Definities.

Hemelvaart en Nationale Bevrijdingsdag vallen dit jaar samen. De getallen van die datum zijn opmerkelijk genoeg: 5.5.2016. Het getal 5 van de dag en van de maand staat voor Bevrijding of Vrijheid, de som van het jaartal staat voor Voltooiing. Als tiener realiseerde ik me al dat de dood een bevrijding uit het fysieke leven is.

De definitie van Hemelvaart geeft immers al aan dat er een bevrijding is uit het 3D leven, waarbij meer dan eens het fysieke lichaam meegenomen wordt. We denken hierbij aan Elijah en Henoch uit het Oude Testament. We denken aan de dag waarop Miryam Anna met lichaam en ziel in de hemel werd opgenomen; Maria-Tenhemelopneming. We denken aan de dag waarop Yeshua is opgevaren naar zijn vader, maar ook aan de Nachtreis van de profeet Mohammed.

De definitie van de dood is wat complexer. De dood is een toestand waarbij een organisme geen actieve levensfuncties meer toont, zoals ademen, eten, drinken, denken, of bewegen. Maar dan zijn er ook begrippen als klinisch dood, biologisch dood, hersendood en zelfs juridisch dood. Bovendien zijn er mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad. Zo’n BDE definieert wat dood gaan eigenlijk is; een transitie van de ene toestand naar de andere.

Hoewel die uitdrukking steeds minder gehoord wordt zegt men wel eens dat hij of zij de ‘geest heeft gegeven’. Het woord Mens in het Latijn betekent immers Geest! Denk maar aan de uitdrukking Mens Sana in Corpore Sano. We hebben ooit een lezing van Joris de Brant bijgewoond waarin hij een hele dag sprak over het verschil tussen doodgaan, overlijden en sterven.

De definitie van het begrip Jood.
De titel van dit artikel noopt mij tevens de vraag te stellen: “Was Yeshua een Jood?” Dan moeten we kijken naar de definitie van het woord Jood. Een Jood is iemand uit de Diaspora, een over de hele wereld verstrooide groep mensen die afkomstig is van de Bijbelse Hebreeërs, ofwel van de volgers van het Judaïsme na de Babylonische Verbanning. Een Jood was ook een onderdaan van het koninkrijk Judah.

Het begrip Jood is afgeleid van Judah of Yehuda in het Hebreeuws. Dat was de vierde zoon van Jacob die na een nachtelijke worsteling de naam Israël kreeg. Genesis 35:10 En God zei: “Uw naam zal voortaan niet Jakob zijn, maar Israël zal uw naam zijn.” Dit houdt in dat alle afstammelingen van Aartsvader Jacob de Kinderen Israëls genoemd werden.

Israël was dus geen staat, geen natie, maar een stammenverbond dat uit de zonen van Jacob/Israël is voortgekomen. Jacob was een kleinzoon van Abram die later Abraham werd genoemd. Het voert voor dit artikel te ver om dat verschil uit de doeken te doen. Abram was afkomstig uit Ur (Urim in het Sumerische) een belangrijk handelscentrum in de delta van Mesopotamië, waar de Eufraat en Tigris in de Perzische Golf stromen.

De definitie van een Hebreeër.
Abram was dus geen Israëliet en ook geen Jood, hij was een Hebreeër. Ook hier is geen éénduidige definitie voor te vinden. Het woord Hebreeër in het Oude Testament stamt af van het begrip Ivriet (Ibri) met de betekenis: ‘Zij die van de overkant kwamen’.

Ur lag ten Westen van de Eufraat, dus die rivier hoefde hij niet over te steken om naar Kanaän te emigreren. Het volk van Abram kwam van de andere kant van de Jordaan. Dat is een verklaring voor de term Hebreeër of Ivriet. Een andere verklaring zou zijn dat Abram fysiek en spiritueel afstamt van Eber (Ibri), een achter-achter kleinzoon van Noach. De term Ivriet zou dan slaan op een hogere/spirituele dimensie dan de rest van de fysieke wereld.

In het kader van dit artikel, voeg ik er eigenwijs nog een verklaring aan toe. Een Hebreeër kwam van de andere kant van de Levenslicht rivier. Als we nog een stap verder gaan dan kwam een Hebreeër van voorbij het ‘uitspansel in het midden der wateren; dat een scheiding tussen wateren en wateren maakt!’ (Genesis 1:6)

Is dat te ver gezocht? Welnee, want de god van Abram was niemand minder dan Enlil die later Jehova of Jahweh werd genoemd. Enlil was een Anunnaki, en dat betekent: ‘Zij die van de Hemel op Aarde kwamen’. We hebben het hier over de ‘goden’ die in spaceshuttles op Aarde kwamen, naar wiens gelijkenis de mens werd gecreëerd! Hun Moederschip was de planeet Nibiru die in het Engels ‘Planet of the Crossing’ wordt genoemd.

