Lucy honderd procent

Het thema in de film Lucy uit 2014 blijft me fascineren. Ik vond op Internet onderstaand commentaar van een knappe afgestudeerde economisch psychologe.

30 oktober 2014. Vorige week bezocht ik met vrienden de film Lucy; een kaskraker waarin de beroemde Scarlett Johansson een vrouw speelt die door middel van een speciaal soort drugs 100% van haar hersencapaciteit kan gebruiken. Een interessant filmthema is het in ieder geval. Want hoe zit dat nou met die 10%? Gebruiken wij echt slechts een tiende van onze hersencapaciteit? Staat de overige 90% on hold?

Nee, absoluut niet, beweren wetenschappers. Volgens onderzoek heeft ieder gebied in onze hersenpartij een daadwerkelijke functie. Dit bewijst het dagelijks leven: mensen met kleine hersenbeschadigingen die grote gevolgen ervaren. Ze veranderen bijvoorbeeld compleet van persoonlijkheid, verliezen bepaalde motorische functies of hun zintuigen werken slechter. Er is nog bijna geen hersengebied gevonden waarbij beschadiging niet leidt tot functie-uitval. We gebruiken dus wel degelijk 100% van onze capaciteit.

Levensadem.
Het is een uitdaging om met mijn MULO verstand dit artikel tot een begrijpelijk geheel te maken. Laten we beginnen bij het begin. De eerste mens was net uit materie gevormd en lag als een levenloos lichaam op de grond. We gaan ervan uit dat alle DNA, cellen, atomen, moleculen, waterstof, protonen, neutronen en elektronen aanwezig waren. De Schepper boog zich voorover en blies zijn levensadem in de eerste mens…

Volgens Genesis 2:7 werd aldus het eerste materiële voertuig een levende ziel. In het Hebreeuws is Nephesh het woord voor ziel, in de betekenis van een levend, ademend, bewust wezen. Pas na die levensadem transformeerde het menselijk voertuig in een bezielde, met rede begaafd wezen. De mens is zodoende een uniciteit onder alle levende wezens op deze planeet. Het unieke van de eerste Adam (jawel, er was ook een tweede Adam) was dat deze mens als volwassene werd geschapen. Hij moet dus over verstand hebben beschikt, want dat komt volgens een spreekwoord met de jaren. Het verstand is het menselijke vermogen om logisch te redeneren en is noodzakelijk om te kunnen leren. Het verstand is synoniem met het denkvermogen. De mate van ontwikkeling van dat vermogen is de intelligentie, dus het verstand alleen is zonder ontwikkeling nog niet intelligent.

In de hedendaagse neuropsychologie en de filosofische stroming van het materialisme veronderstellen dat het verstand in het brein ingebed ligt, maar zich niet daartoe beperkt. Zonder zenuwstelsel zouden de hersenen nutteloos zijn. Pas na de levensadem van de Schepper transformeerde het menselijk voertuig in een met rede begaafd wezen. Synoniemen voor rede zijn oordeel, vernuft, verstand en geest. Op Internet vond ik een mooi stukje over geest, ziel en verstand van een Amerikaanse atheïst.

Hij schrijft over de verschillende vertalingen en interpretaties van deze begrippen:

  • Het Hebreeuwse woord Neshama wordt twee keer vertaald met ‘geest’ en één keer met ‘ziel’.
  • Het Aramese woord Ruach wordt 240 maal als ‘wind’ weergegeven en zes maal als ‘verstand’.
  • Het woord Nephesh wordt 428 x als ‘ziel’ vertaald, 15 x als ‘geest’ en 119 x als ‘leven’.
  • Het Griekse begrip pneuma (adem) wordt 91 maal als ‘geest’ vertaald, en 292 keer als ziel.

Kunnen jullie door de bomen het bos nog zien?

Wat ik hiermee duidelijk wil maken is dat de hersenen, zonder die levensadem, gewoon 1500 gram lichaamsweefsel zijn, meer niet. Wanneer we het in ons hedendaagse taalgebruik weergeven is het fysieke lichaam, inclusief de hersenen, onze ‘hardware’ en de levensadem, geest of ziel is onze ‘software’.

Nu even terug naar de wetenschappelijke stelling dat we wel degelijk 100% van onze hersencapaciteit volledig gebruiken. Ze hebben gelijk, maar waar komt die these over de 10% hersencapaciteit vandaan? Ook dat is te vinden op Internet. De Amerikaanse William James, een van de grondleggers van de moderne psychologie, zei eens dat mensen slechts een fractie van het potentieel van hun brein benutten.

