Door de Poort

Van je ras, ras, ras. Rijdt de koning door de plas. Van je voort, voort, voort. Rijdt de koning door de poort. Zondag 20 maart 2016 was het weer Palmpasen; we herdenken dan de intocht van Yeshua door de ‘Gouden Poort’ op een ezelsveulen.

In Marcus 11 staat geschreven: Toen ze Yerushalaim naderden en in de buurt waren van Bethfage en Bethanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zal je daar een ezelsveulen vastgebonden zien, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier.

We hebben geleerd dat Yeshua door de Gouden Poort de stad binnenkwam. Dat is een van de poorten in de stadsmuur rond het Oude Yerushalaim. De poort bevindt zich in het oostelijk deel van de stadsmuur, ten zuiden van de Leeuwenpoort. De Gouden Poort komt direct op de Tempelberg uit. Het rijk geornamenteerde booggewelf stamt uit de tijd van de Byzantijnse keizer Herakleios, die in 630 AD gebouwd werd naar aanleiding van het terugvoeren van het Heilig Kruis na de oorlog tegen de Sassaniden.

Golden Gate Begin jaartellingGate Golden schema
Links een miniatuur model van de oorspronkelijke Oostpoort in de stadswal. Rechts de verschillende straatniveaus in de loop der eeuwen.

In de christelijke traditie was de Gouden Poort de plaats waar Joachim en Anna, de ouders van Maria, elkaar ontmoetten. De Gouden Poort werd aan het eind van de Joodse opstand in het jaar 70 verwoest. Dat houdt in dat de oorspronkelijke poort niet eens lijkt op de poort die door Herakleios in 630 AD gebouwd werd. Het impliceert tevens dat de naam Gouden Poort in de dagen van Yeshua niet eens bestond! In zijn tijd was het geen dubbele poort, laat staan een dubbel booggewelf zoals we dat heden ten dag kunnen aanschouwen. In de dagen van Yeshua heette het de Oostpoort! In het Engels is het de East Gate of Eastern Gate, en daar schuilt het geheim van Pasen (Easter in het Engels) in. In die naam herkennen we de heidense oorsprong van het paasfeest.

Eostre, Ostara, Ishtar, Ashtarte zijn allemaal namen van dezelfde entiteit; de godin van vruchtbaarheid en vruchtbaarheidsrituelen uit de Oudheid. De naam Eostre gaat terug op de etymologie van de maand april in het Oudengels door Saint Bede in zijn ‘De Temporum Ratione’ (Berekening van Tijd). Hij schrijft dat deze maand genoemd was naar de godin Eostrae, die in vroegere tijd in Engeland aanbeden zou zijn. Dit is tevens de enige oude vermelding van deze godin. In Duitsland en Engeland is Pasen benoemd naar de godin Ostara (Ostern)/ Ashtarte (Easter).Ostara is de godin van het stralende licht, de wederkerende lente, de vernieuwing, beginnend leven en nieuw begin. Er werden offers gebracht als brood en eieren.

Het ei is een teken voor vruchtbaarheid, het is wit en staat daarom voor de jonge, nog niet menstruerende vrouw. Het verven van eieren was vroeger een ritueel van jonge vrouwen om hun vruchtbaarheid te vieren en het vermogen om kinderen (nieuw) te baren (reïncarnatie). De kleur was dan ook meestal rood als symbool voor het eerste menstruatiebloed. Er is nog een reden waarom vruchtbaarheidsriten met eieren gevierd worden. Het eiwit is Yin en de dooier of eigeel is Yang. Een ei is dus een perfecte balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën!

Ishtar.
Ishtar is een van de vele namen, en wellicht de oudste, van de vruchtbaarheidsgodin. Op les 5 van Ontmoet je Hoger Zelf breng ik de cursisten op Alfaniveau naar de Poort van Mari (ruimte) tussen 597 en 538 BC (tijd). Dit is de Ishtar Poort of Leeuwenpoort in Babylon. Ook hier zien we een opmerkelijke connectie met Yeshua. Een van zijn titels was Ari ben Yudah of in onze taal de Leeuw van Judah.

In de dagen van Yeshua had Yerushalaim acht poorten, waarvan er twee op het Oosten waren georiënteerd. Dat Yeshua de East Gate voor zijn intocht koos, kan op diverse manieren verklaard worden.

  • Hij kwam via Bethfage en Bethanië die ten Oosten van de Oude Stad lagen.
  • Hij gaf een signaal af dat hij het Licht vertegenwoordigde dat uit het Oosten kwam.
  • De East Gate symboliseerde een nieuwe geboorte van het Christus Bewustzijn.