Crossing in het Engels heeft vele betekenissen. Oversteek, oversteekplaats, overtocht of overvaart, kruising, kruispunt of oeververbinding. Er zijn dan ook nogal wat sites die in het woord Ibri/Ivriet een kruisverband J zien met de naam Nibiru.

Goed, om nog even bij de les te blijven; Yeshua was Jood noch Israëliet ondanks dat hij afstamde van David die van 1040 - 970 BC koning van Judah was. Yeshua was een Hebreeër, een mens die van de overkant kwam. Welke overkant?

Uit Johannes 1:28-34 kan worden afgeleid dat Yeshua gedoopt is in ‘Bethanië over de Jordaan’. Met de uitdrukking ‘over de Jordaan’ werd bedoeld het gebied ten oosten van de Jordaan, het huidige Jordanië. Het is opmerkelijk dat er nog niemand begonnen is over het toeval dat zowel Jordaan, Jordanië als Bethanië de letters AN (God in het Sumerisch) herbergen.

De Anunnaki kwamen van de overkant, Abram de protegé van Enlil/Jehova kwam van de planeet van de Oversteek. Yeshua werd gedoopt op de oversteekplaats in de Jordaan. Hij werd de Zoon van God genoemd. In Mattheus 3:13 lezen we dat Yeshua uit Galilea kwam om zich door Yochanan/Johannes bij de Jordaan te laten dopen. Nu we het toch over definities en etymologie hebben, wil ik de naam Galilea nader duiden.

Galilea voorbij de Babylonische Spraakverwarring.
De uitdaging is de naam Galilea in het Sumerisch, Babylonische en Akkadisch te decoderen. Gespeld als GAL.IL.EA geeft de naam ons een idee hoe en waarom het Meer van Galilea verbonden is met de Anunnaki.

‘GAL’ betekent in het Babylonisch en/of Sumerisch ‘GROOT’.
IL of El betekent in het Aramees, een pre-Semitische taal de Allerhoogste, zoals Enlil de allerhoogste vertegenwoordigde. Jullie weten onderhand wel dat alle EL-uitgangen van de namen der Aartsengelen een verwijzing is naar de ‘Allerhoogste’. Er is ook een verhaal over Melchizedeck waarin de toevoeging EL wordt verklaard.

De materialisatie van Melchizedeck op Aarde werd niet door menselijke ogen waargenomen. Hij trad op een dag als volwassen man de tent van Amdon, een Chaldeeuwse herder van Sumerische afkomst, binnen met de woorden: “IK BEN Machiaventa Melchizedeck, hogepriester van El Elyon, de Ene en Waarachtige God.”

Ea of Enki was één van de belangrijkste goden in het pantheon van Mesopotamië. Hij wordt door de Babyloniërs Ea genoemd, maar is meer bekend onder zijn Sumerische naam Enki. Hij is de god van de afgrond of het diepe water, de Abzu, de belangrijkste (zoet)watergod en de god van de wijsheid in de Sumerische mythologie. GAL.IL.EA kan dus vertaald worden met Groot God Water… Het is maar dat je het weet!

De Dood is een Bevrijding uit het Leven.
We gaan terug naar het begin. Hemelvaart en Nationale Bevrijdingsdag vallen dit jaar samen. Met Hemelvaart vieren we de dag waarop Yeshua is opgevaren naar zijn vader. We laten even buiten beschouwing wie die vader dan wel mag zijn. Je zou spontaan van je stoel vallen als je het wist. Het hele christendom, ja zelfs het hele mensdom zou van het geloof vallen als ze het durft accepteren.

Wat heeft Yeshua ons nu geleerd met zijn Hemelvaart?
Dood gaan is niet meer dan een transitie van het 3D bewustzijn naar het Universele of Godsbewustzijn. Het is een bevrijding uit het aardse leven, uit de beperking van een fysiek lichaam. Het lichaam is slechts een voertuig, een eindige verdichting van een oneindig licht.

Definitie van wie we zijn.
We zijn wezens die voortkomen uit de Rijken der Engelen. We zijn wezens uit de Rijken van Sterren Zaden ook wel Buitenaardsen genoemd, want Sterren Zaden komen van de Overkant, ze hebben de Oversteek gemaakt. Maar er zijn onder ons ook Aardezielen. Dat zijn dus drie fragmenten of aspecten van Al dat Is.

De energie die de mens God noemt is niet de Schepper van Al dat is. Op pagina 189 van een Ongewoon Gesprek met God zegt god tegen Neil Donald Walsch dat ook hij het kind is van een andere god…

Deze woorden zijn geschreven op dinsdag 3 mei 2016. Over twee dagen, op 5.5.2016 vieren we Hemelvaart en Nationale Bevrijdingsdag. Dit artikel is slechts bedoeld als een oefening in anders denken… Grappig genoeg begint het woord anders met de twee letters die in Sumerië voor god werden gebruikt.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com