Driezesnegen.

Kenden jullie maar de luister van de Driezesnegen, dan zouden jullie de sleutel tot het Universum hebben. Nicola Tesla.

Het woordenboek van deze computer accepteert de Driezesnegen niet, maar ik weiger die titel in de getallen te zetten. Dit artikel gaat veel verder dan alleen de frequentie van getallen, ofschoon de Schepping een wiskundig concept is.

Laten we dan maar beginnen met de Schepping zoals het Boek Genesis ons opdringt. Het Genese, van oorsprong een Grieks woord, betekent ontstaan, wording, vorming of ontwikkeling.

De Drie.

  • Genesis 1:3 En God zei er zij Licht. En Daar werd Licht
  • Genesis 1:13 Toen werd uit avond en morgen de derde dag.
  • Genesis 1:14 En God zei: Dat er lichten worden aan de hemels, die dag en nacht scheiden.

Het eerste Licht heeft de betekenis van Spiritueel Bewustzijn, pas daarna - op de derde dag - kwamen de fysieke lichten tot wording. De Drie schept dus een hoger bewustzijnsniveau! Dat geldt ook ons derde chakra, de IK BEN Aanwezigheid. De Zonnevlecht herinnert ons aan de louteringen in de woestijn tijdens de Exodus. De woestijn is een metafoor voor de zoektocht naar wie we werkelijk zijn.

De ‘slavernij’ van het Oude Volk in Egypte is een metafoor voor de verslaving of gehechtheid aan materie, de fysieke wereld. Deze metafoor resoneert met het Aardechakra. De tocht door de Golf van Akaba (niet de Rode Zee) is een metafoor voor de keuze om onthecht/vrij te raken. Keuzes komen tot wording in het Sacraal chakra. De Woestijn, het derde chakra, is het symbool van groei, expansie, dynamiek, manifestatie, initiatief en zelfontplooiing.

Driezesnegen op Golgotha.
In Marcus 15:25 staat geschreven lezen we ook een andere duiding op de Driezesnegen:

  • Het was het derde uur waarop men hem kruisigde.
  • Toen het zesde uur was gekomen, heerste er duisternis,
  • Tot het negende uur lag duisternis over het land.

Er zullen mensen zijn die dan tegenwerpen dat in Johannes 19:14 staat geschreven dat Yeshua op het zesde uur nog in het paleis van Pilatus was. Dat klopt omdat Johannes de Romeinse tijdrekening gebruikte, waar Marcus zich aan de joodse tijdrekening hield. Laten we de Driezesnegen van die dag op Golgotha eens anders bekijken.

  • Het derde uur is voor mij een metafoor voor het derde chakra dat nog door het lager ego-bewustzijn wordt gedomineerd.
  • Het zesde uur is een metafoor voor de geboorte van de ware Mens. Er kwam duisternis over de fysieke werkelijkheid is een metafoor voor de ‘dood/overgave’ van het ego.
  • Het negende uur, waarop de duisternis oploste, is een metafoor voor de Voltooiing van de fysieke onbewuste mens, de Adam, naar de GodMens; de Adam Kadmon. De duisternis is hier een metafoor voor de Sluier van Vergetelheid!

Misschien is het juist goed om niet religieus te zijn opgevoed, anders had ik deze woorden niet kunnen schrijven… Beide testamenten hebben door mijn spirituele opvoeding een andere betekenis gekregen.

De Zes.
Het getal 6 is een volmaakt getal. De delers van 6 zijn 1, 2, 3 en 6. De som van de delers (met uitzondering van 6 zelf) is gelijk aan 1 + 2 + 3 = 6. Op de zesde dag vervolmaakte de Schepper zijn creatie.

Dat moet een vrijdag zijn geweest, want de volgende dag hield de Schepper zich aan de Sabbat. De grondslag voor deze redenering is dat de eerste dag gerelateerd is aan de eerste Ster in ons zonnestelsel; de Zon.
Wanneer de zondag de eerste werkdag is, is de vrijdag uiteraard de laatste werkdag.

Op de zesde dag werd de mens geschapen naar een bepaald evenbeeld… De les die de mens in de materiële werkelijkheid dient te leren is dan ook anderen in hun anders - zijn te accepteren. De ware 6 geeft onbaatzuchtig advies en kan daar briljant in zijn. De uitdaging ligt in de dualiteit waar de mens nog verkeert. Om volmaaktheid te integreren dienen we van onvolmaaktheid of imperfectie te evolueren naar onze ware essentie. Die essentie is het ´evenbeeld´ van de Schepper.

Het begrip ´evenbeeld´ heeft een veel subtielere connotatie dan alleen maar gelijkenis. Het is veel meer Gods Gelijke in de stoffelijke dimensies manifesteren. Het moge duidelijk zijn dat, wanneer de mens kans ziet boven de religieuze doctrines uit te stijgen, de mens pas Gods Gelijke op Aarde kan zijn. Als we dat evolutie stadium bereiken, kunnen we ook op de zevende dag gaan rusten.