De poort die nu de Gouden Poort wordt genoemd is de oudste poort in de oude stadswal van Yerushalaim. Bedenk tevens dat de stad in de dagen van Yeshua wel 12 tot 15 meter dieper lag dan nu het geval is. Volgens de joodse traditie was dat de poort waardoor de Shekina (Moeder God) binnenkwam, en weer zal komen als de Messias terug komt.

Shekina.
Er zijn gelukkig ook theologen en geleerden die ervan overtuigd zijn dat de Heilige Geest (of Pneuma in het Grieks) elke keer dat het in het Nieuwe Testament wordt genoemd een vrouwelijk wezen is. Het is opmerkelijk dat het woord ‘Pneuma’ in het Grieks onzijdig is, terwijl het Hebreeuwse Ruach (Geest) en het Aramese Shekina (Aanwezigheid) vrouwelijke woorden zijn en derhalve een vrouwelijk goddelijke aanwezigheid duiden.

De Heilige Geest is eerder een christelijke godin dan een onzichtbaar lid van een mannelijke drie-eenheid. Het is zelfs uitdagender om te stellen dat er een Vrouwelijke Drievuldigheid is; God de Moeder (Sophia), God de Dochter (Miryam Migdal Eder) en God de Heilige Geest (Shekina).

Daarom hielden de Joden hun gebeden voor Genade bij die oude poort en noemden hem dan ook Sha'ar Harachamim of Poort van Genade. Let wel, ze richten hun gebeden niet tot Onze Vader, maar tot de vrouwelijke energie van Schepper. Het was ook het vrouwelijke aspect, de Shekina, in de vorm van een duif die boven de doop in de Jordaan verscheen. Herinner je dat de moeder van Yeshua in haar jonge jaren Colombe werd genoemd

Miryam Anna werd in de Esseense broederschap geboren; ze was binnen de gemeenschap opgegroeid en vervulde zelfs de rol van Colombe of Tempel Duif. Ze werd geliefd en geëerd in de Broederschap. De duif is, in het antieke Midden Oosten, heel lang een symbool geweest voor de Godin, en nimmer gezien als een symbool voor een mannelijk wezen of Vader/God.

De tweede poort op het Oosten was de Leeuwenpoort. Die werd zo genoemd omdat er woest uitziende dierenkoppen op de zijkanten van de poort waren afgebeeld. Het zijn geen leeuwen maar tijgers, het heraldische symbool van Sultan Beybars uit de 13e eeuw. De Leeuwenpoort leidt naar de Via Dolorosa, het bekende Bethesda Bad en de markten. Het Bethesda Bad was de plaats waar Yeshua een man die al 38 jaar verlamd was genas met de woorden: “Sta op, neem uw matras op en wandel!”

In het Westen lagen de Nieuwe Poort en de Jaffa Poort, in het Noorden lagen de Damascus Poort en de Herodes Poort, en in het Zuiden lagen de zogenaamde Mestpoort en de Zion Poort. Die laatste is voor ingewijden in werkelijkheid de Essenen Poort!

Oorsprong.
De oorsprong van Pasen ligt in de niet meer gebruikte naam East Gate. Eostre, Ostara, Ashtarte en Ishtar zijn de namen van de vruchtbaarheidsgodin in verschillende tijd/ruimte continua. Ostara is een Godin van het Lente seizoen. Zij symboliseert de overwinning van het licht en het aanbreken van de vruchtbare periode: Lente. Haar naam slaat dan ook op het Oosten, de richting waar het licht, de zon vandaan komt. Ostara is de Godin van de stralende morgen, het stijgende licht, en ze is een blijmoedige en heilzame verschijning.

Nog steeds worden door bepaalde volken/groeperingen voornamelijk in het Oosten van het land elk jaar op de eerste paasdag de zogenaamde Paasvuren ontstoken, om de terugkeer van het licht en de lente te vieren. Traditioneel ontsteekt men in de Saksische regio Paasvuren. Paasvuren werden meestal ontstoken op heuvels en bergen, en nu nog dragen sommigen de naam ‘Paasberg’. Het was traditie om voor geluk over het vuur te springen. Eeuwenlang heeft de kerk geprobeerd de paasvuren en andere heidense tradities er omheen uit te bannen.

De wederopstanding na de kruisiging is een metafoor voor de terugkeer van het Licht uit het Oosten. Er zijn genoeg boeken en websites die betwijfelen of Yeshua aan het kruis is gestorven. Zelf heb ik in die dagen in een parallelle dimensie geleefd waar de kruisiging niet plaatsvond. Voor mij is die onheilige gebeurtenis een hologram om de niet ontwaakte mens te laten gehoorzamen aan de kerk.

De haan boven op de meeste kerken is immers het symbool van het verraad van Petrus die nota bene de eerste paus werd… En van je erk, erk, erk. Rijdt de koning door de kerk.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com