Ego, Ziel en Monade

De Stilte van de sferen is de muziek van huwelijksfeest. Hoe meer we volharden in het onbegrip van het leven, des te meer beschouwen we het leven als een vreemd fenomeen dat ons overkomt, en zo creëren we meer verdriet. Maar het maakt niet uit, want onze wanhoop kan de loop der dingen niet veranderen of de eeuwige dans in vreugde van de kosmos bezoedelen. - Thomas Merton

Na het artikel over parallelle werkelijkheden; na de mooie vraag die ik daarover kreeg en mijn daaropvolgende uitleg over de zielsuitbreidingen, is het nu tijd om verschillende begrippen nader te duiden.

Zowel bij religieuze mensen, als bij mensen die mystieke doctrines volgen, herkennen we dat onbegrip van het leven wanneer ze geen onderscheid kunnen maken tussen de begrippen Persoonlijkheid, Ziel, Geest en Monade. De concepten van Ziel en Geest worden nog vaak verwisseld of als synoniemen gebruikt. Veel religies hebben er geen belang bij hun volgelingen te gidsen in de aard van onze transcendente niveaus of onze spirituele biologie.

De meeste kerken zijn al tevreden als ze op summiere wijze het verschil kunnen duiden tussen lichaam en ziel, en gaan voorbij aan belangrijke concepten en elementen doe ons begrip van de dynamiek van de geest zouden vergemakkelijken. De onwil om meer informatie te geven is bedoeld onze aandacht af te leiden van wat ze noemen ‘onbeduidende waarheden’ om dat wat essentieel voor de mens is geheim te houden.

Het belang van religieuze organisaties is een status quo handhaven; de gehoorzaamheid van hun volgers door middel van angst, onwetendheid en machtsmisbruik, waarmee de indruk wordt gewekt dat alleen de clerus contact kan hebben met god. Die ‘onbeduidende waarheden’ kregen het etiket ‘Mysteriën van het Geloof’ omdat ze volgens de kerk het bevattingsvermogen van de gemiddelde mens te boven gaan.

Op deze manier hoeven ze ook geen moeite doen om de sleutels van de her-verbinding met ons goddelijk geboorterecht te ontsluieren, te onderwijzen en aan te reiken. Vele religies en sektes die zich opstellen als bemiddelaar tussen mens en het goddelijke stellen de Geest boven de Ziel. In haar boek over planetaire en solaire inwijdingen komt Alice Bailey met de stelling dat de mens een drievoudige aard heeft: de Monade, het Hoger Zelf en het Lager Zelf.

Pythagoras (Kuthumi lal Singh) had hetzelfde concept over de menselijke aard, hij gebruikte andere benamingen: Geest, Ziel en Persoonlijkheid. De Monade is de GodsVonk die elk menselijk wezen bezield en leven schenkt. Onze ziel is dan ook verbonden met de onvoorwaardelijke liefde van de Monade. Iedere groep wezens is verbonden met haar eigen Monade. Elke Monade is verbonden met de Hogere Monade en met de Moeder/Vader God.

De meeste mensen kunnen niet omgaan met de volkomenheid van de Persoonlijkheid, en verwerpen het idee van bewuste verbinding met de Monade als een fantasie. Toegang tot de Ziel is voor weinig mensen weggelegd omdat de mensheid nog geen onderscheid kan maken tussen de stem van het lager ego bewustzijn en de stem van het Hoger Zelf.

Volgens Alice Bailey kent ook de Persoonlijkheid een Drievuldigheid; het mentale, de emotionele en het fysieke energieveld. Het is triest dat het merendeel der mensheid nog steeds via die drie energielichamen overgaat. Van het fysieke voertuig via het emotionele lichaam naar het stoffelijke, rationele lichaam. Daarna ontmoet hun energie de Grote Leegte, ook al ervaren ze dat niet op deze wijze.

In deze bewustzijnsstaat worden de meeste beslissingen voornamelijk genomen zonder de wijsheid en leiding van de Ziel te raadplegen. Daarmee geven ze de leiding aan de Persoonlijkheid, met het gevolg dat alle keuzes en oordelen louter berusten op bevrediging van de fysieke, emotionele en mentale lichamen. Dat betekent niet dat het ego of lager zelf slecht is en vernietigd moet worden, want de Ziel heeft een fysiek lichaam en een ego nodig om menselijke ervaring op te doen.

Zonder deze elementen zou het menselijk voertuig gewoon niet kunnen functioneren. Het ego is nodig omdat het een automatische piloot heeft voor specifieke functies zoals zelfbehoud en basale instinctieve reacties. Het is evenwel nodig om het ego te leren zich over te geven aan het Hoger Zelf; de leiding van de Ziel. Je hoeft het ego niet te straffen, je kunt het beter beheersen om de verlangens van het ego te reguleren.

