Close Encounters in de Bijbel.

Het is opmerkelijk dat de mensheid thans wel geloof hecht aan buitenaardse wezens en hun sterrenschepen, maar weigert te geloven dat ET’s en hun UFO’s in de Bijbel voorkomen. Omdat artiesten veelal in hun rechterhersenhelft leven, waren het ook de oude meesters die deze fenomenen als eersten op het canvas penseelden.

In onze tijd/ruimte zijn er nogal wat mensen die buitenaardse wezens hebben ontmoet of zelfs op hun sterrenschepen zijn geweest. Deze ontmoetingen (Encounters) worden in diverse categorieën ingedeeld.

  • De eerste categorie is een waarneming van onbekende vliegende objecten of lichtformaties op een hoogte van 160 meter of dichter bij de waarnemer.
  • In de tweede categorie heeft de UFO een fysiek bewijs achtergelaten zoals afdrukken op de grond of graancirkels. Als ‘fysiek’ bewijs geldt ook de verloren tijd of tijdelijke verlamming die een waarnemer heeft ervaren.
  • De derde categorie is een waarneming van ook de entiteiten die zich als bemanning of passagiers in of buiten het onbekende vliegende object voordeden.
  • In de vierde categorie wordt de waarnemer zelfs ontvoerd door de entiteiten of met teletransportatie het voertuig ingetrokken.
  • Bij de vijfde categorie heeft de ooggetuige een wederzijdse verbale of telepathische communicatie met de entiteiten ervaren.

Laten we die waarnemingen of fysieke ontmoetingen per categorie in het Oude en het Nieuwe Testament verifiëren. In het woordgebruik van de Schrift is het begrip buitenaardsen vervangen door engelen, afgezanten van god, of god zelf!

In den Beginne.
Het begon uiteraard met de uitspraak van Enki die, om de muiterij in de goudmijnen van Zuid Afrika te onderdrukken, de gevleugelde woorden sprak: “Laat ons wezens creëren naar onze gelijkenis.” Toen maakte god de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. (Genesis 2:7)

Aldus kreeg de eerste Adamah een ontmoeting van de derde categorie met de hoogste buitenaardse entiteit. Tot mijn niet geringe verbijstering kwam de eerste mens als volwassen persoon ter wereld. Zonder voorspel, tussenspel en eindspel was daarna de ‘geboorte’ van de eerste vrouw een feit. Dat moet toch een bovennatuurlijke of buitenaardse ontmoeting zijn geweest.

Daarna legde deze onbekende entiteit, die god genoemd wordt, in het Oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Dat was ook een sterk staaltje kunst en vliegwerk! De eerste mens werd in Zuid Afrika door een meester bioloog tot leven gebracht om als aanvankelijk slaaf voor de muitende Anunnaki te dienen en verplaatste het eerste mensenpaar naar het Oosten, naar Eden. Dat was dus een ontvoering door een buitenaardse entiteit in een onbekend vliegend object.

In die tuin consumeerden Adam en Eva een appel en kregen daarna lust in elkaar. God werd woedend, hij stelde hen vragen en zei gaven antwoord. Dat was toch wederzijdse verbale of telepathische communicatie, dat was zowaar een ontmoeting van de vijfde categorie! God zette het hen betaald en zei de huur van het paradijs op. Hij gaf vervolgens een cherub met vlammend zwaard de opdracht de boom des levens te bewaken.

Voorwaar, dat was nog eens een ontmoeting in alle denkbare categorieën. Je hebt weinig fantasie nodig om in dat vlammende zwaard het wapen van een Jedi Master te herkennen.

Waarom komen we nu ineens met een Lichtzwaard uit de Star Wars serie op de proppen? De Kracht of The Force is een code voor Kundalini energie. Adam en Eva ontdekten na het eten van die appel dat ze naakt waren, en hun Kundalini energie werd opgewekt.

Hebben jullie je nooit afgevraagd waarom de Kundalini energie gesymboliseerd wordt door de Ida en de Pingala serpenten? Ze vormen, samen met de gespreide vleugels, de staf van Enki die ook wel Hermes Trismegistus genoemd werd. Overigens was de entiteit die de eerste mensen uit de Hof verbande niet hun schepper, maar zijn halfbroer Enlil/Jehova.

Het begrip ‘engel’ wordt voor het eerst voor in Genesis 16:7 genoemd: “De Engel des Heeren hielp Hagar, toen zij door de jaloerse Sarai onheus werd bejegend.” We hebben echter al gelezen dat een cherub met vlammend zwaard in Eden als bewaker werd aangesteld. Er is kennelijk een hiërarchie in de orden der engelen. De engel des Heeren vergelijken we met een soldaat, de cherub met een luitenant generaal.

