Ben je mal?

Dit is een zeer interessante vraag. Het gaat niet om een bijvoeglijk naamwoord dat ook gek, dwaas of zot kan betekenen. Het gaat om een zelfstandig naamwoord dat patroon, model of vorm kan betekenen. In de jaren dat ik de berichten van Steve Rother en de groep vertaalde, stond de boodschap van mei 2011 in het teken van de mal, met de betekenis van model of vorm.

Vorm, geliefden, is onderhevig aan (en bestaat niet zonder) tijd en ruimte. Ons Universum is een ruimte/tijd continuüm. De theoretische natuurkunde stelt dat er drie dimensies van ruimte (lengte, breedte, hoogte) zijn en één dimensie in tijd (duur). Dat is de reden waarom we deze duale werkelijkheid ook wel de wereld van vorm noemen.

Albert Einstein stelde in zijn relativiteitstheorie dat het niet mogelijk is over ruimte en tijd als twee afzonderlijke entiteiten te spreken. Er bestaat slechts één entiteit namelijk de ruimtetijd, die alle gebeurtenissen in het verleden, heden en toekomst in ons heelal bevat. De tijd is daarbij een dimensie net als de andere, die echter op menselijke schaal anders wordt ervaren.

Als je leest dat ruimtetijd alle gebeurtenissen in het verleden, heden en toekomst bevat, is het wellicht iets gemakkelijker je voor te stellen dat er parallelle werkelijkheden bestaan. Werkelijkheden die verschillende gebeurtenissen in parallelle tijd/ruimte continua bevatten.

Kort door de bocht genomen, kunnen wij als entiteit simultaan verschillende gebeurtenissen ervaren. Laten we een gebeurtenis als voorbeeld nemen die in het collectieve bewustzijn is geëtst.

OP 24 december 2002 kreeg ik via een Angelview (interview met engelen) een bepaald inzicht. Er zijn geschriften waarin men, naast vermoedens en veronderstellingen ook ‘bewijzen’ aanvoert, dat Jezus van Nazareth niet aan het kruis is gestorven. Er zijn zelfs stellingen dat de hele kruisiging geënsceneerd is.

Ook ik heb ooit geopperd dat die scène op Golgotha een perfect holografisch beeld was, dat door de getuigen als volkomen echt werd ervaren. Het commentaar dat ik destijds kreeg deed me wijselijk en ijselijk zwijgen. Goddelijke waarheid is nog steeds niet acceptabel voor belichaamde zielen die niet ontwaakt zijn uit de droom die het leven heet.

En met die stelling hebben we meteen een belangrijke term gebruikt. Belichaamde zielen.

Dat wil zeggen dat een bepaalde energie of etherische entiteit, binnen de dimensies van ruimte en tijd een vorm heeft ontworpen die wij als het menselijk lichaam ervaren. Jullie zijn je, als het goed is, toch bewust dat je niet je lichaam bent? Je draagt die vorm om in onze werkelijkheid gebeurtenissen te ervaren, en er iets van te leren.

Belichaamde energie.
In de boodschap van mei 2011 zei de groep: “Wij hebben Julie gezegd dat het erg belangrijk is dat jullie beginnen met het loslaten van de energetische structuur die jullie energie in het fysieke lichaam huisvestte. Zelfs als jullie de mal niet loslaten, zijn jullie je er nu bewust van. Een ieder van jullie heeft een zeer specifiek lichaam gekozen net zoals je een huis kiest. Je bekleedt het zoals je wenst en je laat het functioneren zoals je wilt.

Jullie maken je dit lichaam eigen. Het lichaam draagt ook die energetische mal die de energie binnen een bepaald frame houdt en reageert op manieren waar jullie je comfortabel bij voelen. Als jullie die mal loslaten, hebben jullie vele bedenkingen omdat dat dit voertuig je vorm geeft… denken jullie.”

Hieruit distilleer je dat de ziel zuiver energie is, en energie kan elke vorm aannemen. De menselijke vorm zou dan uit een energetische mal zijn voortgekomen.

Ieder mens heeft een energieveld om zich heen dat de menselijke mal genoemd wordt. Er zijn totaal 500 mallen, en elk persoon heeft de mal gekozen die zijn individuele energie het beste herbergt. Dit zou kunnen verklaren waarom we soms iemand zien die we denken te kennen, maar bij nader inzien blijkt het een ‘dubbelganger’ te zijn.

Morfogenetische velden.
Laten we het concept van die mallen bekijken vanuit het perspectief van Rupert Sheldrake. Sheldrake publiceerde in 1981 een boek over de hypothese van vormende oorzakelijkheid. De grondslag van het boek is dat natuurlijke systemen op alle niveaus van complexiteit zoals atomen, moleculen, kristallen, cellen, weefsels, organen, organismen en gemeenschappen van organismen door morfische velden worden bezield, georganiseerd en gecoördineerd, die een inherent geheugen bevatten.