Door dergelijke visies verworden onze Spirituele Idealen en Levensdoelen tot afstandelijke en onbereikbare dromen, en zelfs erg gelovige mensen hebben de neiging hun geloof te belijden vanuit een schematisch en verstandelijk perspectief dat geen intuïtie, inspiratie en spiritualiteit toestaat. Voor hen is God een mensachtig wezen die dan ook het heel scala aan menselijke emoties als woede en wraak kan tonen. De expressie van Gods energie wordt door hun bewustzijnsniveau bepaald en door hoe zij zichzelf waarnemen in relatie met die energie.

De Ziel kan alleen benaderd worden, en haar begeleiding kan alleen verkregen worden door hen die het Spirituele Pad bewandelen, en in staat zijn haar aanwijzingen voor - en supervisie naar het lager Zelf of Persoonlijkheid te ontvangen. Dit kan niet bereikt worden door gebeden of geloften, maar door gedragspatronen en een leven in rechtschapenheid dat overeenkomt met de ware ingewijde op het Pad.

Voordat ik met dit artikel begon, had ik een afspraak bij de kapster. Ze vroeg mij haar te helpen de zenuwen te kalmeren voor een hardloop wedstrijd in het weekend. Op de weg terug naar huis hoorde ik me zelf een deuntje fluiten dat ik niet meteen thuis kon brengen. Pas toen ik het deuntje ging zingen herkende ik het als: “Every breath you take” van The Police. Voorwaar een duidelijker signaal dat mijn Hoger Zelf al aan het werk was om Angela wat rust te geven, kon ik niet krijgen!

De Ziel is een spirituele entiteit die permanent in ontwikkeling en evolutie verkeert door de veelvuldige belichaamde ervaringen en via de verzameling en integraties van inzichten van al haar bewustzijnsniveaus. De persoonlijkheid is het fysieke jasje dat door de Ziel gebruikt wordt gedurende haar zwerftochten in de stoffelijke werkelijkheid. Dit fysieke voertuig zal desintegreren (vergaan) nadat de ervaringscyclus die de Ziel heeft geprogrammeerd beëindigd wordt.

De Geest is het hoger bewustzijn dat de Ziel voedt met idealen, inspiratie en lessen met betrekking tot perfectie. Het is de drijvende kracht die de Ziel aanspoort op het pad van evolutie en VerLichting te blijven. Het proces van de Ziel met betrekking tot zelfbewustzijn en de integratie van normen en waarden is een nimmer eindigend proces van groei, alchemistische ervaring en kennis van Goddelijke wijsheid.

De Geest of Monade is het aspect van God dat in een ieder van ons aanwezig is. God is niet buiten, maar binnen in onze Ziel. De Ziel is niet de Geest en de Geest is niet de Ziel. Dat geldt ook voor de relatie tussen de Persoonlijkheid en de Ziel. Het is allemaal waarlijk een heilig weefsel van Goddelijke proporties. De Persoonlijkheid is verbonden met, en afhankelijk van de Ziel, die rechtstreeks verbonden is met de Monade, die op zijn beurt licht en richtlijnen ontvangt voor een voortdurend hogere evolutie.

Wij zijn geen geïsoleerde wezens. We zijn allen verbonden en dooreen geweven. We voeren een samenspel uit op het toneel van de Schepping. Je zou je kunnen afvragen waarom de Goddelijke Schepper voor ons is verborgen of van ons is afgeschermd waardoor het zo lastig is voor het gewone individu om rechtstreeks contact te krijgen met het goddelijke. Het antwoord is niet noodzakelijkerwijs een geloofsmysterie (zoals de kerken ons voorliegen) maar veeleer een uitdaging. Het goddelijke is voor ons verheimelijkt om door ons ontdekt en geopenbaard te worden op het beste tijdstip om de enormiteit van zijn Wekelijkheid te integreren.

Dat is de reden waarom ik liever schrijf over de Schepping in plaats van de Schepper. Met de personificatie van een vormloze, oneindige energie creëerden we een ‘bottleneck’ voor onze evolutie. En zo geschiedde het in de dagen van de Exodus dat er iets op Stenen Tafelen werd geschreven dat ons op een verkeerd spoor bracht. Het Vijfde gebod luidde: “Gij zult u voor die gesneden beelden niet buigen,. U zult ze niet dienen, want Ik, uw God, ben een na-ijverige God…”

Jullie weten nu, hoop ik, dat het wezen dat Mozes deze woorden ingaf een lagere godheid was en niet de Scheppende Kracht van Al Dat Is. Deze godheid was Enlil, wiens naam Heer van de Lucht betekende. Niet Heer van Al Dat Is. Enlil transformeerde in Jehova en YHVH, maar ook dit Wezen is niet de Almachtige Monade.

We zouden het nu een valse vlag operatie noemen!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com