Who the F… is god?

Hits: 1130

Dit was de titel van een schrijfseltje uit augustus 2017. Deze week kreeg ik een interessante vraag van een trouwe lezeres. Ze vroeg of de naam Anunnaki als An-Un(n)a-Ki geschreven dient te worden. Mijn antwoord kopieer ik hieronder.

Er zijn ook spellingen als Da-nunna, Da-nuna, Da-nuna-ke-ne. Dan zijn er nog de varianten met meerdere letters N in het midden. Annunaki, Annunnaki, Anunaki, Anunaku, Anunnaku, Anuna, Anunnaka. Het grappige is dat het Indonesische woord Anak er in is gecodeerd. Het waren kinderen/stiefkinderen/adoptiekinderen/weeskinderen van de Schepper. Net zoals elke god uit elke aardse religie een kind van de Schepper is.

Die laatste zin komt voort uit een hoger onderscheidingsvermogen, of eenvoudiger uitgedrukt het is het verschil tussen kennis en wijsheid. Kennis krijg je van buitenaf, wijsheid komt van je innerlijke bron. Het Griekse woord 'gnosis' betekent kennis of inzicht, die uit innerlijke wijsheid voortvloeit en niet uit het verstand.

Gnostiek of gnosticisme was een filosofische stroming binnen de mysteriescholen die over de Vruchtbare Halve Maan waren verspreid. Gnostiek werd door de kerk verbannen omdat het haaks stond op de schijnheiligheid van Rome. Wellicht begrijp je nu waarom de Katharen werden afgeslacht op bevel van Paus Innocentius III… De naam Katharen stamt van het Griekse woord voor zuiverheid: Katheroi. De kerk heeft die naam verbasterd tot Ketters.

De Nag Hammadi-geschriften hebben een opmerkelijke verwantschap getoond tussen de vroegchristelijke gnostiek en de Katharen uit de twaalfde en dertiende eeuw. De Katharen vormden de laatste georganiseerde gnostische beweging. De kruistocht tegen de Katharen van 1209 en de daaropvolgende oprichting van de inquisitie door de kerk van Rome, leidden tot een massale, systematische uitroeiing van deze laatste gnostici.

Gnostici verwierven innerlijke kennis over de illusie die niet ontwaakte zielen de werkelijkheid noemen, en nog belangrijker over de ware afkomst van de mensheid. Ook dat staat haaks op wat de religieuze herders hun kudde schapen op de mouw spelden. Het verschil tussen blind geloof en innerlijke kennis kan in enkele regels geduid worden.

De kerk gelooft in erfzonde, de gnosis leert ons dat individuele vrijheid het ultieme is.
De kerk dwingt het geloof af, de gnosis laat een ieder vrij in de eigen geloofsovertuiging.
De kerk vindt geweld nodig voor verlossing, de gnosis verafschuwt geweld.
De kerk heeft mannelijk priesters die het sacrament verzorgen. De gnosis vindt dat ontwaakte mannen en vrouwen het sacrament kunnen verzorgen.

De gnosis beleefde een bloeitijd in de eerste drie eeuwen na Christus. De gnostici verzetten zich tegen de wreedheid en wraakzucht van de oudtestamentische god Jahweh, die zij beschouwden als de Demiurg, de schepper van het Kwaad, de Straffende God. Het is dan ook opmerkelijk dat juist de zetel van de Roomse kerk de wreedheid en de wraakzucht van haar god ten uitvoer bracht.

Rome begon onder keizer Nero al met de vervolging van de vroege christenen. Drie eeuwen lang werden de christenen vanwege hun geloof door de Romeinen wreed vervolgd. De historicus Tacitus schreef hoe dat geschiedde. Christenen werden in dierenhuiden gewikkeld en door honden verslonden, aan het kruis genageld en levend verbrand, of tegen de tijd dat het donker werd, gebruikt als levende fakkels. Kan er iets goeds uit Rome komen?

In Johannes 1:45 - 46 lezen we dat Philippos tegen Natanaël zei: ‘Wij hebben degene gevonden over wie Mozes en de profeten hebben geschreven. Hij heet Yeshua en is de zoon van een zekere Jozef uit Nazareth. Natanaël vroeg toen: ‘Uit Nazareth? Kan daar iets goeds vandaan komen?’ Je ziet dat er in die dagen al sprake was van informatie en nepnieuws…

Jahweh de Demiurg.
De Demiurg is een bovennatuurlijk, onzuiver wezen dat volgens de gnosis de wereld van vorm schiep. In de gnostiek wordt de demiurg vereenzelvigd met Yahweh omdat hij jaloers is. In de Tien Geboden staat het duidelijk. ‘U zult niet buigen voor afgodsbeelden, noch hen dienen; want Ik, de Heer uw God, ben een na-ijverige God.’ Deze god is in mijn optiek een lagere god, een stiefkind van de Schepper.

