Hits: 1134

Het is voor mij al lang geen vraag meer of er parallelle werkelijkheden bestaan. Het is nog wel een vraag hoe ik dat aan mijn omgeving kan duiden. Daarvoor ga ik terug naar de tijd dat ik Kayleigh, een meisje van 7 jaar, begeleidde. Ze vertelde mij destijds dat ze niet begreep waarom mensen bij haar oma in een fauteuil gingen zitten terwijl er al iemand in zat. Kayleigh was kennelijk de enige die er altijd iemand in zag zitten.

Afhankelijk van de bewustzijnsfrequentie die nog niet onderdrukt is door het onderwijs en volwassen beterweters is het op die leeftijd nog mogelijk te kijken met ogen die kunnen zien. Kayleigh zag een parallelle tijd/ruimte dat de fauteuil al bezet was, ze keek door een andere lens naar een andere werkelijkheid. In dezelfde sessie vertelde Kayleigh dat een klasgenootje bang was voor spoken.

Op de vraag of zij bang was voor spoken antwoordde ze vrolijk: ‘Nee hoor, want wij zijn toch geest!’ En, alsof het onderwerp saai was, begon ze meteen over een kinderserie op tv die ze erg leuk vond te vertellen. Haar kinderlijke geest was nog in staat tussen dimensies of bestaansniveaus heen en weer te reizen. Kayleigh is nu een aantrekkelijke jonge vrouw geworden die fotografie studeert. Ze herinnert zich niets meer van haar verhaal.

De meeste volwassenen zijn, door externe projecties; sociaal/culturele en politiek/religieuze conditioneringen alleen gefocust op de (illusionaire) realiteit. De vraag die dit onderwerp oproept is of het mogelijk is met entiteiten uit parallelle werkelijkheden te communiceren. Het aantal gechannelde boodschappen uit een andere realiteit is gigantisch en zeer divers. Het schrijfseltje van 2.6.2019 met de titel: ‘Strootje’ geeft er enig inzicht in.

In september 1998 kreeg ik, aan het eind van een 5-daagse inwijding, van de inwijder een gechannelde boodschap: ‘ArjunA, de Taal de Stilte is jouw taal.’ Ik herinner me nog mijn teleurstelling omdat de andere cursisten heel mooie boodschappen hadden gekregen. Nu begrijp ik die boodschap veel beter. Communicatie met entiteiten uit parallelle werkelijkheden kan niet via het menselijk taalgebruik.

Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Het Latijnse communicare betekent: ‘Iets gemeenschappelijk maken’. Dat vinden we ook terug in het ritueel waarbij de communicant in gemeenschap wordt opgenomen met het ‘lichaam en bloed van Jezus Christus’ dat in de wereld van stof door brood en wijn wordt vervangen.

In onze werkelijkheid zijn er mediums die beweren contact te hebben met entiteiten uit andere tijd/ruimte continua. Meestal wordt daar ook een aanzienlijk bedrag voor gevraagd. Wat je gelooft, is waar, maar wat of wie zou je willen geloven? Er zijn genoeg mediums die handig inspelen op de verwachtingen van hun publiek, en het publiek is niet bewust genoeg om het spel te doorzien. Als entertainment is het vermakelijk en verwerpelijk.

Sommige mediums geloven echt dat ze met andere zielen in contact zijn, maar dat is ook illusie. Geestelijke informatie wordt waargenomen via de innerlijke zintuigen, die dan een 3D vertaalslag maken voor de perceptie van de ontvanger. Het is wel mogelijk met zielen na hun transitie te communiceren als er tijdens het leven een innige band was. Het is dan mogelijk de ziel bij de naam die hij/zij had aan te spreken, ofschoon ze ‘daar’ geen naam hebben.

Een belangrijke voorwaarde is dat degene die de oproep doet een bewustzijnsfrequentie heeft dat het 3D denken is ontstegen. Zelfs als beide personen in belichaming niet over hetzelfde lichtquotiënt beschikten kan er op zielsniveau toch gecommuniceerd worden. Soms manifesteren overgegane zielen zich als mentor/gids voor een dierbare die nog op Aarde leeft. Dat werkt zolang de overgegane ziel niet opnieuw incarneert.

Multidimensionale communicatie.
Alle wezens, inclusief belichaamde zielen, zijn multidimensionaal. Door voornoemde externe factoren is de mensheid haar multidimensionale aard vergeten en (wat erger is) volkomen losgekoppeld van het Ware Zelf. Ontwaakte zielen kunnen met hun innerlijke zintuigen een grote verscheidenheid aan wezens waarnemen. Van natuurgeesten, engelen, buitenaardse wezens tot wezens die hun reusachtige omvang handhaven en de kleinste wezens in partikels.