Het Zesde zintuig.
Conform de Griekse filosoof Aristoteles hebben we vijf zintuigen of gewaarwordingen; zien, horen, proeven, ruiken en voelen. 'Het zesde zintuig', als uitbreiding op de vijf genoemde zintuigen, zou verantwoordelijk zijn voor zaken als telepathie en intuïtie. Het bestaan van dit zintuig is, net zomin als het bestaan van God, nooit aangetoond.

Nicola Tesla moet wel over een zesde zintuig beschikt hebben, en… er op vertrouwd hebben. Iedereen beschikt over dit zesde zintuig, maar sommige mensen weten het te gebruiken. Dit wordt dan een paranormale gave genoemd.

Paranormale verschijnselen zijn vermeende bovennatuurlijke verschijnselen, die niet wetenschappelijk verklaard zouden kunnen worden. Ze worden ook bovenzintuiglijke verschijnselen genoemd, om aan te geven dat de verschijnselen niet met de normale zintuigen waargenomen worden, want het voorvoegsel ‘para’ betekend 'naast' of 'voorbij'.

Veel wetenschappers staan sceptisch tegenover dergelijke verschijnselen, en dat terwijl de grootsten onder hen, Tesla en Einstein die gave wel hadden. Je hoeft overigens geen wetenschappelijk genie te zijn om buitenzintuigelijke waarnemingen te doen of te ervaren. Denk bij voorbeeld aan de functie van kippenvel. Het kan een fysiek expressie zijn van koude die je overvalt, het kan een onverklaarbare ervaring zijn die je overvalt.

Veel mensen zeggen bij het horen van een onverklaarbaar verhaal dat ze de waarheid herkennen omdat ze plotseling onder het kippenvel zitten.

De Negen.
Het eerste wat opvalt, is dat het getal onomkeerbaar is. De Negen blijft altijd zich zelf. Dit getal komt altijd weer terug bij zichzelf, dankzij of ondanks alle na allerlei doorgemaakte transformaties, of je het nu optelt, deelt of vermenigvuldigt. Dit maakt direct de kracht en het universele karakter van het getal 9 duidelijk.           

In de Kabbala Is het teken TET numeriek gelijk aan de negen; de 9 maanden zwangerschap die de kracht van de Moeder symboliseren om nieuw leven te dragen.

Onder de werking van de negen is de perfecte balans en reünie nog niet volledig bereikt. Daarom heeft dit getal ook een “dubbel karakter”. Het kan tot mislukking vervallen of het kan tot glorieuze hoogten stijgen. Het getal 9 is dan ook het getal van de Ingewijde, de mens die terugkeert naar God. Als de Ingewijde uiteindelijk volledig in de Eenheid is teruggekeerd, heeft hij het werk van het getal 10 volbracht.

De negende planeet.
Pluto werd in 1930 ontdekt en door Amerikaanse astronomen gepresenteerd als de negende planeet in het zonnestelsel. Het was meteen duidelijk dat het om een buitenbeentje ging: Pluto is veel kleiner dan alle andere planeten, en zijn baan rond de zon ligt sterk geheld en is bovendien erg elliptisch: gedurende een deel van zijn omloop bevindt Pluto zich zelfs op kleinere afstand van de zon dan Neptunus.

In de Quantum Astrologie is Pluto sterk verbonden met de zone van de Zwarte Maan, het spiritueel kanaal. De beweging van Pluto door de horoscoop heeft een grote invloed op het openen van het spiritueel kanaal en het naar buiten komen van je kernkwaliteiten. De stand van Pluto in je geboortehoroscoop vertelt veel over de angsten die mee zijn genomen met de geboorte en welke invloed ze hebben op de rest van je leven. Pluto kan de angst voor het lot transformeren in de kracht om het lot te omarmen.

De negen van 2016.
Het jaar 2016 geeft de energie van het getal 9. Dit getal staat bekend als een magisch getal, dat de overgang symboliseert naar een andere dimensie, voltooiing van een fase alvorens over te gaan naar een nieuwe dimensie, een hoger bewustzijnsniveau. De negen is het getal van universaliteit, kosmische vrijheid en een hoge zielsexpressie.

De maand maart zal een van de meest krachtige astrologische intensiteiten van het jaar 2016 bevatten. Er was een totale zonsverduistering van 8 op 9 maart, en terwijl ik dit schrijf manifesteert de lente equinox zich. Dan op woensdag 23 maart 2016 vindt een gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw plaats.

Op donderdag 24 maart 2016 komen de Driezesnegen samen. De som van de dag is een zes, de maand heeft het getal drie en de som van het jaartal is de negen. Het is voor ontwaakte zielen een gelegenheid om de sleutel tot het Universum te begrijpen…

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com