Karma.

Hits: 1041

Het woordenboek geeft er de volgende verklaring over. Karma is, volgens de leer van de zielsverhuizing in het hindoeïsme en boeddhisme, het geheel van goede en slechte daden en gedachten tijdens het aardse bestaan, dat iemands latere existenties bepaalt.

Op Internet vond ik deze uitleg. Karma is een Sanskriet begrip, dat letterlijk vertaald wordt als 'handeling', 'actie' of 'daad'. In zowel het hindoeïsme als het boeddhisme omvat karma de fysieke en mentale acties van een individu die gevolgen hebben voor het leven en volgende levens door middel van reïncarnatie. In het dagelijks gebruik bedoelt men er vaak mee dat alles wat we doen, denken of zeggen weer bij ons zelf terugkomt.

Strikt genomen echter, verwijst karma alleen maar naar het verrichten van daden, niet naar de gevolgen van die daden. Het gevolg van een daad wordt 'vipāka' genoemd. In feite staat de wet van Karman (die het karma regelt) boven het onderscheid van goed en slecht: dus zonder oordeel daarover. Een betere duiding is daarom dat daden met een bepaalde karakteristiek gevolgen van dezelfde karakteristiek veroorzaken.

Als je leest dat Karman het karma regelt, zou je denken dat het een wezen is. Ik heb geen verklaring kunnen vinden voor het begrip Karman. In de Bhagavad Gita 2.48 echter vond ik het woord ‘karmani’ dat als ‘plichten’ wordt vertaald. ‘Wees standvastig in de uitvoering van uw plichten, o Arjun, en laat de gehechtheid aan succes en mislukking varen. Zo’n gelijkmoedigheid wordt Yog genoemd.’

Het Sanskriet woord Yog kan opgevat worden als ‘verbinding’ of ‘vermeerdering’. Yoga is dus de manier waarop een belichaamde ziel ‘verbinding’ kan maken met de Opperste Ziel, de Paramatma of Schepper van al dat is. Wanneer we de plicht vervullen ons lichaam en onze geest in een gezonde balans te houden, komt de verbinding gemakkelijker tot stand.

Karma is dus een projectie van het 3D bewustzijn.

Kort door de bocht; de ziel kent geen goed en kwaad en dus geen karma! De belichaamde ziel echter geeft alle gedachten, uitspraken en handelingen de etiketten goed en kwaad. Het zijn slechts etiketten en geen Universele Wetten. Laten we naar een concept kijken dat er op lijkt, maar niet is wat het lijkt.

Yin & Yang.
Deze Chinese begrippen tegengestelde principes waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Het Yin-Yang symbool is een beeld van kosmische dualiteit, waarbij Yin het vrouwelijke principe, en Yang het mannelijke principe vertegenwoordigt. Het zijn echter niet louter tegenstellingen, maar complementaire, elkaar aanvullende, waarden. Geïncarneerde zielen belichamen beide principes.

Het Universum; alles wat is en niet is, wordt de Tao genoemd. De Tao is niet te kennen, te begrijpen of te duiden. De Tao manifesteert zich in twee tegengestelde waarden: yin en yang. Dit zijn geen absolute polen zoals goed en kwaad die elkaars antagonist zijn. Een antagonist is een bestrijder, opposant, tegenstander, tegenstrever of tegenwerker. De concepten van goed en kwaad zijn altijd in onbalans, dat kost energie.

Onze taal geeft daar goede voorbeelden van. Wie goed doet, goed ontmoet of van kwaad tot erger. Goed en kwaad scheppen meer van het zelfde totdat de mensheid leert dat ze illusies zijn. Yin & Yang vormen de te onderscheiden delen van de Tao, die elkaar veroorzaken en elkaar in stand houden. Het zijn de delen van de Eenheid/Tao.

Yin & Yang is geen statisch fenomeen; het is een dynamisch proces, dat nooit stopt of gestopt kan worden. Yin en yang zijn onderling verbonden, wanneer één waarde te groot wordt, dan remt de ander het af. Er is daarom altijd balans, dat genereert energie.

De oorsprong van Yin & Yang stamt van ongeveer 3000 BC. Terwijl goed en kwaad statisch blijven en je weet dat stilstaand water gaat stinken, zijn Yin & Yang altijd in beweging.

Besef gewoon dat de Tao (Al Dat Is) zich manifesteert in twee tegengestelde waarden 'die geen dualiteit vormen'. Yin is niet beter dan Yang en andersom, ze zijn evenwaardig aan elkaar. Evenwaardig betekent in deze perceptie gelijk én toch verschillend. Op zielsniveau resoneren Tweelingvlammen met het Yin/Yang principe. Ze kunnen in sekse verschillen en toch evenwaardig zijn.

De Boom.
Volgens het boek Genesis stonden er in de Hof van Eden twee bomen. De Boom van Goed en Kwaad (met die vermaledijde appel) en de Boom van Leven. Die laatste boom is uiteraard de Levensboom uit de leer van de Kabbala. Volgens die leer zijn er vier rijken van bestaan.

Wij bestaan in Assiah; het rijk van materie en van handeling/actie/daad (karma). Daarboven vinden we Yetzirah; het rijk van formatie ook wel het paradijselijk rijk genoemd.