Een fractie; hij noemde geen percentage. Dat percentage werd voor het eerst genoemd in een boek van Dale Carnegie. In het voorwoord van dat boek vertaalde Lowell Thomas de uitspraak op een eigenzinnige manier: “Professor William James van de Harvard Universiteit beweerde dat de doorsnee mens slechts 10% van zijn mentale vermogens ontwikkelt”.

Hardware en software.
De eerste mens werd in het boek Genesis de Adam genoemd. Het is niet zozeer een naam als wel een concept of formulering voor 'rood', 'rode aarde', dat voortkomt uit het Hebreeuwse woord Adama, dat aarde/grond betekent. De eerste mens is aards, uit de rode aarde en is dus in mijn visie de hardware. Nadat deze bonk klei via de adem van zijn Schepper de geest had gekregen of bezield werd, verrees Adam en besefte dat hij zowel van de hemel als van de aarde was, en dus verenigde hij zich met het Goddelijke en werd begiftigd met mystieke wijsheid. (Zohar 2:130)

Volgens Wikipedia is de Zohar een verzameling commentaren op de Thora (de vijf boeken van Mozes) en wordt beschouwd als het belangrijkste werk van de joodse Kabbalistiek. De Zohar bevat kabbalistische discussies over de aard van God, de oorsprong en de structuur van het universum, de essentie van de ziel, zonde, vergeving, goed en kwaad enzovoort.

De begrippen en vertalingen van de Levensadem; Neshama, Ruach, Nephesh en het Griekse woord Pneuma zijn de software, het niet fysieke deel van ons wezen. Je zou kunnen zeggen dat deze software de Geest Gods is. Dan wordt het ineens aannemelijk dat we slechts 10% van de Goddelijke Geest benutten.

Van een Kabbala leraar kreeg ik eens kopieën uit het boek van professor Jean Pierre Guiliani die had ontdekt dat de 22 tekens uit het Hebreeuwse Aleph-Bet in vorm terug te vinden zijn in ons hoofd! Ze vormen voor mij de hardware die aangestuurd worden door de Geest Gods. Ze zijn voor mij de reden waarom de mens, nou ja, de meeste mensen met rede zijn begiftigd.

Nu ga ik (fervent atheïst) nog een stap verder. De eerste drie regels of verzen van het boek Genesis gaan we met 10% van de Goddelijke Geest opnieuw lezen.

  • In den beginne schiep God hemel en aarde.
  • De aarde nu was woest en leeg, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
  • En God zei: Daar zij licht! en daar werd licht.

In de eerste regel komen de elementen lucht (adem) en aarde (fysieke lichaam) voor. In de tweede regel lezen we dat het fysieke lichaam (de aarde) woest en leeg was en in duisternis (onwetendheid) verkeerde. Gods geest zweefde boven de wateren; hij boog zich over het lichaam van Adam dat voor 60 - 80% uit water bestond. Op de derde regel was er Licht; er was bewustzijn. Het fysieke lichaam werd door de levensadem bezield met bewustzijn.

Er ging bij Adam een lampje branden; hij zag ineens het licht…

Hij begon zomaar zijn hersens te gebruiken, en we nemen aan dat hij de volle 100% van zijn hersencapaciteit benutte. De Adam verrees en besefte dat hij zowel van de hemel als van de aarde was! Adam was een snelle leerling, hij was nauwelijks gecreëerd of hij besefte iets… hij was zich bewust van zichzelf! Het zegt immers alles dat het woord Mens in het Latijn Geest betekent. We gebruiken, hoop ik, 100% van ons brein dank zij de 10% Godsbewustzijn die we over hebben gehouden na de Zondeval. Voor de goede orde herhaal ik hier dat ik atheïst ben, en slechts een MULO diploma heb.

Het is mogelijk dat de Alfa hersengolven waarmee ik dagelijks mijn werk doe, mij in een hogere staat van bewustzijn brengen. Net als Lucy in de film, heb ik buitenzintuiglijke ervaringen die niet met het verstand of enige logica resoneren.

Mind over Matter.
Op dinsdag 6 december 2012 keek ik vanaf het balkon van de Rupa Wasi Lodge in Aguas Calientes, Peru, omhoog naar het onweer boven de Machu Picchu. We zouden die dag omhoog gaan naar de Machu Picchu, die naam betekent letterlijk Oudemans Hoogte in het Quechua.

Met mijn geest zwaaide ik, net als Lucy dat deed in de film, de onweerswolken weg. Met diezelfde geest trok ik met zwaaibewegingen van mijn arm de Zon aan die boven op de berg moest stralen als wij er waren. Die avond had ik een verbrand gezicht en schouders!

Met mijn hersencapaciteit op volle sterkte was dat nooit gelukt.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com