Galactische Federatie.
In mijn visie is die hemelse hiërarchie in opklimmende rangen als volgt ingedeeld. Engelen, Aartsengelen, Machten, Krachten, Tronen, Cherubijnen en Serafijnen. In de legioenen van god vormen engelen de infanterie, en de Serafijnen de opperbevelhebbers. Het woord engel is een afgeleide van het Griekse ángelos dat ‘boodschapper’ betekent. Het komt overeen met woord ángaros waarmee een Perzische koerier werd geduid.

Serafijn komt van het Hebreeuwse Seraphim; meervoud van ‘saraph’ een afgeleide van het woord voor brand. In Jesaja 6:2 lezen we over de Seraphim: “Boven hem stonden Seraphim. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen.“ Engelen hebben maar twee vleugels en de Seraphim hebben er zes.

Vergelijk dit met de rangordestrepen op een uniform. Trek die vergelijking door naar de Galactische Federatie van Licht, en je begrijpt dat er geen verschil is tussen engelenorden en buitenaardse strijdkrachten.

Genesis 14: 14-16
Lang voordat Tolkien de Slag van de Vijf Legers in de Hobbit bedacht, vond er in 1954 BC een vergelijkbare slag plaats in het Dal van Siddim. Abram, een protegé van Enlil of Jehova, versloeg daar met slechts 318 man een overmacht van duizenden getrainde soldaten. Hij moet hulp hebben gekregen van buitenaardse strijdkrachten, hoe uitgekiend de strategie van Abram ook mocht zijn.

Genesis 18:1-19
God zendt Abraham drie engelen die vermomd zijn als Arabieren. Abraham heet ze welkom en dringt bij ze aan om te rusten onder de schaduw van de bomen. Ze wassen hun voeten en eten brood. Pas later realiseert Abraham zich wie de mannen zijn wanneer ze hem vertellen dat Abraham binnen een jaar een zoon zal krijgen. Voorwaar, een ontmoeting van de vijfde categorie, er is een wederzijdse communicatie met buitenaardse gasten!

Exodus.
Volgens Exodus 12:40-41 zouden de Israëlieten 430 jaar in Egypte hebben gewoond. Het ganse boek Exodus is doorvlochten van ontmoetingen met buitenaardse wezens en hun geavanceerde technologieën. Van het Brandende Braambos tot de verwoesting van Jericho is de samenhang tussen god, engelen en buitenaardse wezens overduidelijk. Een van de sterkste staaltjes van die technologieën lezen we in het Boek Joshua.

Joshua 10:12-15.
Toen sprak Joshua, de onderbevelhebber van Mozes,: “Zon, sta stil boven Gibeon en maan, blijf staan boven de vlakte van Ajjalon.” En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Een dag als deze is er noch vroeger, noch later ooit geweest, waarop god zó iemands stem verhoorde, want Enlil/Jehova streed voor Israël. Hierop keerde Jozua en geheel Israël met hem terug naar de legerplaats te Gilgal. Enlil/Jehova streed voor Israël… Besef dat het hier om de Kinderen Israëls (Jacob) gaat en niet om de geopolitieke staat die pas werd opgericht nadat het schip de Exodus in 1947 in Palestina arriveerde!

Hemelvaart.
In de lezing ‘Herinner je de Toekomst’ heb ik er uitgebreid over uitgeweid, maar dat is al weer uit het collectieve bewustzijn verdwenen. Onbekende Vliegende Voorwerpen tref je aan op oude kunstuitingen die waarschijnlijk gecreëerd zijn door ware meesters in kijken met ogen die kunnen zien.

Zorgvuldig bewaarde legenden en wetenschappelijke literatuur geven aan dat sommige wezens, die op die verre werelden evolueerden, hun wetenschappelijke vaardigheden dusdanig opvoerden dat ze in staat waren hun thuiswerelden te verlaten en door de ruimte naar onze kleine doch begerenswaardige planeet konden reizen.

De Aarde met haar weelderige plantengroei en het aangename klimaat heeft altijd aliens aangetrokken, en sommige buitenaardse wezens hebben hier aanzienlijke tijd doorgebracht. Herinneringen aan buitenaardse bezoekers zijn over gans de wereld, in de meeste geschriften van oude culturen, bewaard gebleven.

Een goed voorbeeld is de ‘Doop van Yeshua’ geschilderd door Aert de Gelder in circa 1710 AD. Die doop vond plaats in de doorwaadbare plaats in de Jordaan bij Gilgal. We hebben drie keer op die oever gestaan met een groep Essenen, en dat was een ontroerende Close Encounter met niet fysieke entiteiten…

Tot slot geven we de suggestie dat de Hemelvaart op de Olijfberg van Yeshua en Mohammed sterke gelijkenis vertoont met de befaamde uitspraak: “Beam me up, Scotty”, uit de tv serie Star Trek.

Wanneer het Oude en het Nieuwe Testament gelezen worden als pure Science Fiction, wordt het wellicht acceptabel dat Close Encounters geen New Age fenomeen is.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com