Nomen est Omen.

Hits: 1223

Mijn ziel incarneerde als Jack Renée van Heerdt op 20 maart 1948 in Batavia op het eiland Java. Op die datum stond de Zon stond in Vissen en de Ascendant in Tweelingen. We zullen, ondanks dat ik geen enkele religie aanhang, de namen, de datum en de Zodiac tekens uit de verhalen van andere tijd/ruimte geschiedenissen aanhalen omdat de geschiedenis zich steeds herhaalt.

Aartsvader Jacob werd op 20 maart 1892 BC geboren. Jakob was een tweelingbroer van Esau, die als eerste ter wereld kwam. Maar Jakob hield bij zijn geboorte de hiel van Esau vast en dat was de reden waarom hij Jakob werd genoemd, wat 'hij volgde' betekent en ook het woord 'hiel' bevat. Sommige vertalers noemen hem ook ‘hieltjeslichter’ omdat Jacob later het eerstgeboorterecht van Esau aftroggelde

In Mesopotamië trouwde Jakob met Lea en Rachel, de dochters van zijn oom Laban. Dit ging echter niet zonder slag of stoot, want hij moest eerst zeven jaar werken voordat hij met de door hem gewenste Rachel zou mogen trouwen; zijn oom bedroog hem echter en liet hem eerst Lea huwen. Daarna moest hij nog eens zeven jaar voor Laban werken voordat hij uiteindelijk met Rachel kon trouwen.

Hierna keerde hij terug naar Kanaän. Aangekomen bij de Jabbok, een zijrivier van de Jordaan, liet Jakob zijn familie en personeel met de hele kudde de Jabbok oversteken. Zelf bleef hij achter, want hij zag er tegenop naar de overkant te gaan en er Esau tegen te komen. Op de oever had Jacob een gevecht met god of een engel, dat de hele nacht duurde en tegen de dageraad liet Jakob het wezen pas los op voorwaarde dat hij hem zou zegenen.

En zo geschiedde en vervolgens gaf dat wezen hem de naam 'Israël'. De naam Israël wordt in Genesis 32:27 vertaald met: "strijder gods", d.w.z. de man die met god gestreden heeft.

Een andere vertaling geeft inderdaad ‘strijder met god’ als betekenis. Nu kan je die duiding op twee manieren interpreteren. Je strijdt met vrienden of je strijdt met vijanden. Ogen die kunnen zien, lezen het subtiele verschil in het woordje ‘met’.

Mijn interpretatie is dat elk mens strijdt met het goddelijke in zich zelf. Dat zien we heel duidelijk in de Bhagavad Gita, waar Arjuna Pandava met zichzelf en tegen zijn vijanden strijdt.

Geleerden denken dat YHWH oorspronkelijk werd uitgesproken als Jahweh, maar er is geen concreet bewijs voor de ontbrekende klinkers. De Joden vonden JHWH te heilig om te spreken, dus ze stopten met het uit te spreken na de dagen van Ezra en Nehemia, toen het als onwettig en godslasterlijk werd beschouwd om het te vocaliseren. De juiste uitspraak was na verloop van tijd vergeten.

Wanneer een Jood de Schrift reciteert en het woord JHWH tegenkomt, vervangt hij dat met het woord Adonai, wat 'Heer' of 'Meester' betekent. Westerse vertalers, te beginnen bij de Grieken, interpreteerden Adonai als god in enkelvoud. Het begrip Adonai komt het eerst voor in Genesis 15:2 als Abram tegen een buitenaards wezen zegt: ‘Adonai’. Adonai is het Hebreeuwse meervoud van Heer, net zoals Elohim het meervoud is voor god.

Enkelvoud versus meervoud.
Genesis begint in het Hebreeuws met: ‘Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha’arets’. De Nederlandse vertaling luidt: ‘In den beginne schiep God de hemel en de aarde’. Het Oude Testament is een kopie van het Babylonische scheppingsverhaal dat ook weer een kopie is van de Eridu Genesis, het Sumerische scheppingsverhaal uit 2.300 BC. De kleitabletten uit Sumerië geven een verklaring waarom het meervoud van god gebruikt moet worden.

EN.KI, wat letterlijk vertaald kan worden als HEER.AARDE, was de scheppergod uit het Sumerische pantheon. Een van zijn meest aangehaalde uitspraken is: ‘Laat ons wezens scheppen naar ons evenbeeld’. Hier wordt het evident dat de creatie van de eerste mens door meerdere goden werd gemanifesteerd. Die eerste creatie werd uitgevoerd door EN.KI en NIN.TI, (Koningin van het Leven), daarom werd dat evenbeeld zowel mannelijk als vrouwelijk.