Wanneer je het woord vreemd in de uitdrukking: ‘God heeft vreemde kostgangers’ tot de tiende macht verheft, krijg je nog maar een glimp van de oneindige verscheidenheid aan wezens die de Schepping heeft voortgebracht. Multidimensionale communicatie is zuiver telepathisch, hoewel je soms woorden hoort of denkt te horen. Het is als het ware de Taal der Stilte waarmee energetische golven worden uitgewisseld.

Telepathie en interdimensionale communicatie zijn gebaseerd op gevoelens. Omdat de meeste mensen niet durven of kunnen voelen, krijgen ze geen contact. Jonge kinderen die gespeend zijn van verstand of kennis kunnen veel beter contact maken met de onzichtbare werelden. Die kinderen zijn het bewijs dat gevoel geen denkfouten maakt.

Gezond verstand is de verzameling vooroordelen die we rond ons achttiende verworven hebben. (Albert Einstein)

Gidsen en Engelen.
Er zijn multidimensionale wezens op deze uitdagende planeet die de mensheid helpen spiritueel te ontwaken. Dat kunnen gidsen, engelen of buitenaardse wezens zijn. We zullen kort op de genoemde wezens ingaan. Gidsen zijn wezens die ooit als mens zijn geïncarneerd. Ze kennen de uitdagingen van een leven in dualiteit. Ze zijn net zo menselijk als wij, maar ze hoeven niet in belichaming te zijn om ons te gidsen.

Gidsen verblijven in hun Lichtlichaam in hogere dimensies en hebben dus een veel bredere kijk op onze werkelijkheid. Op zielsniveau zijn er contracten gemaakt ons vanuit hun dimensie op Aarde te begeleiden. Ze staan in contact met je Hoger Zelf en kennen het doel waarvoor je op Aarde bent gekomen. Ze respecteren de Vrije Wil en helpen alleen als je er om vraagt voor het hoogste goed van allen.

Engelen komen uit nog hogere dimensies en incarneren niet in materie. Volgens esoterische geschriften hebben Metatron en Sandalphon wel als mens op Aarde geleefd. Metatron was ooit Henoch, een voorvader van Noach, die 365 jaar oud werd. Genesis 5:24 vermeldt: 'En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen'. We gaan er van uit dat Henoch transformeerde in Aarstengel Metatron.

De profeet Elijah ging, net zoals Henoch, niet gewoon dood. Elijah voer hij ten hemel in een vurige wagen getrokken door vurige paarden. Dat Bijbelse verhaal was een archaïsche metafoor voor een shuttle of een UFO. Elijah kwam eerst nog terug als Yochanan de Doper voor hij zijn transformatie in Sandalphon kon aanvaarden. Nora en ik zijn twee keer op de locatie geweest waar Elijah ten hemel voer en waar Yeshua werd gedoopt.

Als je vaker op deze site komt, weet je dat het woord engel af stamt van het Griekse woord Angeloi voor boodschapper. Engelen zijn boodschappers en genezers van de hogere rijken.

Op een van onze woensdagavond meditaties lieten ze ons weten dat ze in hun werkelijkheid geen namen hebben. De namen die wij hen geven, vertegenwoordigen hun kenmerken, eigenschappen talenten en kwaliteiten.

Ze zullen je altijd helpen Licht & Liefde te integreren als je erom vraagt, want ook zij respecteren de Vrije Wil.

Omdat ze uit hogere dimensies van Licht & Liefde komen, kunnen ze niet echt voelen en begrijpen wat het is om mens te zijn. Ze zijn essentieel als het om spiritueel werk gaat, omdat ze met Licht & Liefde onze energielichamen in balans brengen, en ons lichtlichaam helpen activeren en/of repareren. Zonder hun hulp zou spirituele transformatie nog eonen duren, en we zijn het wachten moe!

Buitenaardse wezens.
Het collectieve bewustzijn beschouwt buitenaardse wezens als entiteiten van buiten onze dampkring. Voor onze oudere broeders en zusters van de BinnenAardse Steden zijn wij aan de oppervlakte ook buitenaards. Meer wil er niet over schrijven omdat er onze site al veel aandacht is besteed.

Communicatie op zielsniveau.
Op 14 november 2013 maakte ik, 40 dagen na haar transitie, contact met mijn eerste schoonmoeder met wie ik een waarlijk innige band had. Op Alfaniveau vroeg ik of ze met me wil praten, en ze laat me de werkelijkheid ervaren waarin ze verblijft. Ik schrijf ervaren omdat het niet met enig zintuig is te beschrijven.

