Amandla

Hits: 1177

Veda's zijn de geschriften die de basis vormen voor de Indiase filosofie en veel van de religies die tot het hindoeïsme gerekend worden. Ze bestaan uit religieuze hymnen over God(en), spirituele filosofie, het universum, de natuur en de juiste levenswijze. Het woord 'Veda' is etymologisch verwant aan het werkwoord weten en betekent kennis. De Veda's zijn ontstaan tussen 1500 en 500 BC.

De oudste Veda, de Rig Veda, zou buiten India ontstaan zijn bij Ariërs, die volgens de Arische invasietheorie vanaf de 15e eeuw BC. India zouden zijn binnengetrokken. De Veda's zouden grotendeels in India door Rishi’s of wijze clanhoofden geschouwd zijn. Dat schouwen is voor mij gelijk aan buitenzintuiglijke waarneming. Op dat bewustzijnsniveau zwijgt het verstandelijke vermogen en daarmee krijgt waarheid een ander gezicht.

De Veda’s zijn lange tijd na de uitvinding van het schrift opgeschreven en ingedeeld, omdat het als een teken van verval werd beschouwd indien de eeuwenoude kennis niet verbaal kon worden doorgegeven. Het aanleren gebeurde door speciale personen die getraind waren de hymnen uit hun hoofd te leren, en dit werd in de Brahmanen kaste per familie doorgegeven. Speciale vers-structuren en ritmes zorgden ervoor dat de teksten intact konden blijven.

De vedische priesters vereerden hun goden anders dan de dorpelingen, die hun goden aanbaden in de vorm van beelden en/of iconen. Het aanbidden van beeldjes stamt uit de tijd waarin jager/verzamelaars zich op vaste locaties vestigden en over gingen op veeteelt en landbouw. In mijn opinie vond die transformatie van een zwervend bestaan naar een vaste woonplek na de Zondvloed (circa 10.500 BC) plaats.

De priesters nodigden de ‘onzichtbare’ goden uit bij hun op het heilige gras naast het offervuur te zitten om het voedsel en andere offergaven te consumeren. Je vraagt je af hoe onzichtbare goden toch fysiek voedsel en offergaven konden eten!

Met die verering smeekte de prehistorische mens vruchtbaarheid af voor mensen, dieren en landbouwproducten. Maar er zijn ook veel oudere beeldjes die, ver buiten de grenzen van Mesopotamië en de Indus/Ganges valleien op Aarde werden opgegraven. Het meest bekende vruchtbaarheidsbeeldje is de Venus van Willendorf uit 24.000 – 22.000 BC.

Een gouden Shiva beeld uit het Indiase subcontinent dateert van 26.450 BC. Dit impliceert dat de mens uit de oertijd al metallurgie kende! Het oudste beeldje is de Makapansgat kiezel, een roodbruine Jaspiskwarts die door natuurlijke slijtage op een ruwe weergave van een menselijk gezicht lijkt. De Makapansgat kiezel uit Zuid Afrika dateert van circa 3.000.000 jaar geleden.

De kiezel is vlakbij een grot in Makapansgat, Zuid-Afrika gevonden waar ook botten van de Australopithecus africanus, de voorouder van de moderne mens. werden aangetroffen! Hoewel de Makapansgat kiezel niet door mensenhanden is bewerkt, vermoedt men dat de primitieve mens het als een symbolisch gezicht heeft herkend, waarna de onbekende vinder het naar de grot terugbracht. Daarmee is dit voorwerp wellicht het vroegste voorbeeld van godenaanbidding in het menselijk erfgoed

Als je weet dat de eerste mens naar het evenbeeld van de Anunnaki in Zuid Afrika werd gecreëerd, is het denkbaar dat onze verre voorouders in die natuurlijk gevormde kiezel het gezicht van hun scheppers herkenden… Dat houdt tevens in dat de scheppergoden niet onzichtbaar waren. Onze grootste vergissing is het woord god in enkelvoud te gebruiken.

Genesis 2:8-9: God legde in het Oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt.´ Niet om hem te vereren, maar om te werken voor een zeer hebzuchtige figuur die zelfs één appel niet kon missen.

Gelukkig was die appel wel een voedingssupplement dat de hormonen op hol liet slaan. Voordat ze de appel aten konden Adam en Eva zich niet voortplanten. Na het eten van die appel had Adam gemeenschap met Eva. Zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. Adam at daarna een beschuitje met Eva en zo werd Abel geboren. Abel werd schaapherder en Kaïn werd tuinder.

Grill en kebab.
Na enige tijd bracht Kaïn een offer van de vruchten van de grond aan god. Abel bracht de eerstgeborenen van zijn beste schapen als offer. De broers nodigden god uit bij hun op het heilige gras naast het offervuur te zitten om de offergaven te consumeren. Abel bracht de eerstgeborenen van zijn beste schapen ten offer, God keek verlekkerd neer op de barbecue van Abel, maar het offer van Kaïn sloeg hij af. God had blijkbaar liever gegrilde lamsspiesjes dan een maaltijdsalade. (Genesis 2-3.)

Tien generaties later lieten de goden die de mens naar hun gelijkenis hadden gekloond zich opnieuw een portie kebab goed smaken. Jawel, kebab het etentje vond plaats op Mt. Ararat en in de taal van die regio betekent kebab gegrild (lams)vlees! In The Lost Book of Enki van Zecharia Sitchin lezen we wat er gebeurde nadat de Ark van Noach/Ziusudra op de Berg Ararat was geland.

