehoorzaamheid staat voor mij gelijk aan volgzaamheid en onderdanig gedrag. De volgzame schapen van welke religie dan ook nemen daarmee geen verantwoordelijkheid voor hun eigen creaties. Het is veel gemakkelijker een mythische god de schuld te geven van hun omstandigheden.

In 1875 schreef de Amerikaanse vrijdenker Kersey Graves het boek: ‘The World's Sixteen Crucified Saviors’. Je kunt het beschouwen als het christendom vóór Christus, met nieuwe buitengewone openbaringen in religieuze geschiedenis, die de oosterse oorsprong onthullen van alle doctrines, beginselen, voorschriften en wonderen van het nieuwe testament.

Graves beweert dat Jezus geen historische persoon was, maar een creatie die grotendeels gebaseerd was op oudere mythen over godsmensen/verlossers die gekruisigd waren en naar de onderwereld waren afgedaald en er weer uit opgestegen. Graves schreef dat een aantal van deze godsmensen enkele eigenschappen van Jezus hebben gedeeld zoals in het Nieuwe Testament wordt verteld, en sterke overeenkomsten met Krishna hebben.

Sommige figuren werden ook op 25 december uit een maagd geboren, terwijl sterren naar hun geboorteplaats wezen. Ze werden als zuigeling bezocht door herders en Magi/Wijzen en moesten vluchten voor een massale kindermoord. Ze toonden goddelijkheid (wat dat ook moge zijn) in hun jeugd en brachten tijd door in de woestijn. Ze waren echte backpackers die op hun reizen wonderen verrichten, ze hadden discipelen en werden gekruisigd.

We hebben al eerder geschreven dat het Christusbewustzijn zo oud is als de Aarde zelf. Yeshua (ik spel liever aan zijn Hebreeuwse naam) was een afgezant van dat bewustzijn, en hij was geen uitverkoren zoon van god. Hij was een rolmodel voor de ware Mens, maar dat hebben we niet begrepen, en hij zocht geen kudde volgelingen! Dat heeft de kerk verzonnen om daarmee zelf een kudde te kunnen domineren.

Er zijn nogal wat boeken over de onbekende of ontbrekende jaren van de mens Yeshua. Het Nieuwe Testament geeft geen informatie over zijn levenswandel tussen zijn bar mitswa en zijn verschijning bij Gilgal aan de Jordaan. Als zoon van een timmerman is het toch curieus dat hij na zijn doop door Yochanan ineens spirituele wijsheden verkondigd die niet uit een timmermans werkplaats komen.

Backpacker.
Volgens de Bijbel stond die werkplaats in Nazareth. In Johannes 1:45 - 46 lezen we een merkwaardige uitdrukking over dat gehucht. Filippus vond Nathaniël en zei tot hem: Wij hebben Jezus, de Zoon van Jozef, uit Nazareth gevonden. En Nathaniël zei: ‘Kan uit Nazareth iets goeds komen?’ Het is een uitdrukking waarmee men aangeeft dat men aan iemand twijfelt op grond van zijn/haar afkomst of opvoeding.

Van Nazareth naar Cornwall. Yeshua is in de ontbrekende jaren ook in Cornwall geweest met Joseph van Arimathea. Van Cornwall reisde Yeshua naar het mythische Avalon dat thans Glastonbury heet, waar hij een hut bouwde van twijgen en modder. Die hut is volgens de mythe uitgegroeid tot de Glastonbury Abbey. Een Brits historicus schreef in 1995 een prachtig verhaal over het bezoek van de jongen Yeshua aan Engeland.

De details waren zo ongelooflijk dat ik het verhaal als waarheid aannam, en het feit dat het artikel meteen daarna van Internet verdween sterkt alleen maar mijn gevoel erover. De auteur heeft drie bijna-dood ervaringen meegemaakt die zijn leven volkomen ondersteboven gooiden. Daarnaast bestaat er een Arthur-legende uit de late middeleeuwen die claimt dat de jonge Yeshua in Groot-Brittannië is geweest.

In de negentiende en twintigste eeuw doken er theorieën op dat Yeshua van zijn 12e tot zijn 29e levensjaar Kasjmir had bezocht, of met de Essenen in de woestijn van Judea had gestudeerd. De reguliere christelijke wetenschap heeft deze theorieën over het algemeen verworpen en stelt dat er niets bekend is over deze tijdsperiode in zijn leven.

De leeftijden van 12 en 29 jaar hebben enige betekenis in het Judaïsme van de Tweede Tempelperiode. 13 is het levensjaar van de bar mitswa, de overgang naar volwassenheid, en met 30 jaar kan een jongeman uit de stam van Levi voor het priesterschap kiezen. Yeshua kwam niet uit de stram van Levi voort en kon dus geen priester worden. Die laatste conclusie is typische logica uit de linkerhersenhelft.

Volgens Mattheüs 1: 1-6 en Lucas 3: 31-34 kwam Yeshua voort uit de stam van Judah. Dat zou kunnen verklaren waarom een van zijn nicknames Ari ben Judah was. De stam van Judah bracht koningen voort en uit de stam van Levi kwamen priesters. Laten we niet vergeten dat er een tijd was waarin koningen ook priesters waren. In Genesis 49:10 lezen we een quote van Jacob/Israël: ‘De scepter zal van Judah niet wijken, noch de staf van de heerser tussen zijn voeten’.

Retourtje Galilea - Tibet.
Nicolas Notovitch, een Russische oorlogscorrespondent, claimt een document gelezen te hebben in een klooster bij Ladakh in Kashmir over ‘Het leven van Sint-Issa, de beste onder de zonen der mensen’. Volgens dat document reisde Yeshua na zijn bar mitswa naar Pakistan om de wetten van Boeddha te bestuderen. Hij studeerde de Veda’s onder leiding van brahmaanse priesters, bracht een tijd door in Tibetaanse kloosters en kwam via Perzië terug in Galilea.

Laten we dit controversiële schrijfseltje, dat begon met een mijter, eindigen met een ongelooflijke uitsmijter. Als je voorbij de Babylonische Spraakverwarring bent geëvolueerd, zie je een code in de naam GAL.IL. EA. Gal betekent groot in het Sumerisch, Il of El staat voor de allerhoogste en EA is de Babylonische variant van Enki, de Sumerische scheppergod die ooit zei: ‘Laat ons wezens creëren naar ons evenbeeld’.

Paasmaandag 2019.
De engel die mijn partner speelt zei na het avondeten dat ze waarlijk hoopte in dit leven nog alle waarheid geopenbaard te zien. De brand van de Notre Dame brak uit aan het begin van de ‘goede week’. Het toeval wil dat Yeshua aan het begin van de ‘goede week’ de geldwisselaars uit de tempel verdreef. Zouden beide verhalen een als waar aangenomen verzinsel zijn?

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com.