Verder naar boven vinden we Briah; het rijk van schepping of het hemelse rijk. Boven aan de Levensboom ontmoeten we Atziluth; het rijk van emanatie of het goddelijke rijk. Als je dit leest, zie je dat het wezen wat de mens god noemt, zich niet in het hemelse rijk bevindt. Dat geeft genoeg stof tot contemplatie, terwijl er geen stof te vinden is… Er zijn werkelijkheden boven deze vier rijken die nog hogere bewustzijnsniveaus kennen.

De woorden hoger en lager worden hier puur gebruikt om het menselijk bevattingsvermogen geen geweld aan te doen. Ver boven het goddelijke rijk is Ain Soph Aur, een spirituele zon; een scheppend licht dat zelf ongeschapen is. Het geestelijk licht of Christusbewustzijn. Daarboven is Ain Soph dat geen begin en geen einde heeft. Met wat taalgevoel zien er we het Hebreeuwse woord voor bron (Ain of Ein) en Sophia de godin van Wijsheid in.

De allerhoogste werkelijkheid is Ain. Als Ain een oceaan is, dan vormt Ain Soph de druppels waaruit die oceaan bestaat. Niet alle druppels kennen zichzelf. Ze zijn perfect maar zonder bewustzijn van die perfectie. Perfectie met bewustzijn ervan bestaat alleen in Ain. Aangezien we met Ain de zevende hemel hebben geduid, noemen we dit gemakshalve de Bron. Ain in het Hebreeuws betekent immers fontein - of Bron des Levens.

‘Three Steps to Heaven’, een song van Eddie Cochran, werd een postume Britse nummer één hit voor Cochran na zijn dood in een auto-ongeluk in april 1960. Er zijn ook drie mystieke stappen om de Bron te begrijpen. De eerste stap is esoterisch, die komt van binnenuit. De tweede stap is het gesproken woord, en hoe het verspreid wordt. De derde stap is het geschreven woord en hoe het geïnterpreteerd wordt.

In Johannes 1:1 lezen we: ‘In den beginne was het Woord en het Woord was bij god en het Woord was god’. Hoe de mens het Woord interpreteert is afhankelijk van zijn/haar energie frequentie. Voor mij is de Bron iets anders dan de figuur die zich een na-ijverige god noemt. Het leven in 3D bestaat voornamelijk uit aannames en interpretaties, dat maakt het lastig om waarheid waar te nemen.

Perceptie.
De Bron des Levens kent twee systemen die elkaars inversie (omgekeerde) zijn. Die systemen houden elkaar in balans en hebben een wisselwerking om de drie evolutionaire stappen naar de Bron te faciliteren. Dit klinkt meer als het Yin/Yang principe dan het concept van goed en kwaad. Zonder die wisselwerking (beweging) tussen de twee systemen zou er geen evolutie plaatsvinden. In de Bron zijn er geen herinneringen en dus geen karma.

Goed en kwaad worden vaak gezien als licht en duister. De wisselwerking tussen deze principes zorgt ervoor dat de mens zonder duister geen idee heeft wat licht is.

Inversie.
Alle energie heeft een tegenpool. Het Yin & Yang symbool is een perfect grafische weergave van de inversie of omkering. Het geeft ook weer dat het geen tegenkrachten zijn maar complementaire krachten. Zo heeft elk etherisch, fijnstoffelijk of fysiek wezen een tegenhanger (geen tegenstander). Dat geldt ook voor alle werkelijkheden. Elke gedachte, uitspraak of handeling heeft in het inverte systeem een tegenpool.

Als je dit waarlijk beseft, begrijp je wellicht waarom er krachten en anti-krachten zijn. Er bestaan zelfs anti-goden, anti-engelen en anti-draken. De wisselwerking tussen deze systemen creëert verandering, beweging en dus evolutie. Door de desinformatie die mainstream verspreidt, krijgen ontwaakte zielen juist andere waarheden. Er zijn nog genoeg antikrachten die de andere waarheden als complot denken afschilderen.

De hoogste Sefiroth van de levensboom is het domein van Aartsengel Metatron. Deze aartsengel was ooit Henoch, een voorvader van Noach, die 365 jaar oud werd. In Genesis 5:24 staat geschreven: 'En Henoch wandelde met god, en hij was niet meer, want god had hem opgenomen'. Ontwaakte zielen staan op het punt de hoogste Sefiroth te bereiken. Deze Sefiroth wordt Kether (Hebreeuws) of Kroon genoemd.

Als je de levensbomen in de vier rijken van bestaan goed bekijkt, zie je dat de Kether/kroon van het rijk van materie tot de derde Sefiroth (Tipheret) van het hemelse rijk komt. De Kether/kroon van het hemelse rijk komt tot de Tipheret van het goddelijke rijk en die van het goddelijk rijk nadert de Ain Soph Aur; de spirituele zon of Christusbewustzijn. Tipheret is het domein van Aartsengel Michael (hij die is als god).

Tipheret resoneert met de concepten spiritualiteit, evenwicht, schoonheid, wonderen en mededogen. Pas als ontwaakte zielen deze concepten hebben geïntegreerd, kunnen ze net als Henoch ascenderen. Dat wordt voorts gefaciliteerd door niet meer te oordelen en het idee van goed en kwaad los te laten. Het zijn gedachtenprojecties en geen waarheid.

Karma, dat letterlijk vertaald wordt als 'handeling', 'actie' of 'daad', verwijst alleen maar naar het verrichten van daden, niet naar de gevolgen van die daden. Wanneer je daden met spiritualiteit, evenwicht en schoonheid resoneren, mag je wonderen verwachten.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com