Noach/Ziusudra bouwde een boot die was dichtgesmeerd met teer om het schip waterdicht te maken. In de Babylonische en Assyrische teksten is er sprake van een ‘Tzulili’, en in de veel oudere Sumerische tekst was de boot een MA.GUR.GUR, dat duidt op een onzinkbaar vaartuig dat kan rollen en tuimelen… In modern Hebreeuws wordt een onderzeeër Tzolelet genoemd, dat klink als twee druppels Zondvloed op het Babylonische woord Tzulili.

De boot werd door de tsunami van zijn ligplaats losgerukt. Ondanks dat de boot volledig ondergedompeld werd, kwam er geen druppel water in. Veertig dagen lang vaagden golven en stormen alles op Aarde weg. Al het leven, behalve dat op de hoogste bergtoppen en in de onzinkbare boot, ging ten onder. Na de veertigste dag zette Ningal, een zoon van Enki, koers naar Mt. Ararat.

Noach/Ziusudra vond blijkbaar genoeg brandhout en bouwde een enorm vuur als een signaal naar de goden en roosterde een lammetje als een dankoffer voor Enki. Die daalde met Enlil in hun wervelwind/helikopter van hun moederschepen omlaag op het signaal af.

Enlil/Jahweh/Jehova ontstak in razernij toen hij zag dat er overlevenden waren en dat Ningal bij hen was. ‘Elke Aardling moest omkomen’, riep hij en wilde met zijn blote handen zijn broer doden.

Enki wees op Noach/ Ziusudra en sprak: ‘Dat is geen Aardling, dat is mijn zoon.” Vervolgens vertelde hij het bekende verhaal dat hij de Zondvloed en het wegvagen van de mensheid niet aan zijn zoon had verteld, maar tegen de rieten muur van diens hut had gesproken. Om zijn eed het naderende onheil van de Zondvloed voor mensen te verzwijgen had hij tegen de rieten muur gesproken en instructies gegeven voor de bouw van de onzinkbare boot.

Samen met Ninhursag, (Vrouwe van de bergen) een van de zeven grote Anunnaki goden, en Ninurta de erfgenaam van Enlil wist Enki zijn halfbroer ervan te overtuigen dat het voortbestaan van de mensheid de ‘Wil van de Schepper van Alles’ moet zijn.

Uit voorgaande alinea’s blijkt dat deze scheppergoden menselijke hebbelijkheden hadden en ook een Schepper van Alles boven hun eigen rangen en standen erkenden. Het idee dat god of de goden onzichtbaar zouden zijn is dus een projectie die hun ware aard moest verhullen. Denk maar aan het verhaal dat Noach teveel wijn had gedronken en in beschonken staat ontkleed in zijn tent in slaap viel.

Cham, een van de drie zonen van Noach, trof zijn vader naakt aan en vertelde dit aan zijn broers opdat ook zij hun naakte vader zouden zien. Sem en Japhet echter, bedekten het lichaam zonder te kijken met een doek of een mantel. Noach kwam er achter dat Cham hem naakt had zien liggen en vervloekte het nageslacht van Cham, terwijl Sem en Japhet werden gezegend.

Wat hier de reden van was blijft ongewis. Als je weet dat Noach een zoon was van een reptielachtige Anunnaki prins, kan hij geheel andere fysieke kenmerken hebben gehad dan de mensen in zijn omgeving. Dit is in mijn perceptie ook de reden waarom de goden van vele culturen onzichtbaar bleven. Dit is de reden waarom Jahweh/Jehova/Enlil zich altijd achter een wolk verschool.

Herhaling.
In onze dagen worden ze niet als goden beschouwd, maar de Reptiliaanse Royalty, de Cabal en de Khazariaanse maffia werken achter de schermen nog steeds aan de ondergang van de mensheid. Ze zijn onvoorstelbaar rijk geworden door de oorlogs - en farmaceutische industrie en nepnieuws over die twee industriële kankercellen in de samenleving. Ze staan aan de top van de pedonetwerken, bezitten de grootste papavervelden en chemische drugslaboratoria en delen de lakens uit in de machtigste regeringscentra op Aarde.

Lady Diana noemde koningin Elisabeth II een ‘lizard’ dat is Engels voor hagedis. Dat was de reden waarom Diana op 31 augustus 1997 in een tunnel bij de Pont de l ‘Alma in Parijs uit de weg werd geruimd. Het is duidelijk dat Diana de ware aard van de Royalty had ontdekt, hun genetische afkomst en de reptielen controle. Ze gaf de Windsors bijnamen als ‘hagedissen’ en ‘reptielen’.

Ze zei vaak dat haar schoonfamilie niet menselijk was, maar niemand dacht eraan dit als een schreeuw om hulp te beschouwen. En de mensheid kan of wil nog steeds niet inzien dat de onzichtbare ‘goden’ onder ons zijn. De reptielen zien ons als energetisch voedsel, als melkkoeien. En wij staan dat al 26.000 jaar toe!

Amandla is een woord uit de Xhosa taal en betekent "kracht/macht". Het woord werd veel gebruikt als strijdkreet in het verzet tegen de Apartheid. Als de leider van een menigte die zich verzette tegen macht en machtsmisbruik ‘Amandla’ riep, antwoorde de menigte met ‘Awethu’ (aan ons). Nu roep ik jullie op te ontwaken en de onzichtbare machthebbers ter verantwoording te roepen. Onderstaande affirmatie kan je daarbij kracht geven.

IK BEN een soeverein wezen. Ik gebruik mijn Vrije wil om de spiraal van de Geest te beklimmen. Mijn intentie is dienstbaarheid aan het Hogere Doel. Opdat het Licht zegeviert. Zo zegevier ik als instrument van Licht, over alles waar het Licht nog ontbreekt.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com