Het christendom beweert dat de mens is geschapen naar ZIJN evenbeeld, ik heb god echter nooit lingerie zien dragen.

20 maart.
Er zijn esoterische verhandelingen waarin de moord op Yeshua (voor mij is de kruisiging niets anders dan een moord) plaatsvond op 20 maart in het jaar 33. Hoewel er andere data worden genoemd, geeft Yeshua ons een signaal met de woorden: ‘Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste’. Ogen die kunnen zien, begrijpen dat hij de Zodiaktekens Vissen en Ram als eerste en laatste teken bedoelt.

20 maart is de laatste dag van het sterrenbeeld Vissen en/of de eerste dag van het sterrenbeeld Ram. De som van de getallen in de datum 20-3-1948 is het getal 9. De instelling van de 9-mens is opoffering, mededogen, verdraagzaamheid en onzelfzuchtig dienen. We kunnen stellen dat al die hoedanigheden op Yeshua van toepassing zijn.

Dromen.
Voor zijn belichaming als Yeshua had hij een incarnatie als Joseph, de favoriete zoon van Jacob die uit jaloezie door zijn broers aan slavenhandelaren. Die jaloezie kwam voort uit twee dromen die Joseph had. Hij droomde dat ze op het land schoven bijeen bonden. Zijn schoof kwam overeind en de schoven van zijn broers kwamen er omheen staan en bogen voor zijn schoof. (Genesis 37)

In zijn naïviteit vertelde Joseph dat aan zijn broers, die riepen boos: ‘Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen?’ Ze kregen een hekel aan hem. Toch vertelde hij zijn familie later nog een droom. Hij zei: ‘In deze droom bogen de zon, de maan en elf sterren zich voor mij neer.’ Jacob reageerde verontwaardigd met: ‘Moeten ik, je moeder en je broers soms voor jou neerbuigen?’

Niemand kon voorzien dat Joseph later onderkoning werd van Egypte. Daar kon hij dankzij een droom over zeven vette en zeven magere jaren enorme voorraden graan opslaan. Zijn broers reisden door hongersnood gedreven naar Egypte en daar bogen ze voor hem en smeekten om eten. Ze herkenden hem pas nadat hij met een list ook zijn vader en moeder naar Egypte kreeg en voor hem bogen.

Vissen.
Yeshua werd in het begin van het Vissen Tijdperk geboren. Voor mij was dat in het vierde jaar vóór onze jaartelling in september, de maand van het Sterrenbeeld Maagd! De maand september herinnert mij aan het getal 9. Volgens Lucas waren het Simon, Andreas, Jacobus en Johannes die hun netten in de steek lieten, en 'vissers van mensen' werden. Later verwierf Yeshua 12 leerlingen en dat getal herinnert mij aan de dromen van Joseph.

Het verhaal over de Wonderbare Vermenigvuldiging gaat over 2 vissen, wat voor mij een verwijzing is naar het Vissen Tijdperk en 5 broden wat voor mij verwijst naar de Vijfde Dimensie, waarin de mensen zowel fysiek als spiritueel voldoende voedsel zullen hebben.

Dan is er in Johannes 21 het verhaal van de vangst van 153 grote vissen die zijn volgelingen vingen nadat Yeshua hen na zijn Herrijzenis had toegesproken.

Gematria.
Gematria is de geheime leer of de getallensymboliek van kabbalisten die getallen als woorden en woorden als getallen lazen. Het Hebreeuwse ‘Beni ha Elohim’ betekent ‘zonen van goden’. Elke Hebreeuwse letter heeft een getalswaarde waarmee je de waarde van elke letter in woorden kan optellen om hun numerieke waarde te berekenen. De numerieke waarde van Beni ha Elohim is 153.

Numerologisch gezien is de som van 153 het getal 9, dat voor Voltooiing staat. Zo komen we weer bij de som van de datum 20-3-1948. Het toeval wil dat zowel mijn geboortenaam als mijn spirituele naam numerologisch het getal 9 geven. Het toeval wil dat onze tuin grenst aan het pad naar Santiago (St. Jacob) de Compostella. Het toeval wil dat mijn vader een halfzus had die Maria Magdalena heette.

Namen.
Het toeval wil dat toen onze jongste zoon geboren werd, er nog geen jongensnaam was bedacht. Onderweg naar de burgerlijke stand kwam de naam Jesse in mijn geest omhoog. Het toeval wil dat onze oudste kleindochter Isa heet, dat is de Arabische spelling van de naam Yeshua. Als ze haar achternaam behoudt, blijft ze Isa van Heerdt (Adonai). Het toeval wil dat Isa een neef heeft die Yeshua van Heerdt heet.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com