Het is dit inherente geheugen dat er voor zorgt dat we een biologische erfenis meekrijgen van onze voorouders. Sheldrake oppert de gedachte dat er een doorlopend spectrum van morfische velden bestaat, waaronder morfogenetische velden, gedragsvelden, mentale velden en sociale en culturele velden.

Natuurlijke systemen erven dit collectieve geheugen van alle voorafgaande ervaringen van hun soort door middel van een proces dat morfische resonantie wordt genoemd, met als resultaat dat de patronen van ontwikkeling en gedrag door herhaling in toenemende mate een gewoonte worden.

Die gewoontes zijn er duizenden jaren ingesleten, we weten niet beter en denken, spreken en handelen zoals het van ons verwacht wordt. Soms denken, spreken en handelen we conform de zogenaamde normen en waarden die onze omgeving op ons projecteert. Zijn we dan echt wie we zijn? Nee, we zijn dan slechts een product die volgens een mal is ontstaan.

Als we die mal loslaten en een geheel nieuw script schrijven voor ons voortbestaan als soort en als individu, ontstijgen we eindelijk de mal van deze op polariteit gefundeerde realiteit. We kunnen nu zelfs bewust voorbij tijd/ruimte schouwen als we op Alfaniveau leren functioneren.

We schrijven opzettelijk bewust, want ons onderbewustzijn, onze geest doet dat constant.

In de wereld van de geest is er geen tijd en geen ruimte. Er is dus ook geen vorm, en onze uiterlijke zintuigen zijn een vorm van energie. In de wereld van de geest zijn buitenzintuiglijke waarnemingen heel normaal, alleen een niet ontwaakte ziel beschouwt dat als paranormaal.

Zonder 3D printer!
In de jaren dat ik in de wereld van marketing communicatie de kost verdiende, moest ik als art director/copywriter altijd rekening houden met de menselijke reactie: “What’s in it for me?” Nu kan ik me voorstellen dat die vraag ook hier weer opduikt: “Wat heb ik aan deze informatie?”

Welnu, geliefden, we kunnen ons met de geest buiten tijd/ruimte iets voorstellen dat in de wereld van vorm gecreëerd kan worden om ons welzijn te bevorderen. Net zoals wij uit een energetische mal het fysieke lichaam hebben gevormd, kunnen we uit energie iets vormen waarmee we een betere wereld schappen voor allen die na ons komen. We kunnen als scheppergoden op Aarde, alles vorm geven zonder 3D printer!

Dat noemen we morfogenese, dat is een fraai woord voor het ontstaan (genese) van vorm (morfe). Hoe ontstaan complexe, levende organismen uit veel eenvoudiger structuren, zoals zaden of eieren? Hoe vormt een bevrucht menselijk eitje een volwassen mens? Een treffend kenmerk van levende organismen is het vermogen tot regeneratie, van het genezen van wonden tot het vervangen van verloren ledematen of staarten.

Het is duidelijk dat organismen meer zijn dan alleen ingewikkelde machines: wie hoorde ooit van een machine die spontaan uit een machine-ei ontstond of na beschadiging zichzelf herstelde? Organismen, in tegenstelling met machines, zijn meer dan de som van hun delen; er is iets in hen dat holistisch en doelgericht is, dat hun ontwikkeling naar een bepaald doel leidt.

Dat doel is, in het kader van dit schrijfseltje, de energetische mal ontgroeien, ontstijgen en overstijgen. Dat doel is de energie van die mal herscheppen, want energie kan elke vorm aannemen. Hoe goed de kunstmatige intelligentie, die nu op de markt wordt uitgebracht, ook moge zijn, ze is ontstaan uit een menselijke gedachtevorm!

Laten we het simpel houden. Wanneer we onze gedachten en emoties beheersen, wanneer we ons lager ego wenslichaam niet meer blindelings gehoorzamen, kunnen we niet alleen visualiseren maar ook imagineren. Het verschil is dat een visualisatie op een bekende vorm is gebaseerd, terwijl imaginatie op een nog niet bestaande vorm berust.

Denk maar ‘Imagine’ van John Lennon! Als je de tekst kent, weet je wat ik bedoel. We kunnen ons een nieuwe mal imagineren voor een fysiek lichaam dat jeugdig en gezond is. We kunnen een wereld imagineren waarin de farmamaffia geen bestaansrecht heeft. We kunnen imagineren dat deze planeet weer het Paradijs is zoals de Schepper het heeft verordonneerd.

Ben je mal?
Het enige wat nog ontbreekt, is het juiste kwantum ontwaakte zielen. Er zijn nog net teveel mensen die liever in hun comfortzone blijven, dan hun nek uit te steken als medescheppers op Aarde. Er zijn nog net teveel belichaamde zielen die op deze tekst kunnen reageren met: “Ben je mal?” Dan bedoelen ze wel degelijk gek, dwaas of zot.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com