In het Geheime Boek (Apocryphon) van Johannes wordt de Demiurg/Yahweh geïdentificeerd met de Yaldabaoth, bij sommige andere gnostici met Satan. Het is een god die beschouwd wordt als het Kind van Chaos, en de zoon van Sophia (godin van de wijsheid) in Gnostische Kosmogonie. Yaldabaoth wordt in het apocriefe evangelie van Judas een engel genoemd en in het Evangelie van Nicodemus een Satan.

In het collectieve bewustzijn hebben engelen een positief imago, maar niet ontwaakte zielen vergeten dat we nog steeds in een duale werkelijkheid bestaan. Denk maar aan de engelen die Sodom en Gomorra met de grond gelijk maakten, of aan de Engel des Doods. Conform de Hermetische Wet ‘Zo Boven, Zo Beneden’ zijn er ook in de Celestijnse Rijken goede en kwade wezens.

In Efeziërs 6:11-13 schreef Paulus: ‘Doe de volledige wapenrusting van god aan, opdat u pal kunt staan tegen de kuiperijen van de duivel. Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de regeringen, tegen de autoriteiten, tegen de wereldheersers van deze duisternis, tegen de goddeloze geestenkrachten in de hemelse gewesten.’ Wellicht krijg je nu een ander beeld van ‘Onze Vader die in de Hemel zijt’.

Rooms geweld.
In naam van god, welke god dan ook, zijn er meer slachtoffers gevallen dan Little Boy en Fat Man in augustus 1945 in Hiroshima en Nagasaki hebben gemaakt. In WWII stond bijna de helft van de 22 concentratiekampen in Kroatië onder het commando van katholieke priesters. Deze priesters waren, met medeweten van het Vaticaan, verantwoordelijk voor de gruwelijke afslachting van honderdduizenden mannen, vrouwen en kinderen.

Katholieke priesters slachtten Servische priesters af en vernietigden 450 christelijk-orthodoxe kerken. In Ustasha werden in naam van god ongelooflijke daden van sadisme en marteling uitgevoerd. In sommige gevallen werden hele dorpen doodgeslagen, in andere werden mannen en vrouwen opgehangen, gekruisigd, verbrand tot de dood of levend begraven, lichaamsdelen verminkt, onthoofd, zuigelingen gespietst of gehamerd.

Volgens de Nag Hammadi teksten openbaart Yeshua al dat de na-ijverige god uit het Oude Testament niet de Schepper is van Al dat Is. Die god is de Demiurg, de heer van het kwaad. Jahweh wordt in de gnostische teksten zelfs afgeschilderd als de oorzaak van de dwaling, als degene die de mens bewust in een staat van slavernij wil houden. En dat is logisch wanneer je beseft dat de heer van het kwaad dezelfde entiteit is als Enlil/Jahweh/Jehova.

Door de mens te laten geloven dat er geen andere god is dan Jahweh en dat de door Jahweh geschapen schijnwerkelijkheid (de Matrix) de echte en enige werkelijkheid is, wordt de innerlijke verbondenheid van de mens met zijn ware oorsprong verbroken. Net zoals Neo in The Matrix, krijgt de mensheid de keuze een rode pil te slikken en uit de matrix gewekt te worden, of een blauwe pil te slikken en alles van zijn oorsprong te vergeten.

Deze scène begint in de westerse maatschappij een spreekwoordelijke betekenis te krijgen. Ook buiten de context van de film wordt "rode pil" gebruikt als een symbool voor het ontwaken uit de illusie, het hologram of de Matrix die we als werkelijkheid ervaren. Voor mij is de rode pil een verwijzing naar de naam Adamah, wat rode aarde of rood bloed betekent. De blauwe pil verwijst naar het blauwe bloed van de Reptiliaans Royalty.

Ken je Zelf.
Het Griekse woord 'gnosis' betekent kennis of inzicht. Op een conferentie in 1978 aan de Universiteit van Yale kreeg men uit de Nag Hammadi teksten het inzicht dat er een onlosmakelijke 'co-substantialiteit' tussen de ziel van de mens en de Schepper bestond. In begrijpelijke taal betekent dit dat de ziel van de mens van dezelfde substantie is als de essentie van de Schepper.

In Logion (Woord) 108 van het Thomas-evangelie zegt Yeshua: 'Wie uit mijn mond drinkt, zal zijn zoals ik en ik zoals hij. En wat verborgen was zal hem geopenbaard worden.’ Het Evangelie van Thomas is overwegend non-dualistisch. Het is wonderlijk dat juist die ‘ongelovige apostel’, streefde naar de opheffing van dualiteit. Hij was gnosticus, hij had kennis en inzicht.

Nu, geliefden, hebben we een antwoord op de titel van dit schrijfseltje. Het wezen dat we god noemen is niet de Schepper. Jullie ziel en de Schepper zijn EEN! Door NEE te zeggen tegen elke religie ben je EEN met de Schepper. En zo is het!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com