In gedachten vroeg ik haar hoe het ‘daar’ is. Ze zei dat het erg fijn is omdat iedereen haar schijnt te kennen. De anderen zeggen dat zij hun ook allemaal kent, maar ze weet het nog zo net niet. Ze begrijpt het nog niet. Daarna vroeg ik haar of ze haar eerder overleden man al heeft ontmoet, en ze laat me weten dat het antwoord ja en nee is. Hij is het en hij is het ook niet, eigenlijk niet zoals ze hem heeft gekend.

Ik vroeg haar of ze haar aardse bestaan mist. Ze zegt zonder aarzelen: ‘Nee hoor, want jullie zijn allemaal hier.’ Een opmerkelijk antwoord omdat ze in het aardse leven geen enkel besef had van andere werkelijkheden. De synchroniciteit (je mag het toeval noemen) wil dat dit schrijfseltje vlak voor 14 november wordt gepubliceerd. Het is voor mij geen vraag of gidsen en engelen mijn - over het toetsenbord vliegende - vingers besturen.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

Hits: 1275

We krijgen steeds vaker de vraag of we alleen maar aan touwtjes hangen. De Draco-elite en hun trawanten beschouwen en behandelen ons als marionet/slaven. De enige reden dat ze dat tot nu toe ongestraft konden doen is het ontbreken van ons Zelf bewustzijn. Ze hebben ons zo geprogrammeerd en geconditioneerd dat we hen toestonden de mensheid met hun verdeel en heers principe te manipuleren.

Read More
Hits: 1279

Het woordenboek definieert ‘geest’ als datgene in de mens wat denkt, voelt en wil. Het is ook de scheppende, bezielende kracht die van iemand of iets uit gaat of een onstoffelijk wezen. Als je geest naar het Engels vertaalt, krijg je bewustzijn, bezielende kracht of verschijning. Dan is er nog het spreekwoord: ‘De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Hiermee hebben we de benodigde ingrediënten vergaard voor het volgende schrijfseltje.

Read More
Hits: 1781

Mijn vader heeft mij, terwijl hij een shagje draaide, vaak verteld dat het verschil tussen ‘witte en zwarte magie’ zo dun was als het vloeipapier waar hij de tabak in rolde…Wanneer ons huis weer eens druk bezocht werd door Indische familie luisterde ik vaak naar hun verhalen. In alle ernst spraken de ouderen over ervaringen die met de Stille Kracht resoneerden.

Read More
Hits: 1408

Een echo is een verminderde weergave van het originele geluid. Volgens het woordenboek is een echo ook een geluidsweerkaatsing tegen verwijderde voorwerpen. In muziektermen is een echo de herhaling van een passage in mindere toonsterkte. Het woord afkorting is ook een verminderde weergave van het origineel. Kijken we naar een afkorting of verminderde weergave van het woord ‘Licht’ uit de regel: ‘God zei: er zij Licht’, dan krijgen we ‘Icht’…

Read More
Hits: 1438

Het woordenboek geeft er de volgende verklaring over. Karma is, volgens de leer van de zielsverhuizing in het hindoeïsme en boeddhisme, het geheel van goede en slechte daden en gedachten tijdens het aardse bestaan, dat iemands latere existenties bepaalt.

Read More
Hits: 1464

Kinderen die vragen worden overgeslagen. Doe wel en zie niet om. Wat een conditionering om vooral geen leugens en bedrog aan de kaak te stellen. Het vervelende van vragen stellen is dat een onjuiste vraag ook een onjuist antwoord genereert. Het is nog lastiger dat de juiste antwoorden meer vragen oproepen. Er zijn ook uitdrukkingen waarin vragen een positieve reactie creëren.

Read More
Hits: 1958

Lang, heel lang geleden, in een vergeten toekomst… Het lijkt op een contradictio in terminis. Aangezien tijd circulair is, komen we op een punt waar het ooit begon. In technologisch opzicht naderen we steeds sneller het punt van herhaling. Een van de minder bekende duidingen van het woord evolutie is draaiende beweging! En, verdraaid, de vooruitgang is terug gedraaid.

Read More
Hits: 1459

Het woordenboek geeft twee definities van het woord verschil. De eerste definitie is ongelijkheid of onderscheid. De tweede definitie is de uitkomst van een aftreksom. Het verschil tussen de ziel die we zijn en de mens die we spelen, is dat de mens een aftreksom of een flauwe weergave is van de Bron. We willen hierna onderscheid maken in het verschil tussen de Engelse woorden Mind en Spirit, die beide Geest betekenen.

Read More
Hits: 1510

Op 25 maart 2016 heb ik een uitgebreid schrijfseltje gepubliceerd over het ego, de ziel en de monade. Omdat ons korte geheugen steeds meer krimpt, geef ik hier wat geheugensteuntjes over de ziel.

Read More